WALUMI 15

1Ale, holeka ase mono cili vilungo mu wihuwilo wetu, yicinojeye ciwataze wono wasoceye mu wihuwilo, ho wasume kulewana no wusocele wawo. Cilece kwiyendeza sese weneco du. 2Yicinojeye ase wose, cimwendeze munhu na muyagwe mu wuswanu, ho nayo yasume kwima mu wihuwilo. 3Hambi na Kilisito nha si yeyendeza mweneco, nha vyono gakutya i Mandiko, “I zimbi zose zono wakulongaga gwegwe, zikangwila nene.” 4Hambi zose zono zandikwa, nha zandikwa ho zicijize ase, nase ho cituje witumbilo mu wukangalile, na mu wusindamice wono cikupegwa ne Mandiko gago Gono Gelile, ho ciwe no witumbilo. 5Ale u Mulungu mono wo musinji wo wukangalile no wusindamice wose, yamupelenyi wimo wumonga mu hwani ya Kilisito Yesu. 6Ho nanye wose mumukumye u Mulungu u Sogo yo Mutwa wetu Yesu Kilisito na nhumbula monga ne lizi limonga. 7Holeka mwiyibocelaje nha vyono Kilisito yamubocelenyi nanye, ko lukumyo lo Mulungu. 8Hambi nha nghumulonjelenyi vyono Kilisito yawetumamila Wayahudi, ho yawalajile u Wihuwilwa wo Mulungu, no wihuwizo wono u Mulungu yawapela walezi wetu ho wufisilizwe, 9nawo iwanhu wono si Wayahudi, ho wamukumye u Mulungu, ku soko yo lusungu lwakwe. Nha vyono gakulonga i Mandiko Gono Gelile: “Ku soko yiyo nokulumbila muli wono si Wayahudi kanyhi nolwimba u lukumyo lwe litagwa lyako.” 10Kanyhi i Mandiko gakutya: “Musecelele anye mo wanhu mono si muli Wayahudi. Musecelele hamonga ne wanhu wo Mulungu.” 11Na kanyhi: “Anye wose mono si muli Wayahudi, mumulumbe u Muwaha, nanye mo wanhu wose mulumbenyi.” 12Kanyhi Isaya yakutya: “Kolokwijela munhu mu lulelo lwa Yese nayo kolotema muli wanhu wono si Wayahudi nawo wolomwitumamila.” 13Ale u Mulungu mono wo musinji wo witumbilo, yamumemyenyi inyemo yose, no mulamu wono wukulawa mu wihuwilo wenyu, u witumbilo wenyu ho wonjezece mu vilungo vyo Muhe Mono Yelile. 14Wandugu zangu, ane no mweneco, manyiye lukulu vyono anye mo weneco mumemile u wuswanu, no wumanye wose, na kanyhi vyono mosuma kwiyilanjiza nyenye wose. 15Ninga hamba nhavivyo, nimwandicilenyi na zinji zinji akuno sina woga mu baluwa yiyi, ho nimukumbucizenyi muli zinghani zinji. Nane noza nhavivyo ku so lihewa lyono napegwa no Mulungu, 16ho niwe mwitumami wa Kilisito kuli wanhu wono si Wayahudi. Wo mulimo wangu we cikohani kuwaganulila u Luganuzi Luswanu lo Mulungu, ho wanhu we wono si Wayahudi wawe yikumbiko lyono likuvumilwa no Mulungu, likumbiko lyono lyezigwe no Muhe Mono Yelile. 17Holeka vyono nelunza na Kilisito Yesu, nosuma kwilumbila u mulimo wangu ku soko yo Mulungu. 18Si nosuma kwijelela kulonga nghani yinji yo yose, langa hono si inghani yiyo du, yono Yesu yetuma ko kunyitumamila nene, ho wanhu wono si Wayahudi wasume kuwa ne cihuliko. Nayo yaketuma zizino, mu nghani na mu metumo. 19Mu vilungo vye vitanjilo na mu mezino, na mu vilungo vyo Muhe wo Mulungu. Holeka mu wupilima hanhu hose, ku wulawilila ku Yelusalemi sunga ku Iluliko, nghaluganula no kulukwiza u Luganuzi Luswanu lwa Kilisito. 20No wuhile wangu, wali kuluganula u Luganuzi Luswanu ho hose, ihanhu hono ilitagwa lya Yesu likali nahulikwa, ho nize ndece kuzenga mucanyha yo musinji wa munhu yunji. 21Nha vyono gakulonga i Mandiko Gono Gelile. “I wanhu wose wono wakali si naganulilwa izinghani zakwe, wolowona, Na wono wakali si nahulika, Wolokwizuka.” 22Ku soko yiyo, nghemilwa kali kenji ku wuza kwenyu. 23Ninga alu vyono nayikondya imilimo yangu kono zimbavu azino, na vyono kanyhi mu myaka minji, nali kuhila kuza kuko kwenyu, 24nitumbiye kunoza nhavivyo lulu. Nali nyende nimuwonenyi, lono nili mu muhinzo wo kubita ku Hisipaniya, ho mumhele u wutazi wenyu so muhinzo wuwo, mwipango lyono nowa nakondya kusangalalana nanye. 25Ninga kwaluno, nghali kubita ku Yelusalemi kuwetumamila iwanhu wo Mulungu kuko. 26Hambi we makanisa ga Makedoniya na Akaya, nha wendezwa kuhanguliza sawo yawo, no kuwataza iwanhu wo Mulungu wono waciwa kuko ku Yelusalemi. 27Weneco du wendezwa kunoza nhavivyo; ninga imbeka, awo wali mulimo wawo kuli wene. Hambi hono iwanhu wono si Wayahudi wakondya kuhanga u wumoti we cimuhe we Wayahudi, holeka yiwanojeye nawo luno, wawetumamile Wayahudi mu visakwa vyawo vyo muwili. 28Nilaza kuwa nawukondya u mulimo wuwo, no kuwafisiza no kuwapela ivilavywa vivyo vyono vilavigwe ku soko yawo, ale baho ho nolokolela kuko u kwenyu, lono nghubita ku Hisipaniya. 29Nane manyile vyono kolo nghuza kuko u kwenyu, nolomuletelenyi u wumoti wuwaha wa Kilisito. 30Holeka wandugu zangu nghumunenenyi ku soko yo Mutwa wetu Yesu Kilisito, na ku soko yo wendo wono wukuletwa no Muhe, mulece kuleka kunombela kuli Mulungu. 31Mulombe ho mhone muli awalya wono wali ku Wuyahudi, no witumami wangu kuko ku Yelusalemi, ho wusume kulumbwa ne wanhu wo Mulungu wono wali kuko. 32Holeka hono u Mulungu yende, nosuma kuza kwenyu na mutima muzelu, ho nyhehe hamonga nanye. 33Ale u Mulungu wo mulamu yawezane na nyenye wose. Heya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\