WALUMI 16

1Nyendile kumumanyizenyi zo lumbu lyetu Foyibe, u mwitumami we likanisa lye Kenkileya. 2Mumubocelele muli Muwaha nha vyono yiwanojeye iwanhu wo Mulungu. Mumupelaje no wutazi wo wose wono kowusaka kuli'nye, hambi mweneco nha kawezaga mutazi wa wenji, kanyhi sunga na kuli nene no mweneco. 3Muwalamusaje wa Pilisika na Akula iwetumami wayangu muli Kilisito Yesu. 4Wene waketajila mu mbali ku soko yangu. Yiwanojeye kulumbizwa, ninga si na nene du, langa sunga ne makanisa gose ge wanhu wono si Wayahudi. 5Kanyhi muwalamusaje we likanisa lyono litang'anililaga mu kaya yawo. U mulamu wangu wumuficile mwendece wangu Epeneto, mono yo mulongozi mu Asiya kumwihuwila Kilisito. 6Munamusizaje na Malyamu mono yetuma u mulimo ko wuhidimbazi ku soko yenyu. 7Kanyhi mulamu kuli Andeloniko na Yuniya, iwayangu wono cadindilanwa hamonga nawo mu jela, wene wamanyice muno muli iwatumwa, kanyhi wene wanongolela kuwa Wakilisito. 8Mulamu wangu kuli Amupiliyato, mwendece wangu muli Kilisito. 9Mulamu kuli Ulubano, u mwitumami muyangu mu witumami wa Kilisito, mulamu wangu kanyhi kuli wendece wangu Sitakusi. 10Munamusizaje Apele, mono u wihuwilo wakwe muli Kilisito wakondya kusikamywa. Nghuwalamusa wose wono wali mu nyumba mwa Alisitabulo. 11Mulamu kuli ndugu yangu Helodiyasi. Muwalamuse wose wa mu nyumba ya Meliciso wono wali muli Muwaha. 12Munamusizaje wa Telufena na Telufosa, wono wakwituma muli Muwaha, no mwendece wangu Pelisi, mono yetuma u mulimo ku soko yo Muwaha. 13Mumulamusaje Lufo, u mupiligazi muno mu mulimo wo Muwaha, hamonga no nyina, mono nane, yaya. 14Mumulamuse na Asunikeleto, Felegoni. Heleme, Patelobasi, Helemasi ne wandugu zetu wono wali kuko. 15Munamusize Filologo na Yuliya, Neleyusi, no lumbulye, na Olumipasi, hamonga ne wanhu wose wo Mulungu wono wena nawo. 16Mwilamusizaje nyenye wose mu citanjilo co wendo. Mulamu kuli'nye wono wukulawa kuli makanisa gose ga Kilisito. 17Ale nghumunenenyi wandugu zangu, muwalangaje wono wakuleta matemanuko ne vikobazo vyo kuwagwisa wanji, cinyume ce mejizo gono mwejizwa, muwelegaje iwanhu wawo. 18Hambi iwanhu wono wenha wawo, nha si wakumwitumamila Mutwa wetu Kilisito, langa wakuzitumamila izinda zawo weneco du. Kanyhi so zinghani zawo, no wuganule wawo wo wupepeleze, wakuwa kuwakonga iwanhu we zinhumbula zimhelu mhelu. 19Hambi wose nha wakondya kuhulika ze cihuliko cenyu, na yo soko ye nyemo yangu. Ninga nghumulombenyi mweze muli wasugu kuli zinghani ziswanu, kanyhi mulece kuwa na yilema lyo lyose kuli izimbi. 20Nayo u Mulungu mono yo mwamulizo wo mulamu, sikocela kumuponda Setani hasi ye migulu yenyu. Ilihewa lyo Mutwa, wetu Yesu Kilisito, liwezane nanye. 21Timoteyo u mwitumami muyangu, yakumulamusenyi, nha vivyo na Lukiya na Yasoni, na Sosipateli, wandugu zangu, wakumulamusenyi. 22Ane Telitiyo mono nyandice i baluwa yiyi, nghumulamusizenyi muli Muwaha. 23Gayo mucemezi wangu, hamonga ne likanisa lyose lyono litang'anililaga kwakwe, yakumulamusenyi. Elasito u mutunza zisawo wa mwi'tumbi lili, hamonga na Kwalito u ndugu, wakumulamusenyi. [ 24Ilihewa lyo Mutwa wetu Yesu Kilisito liwezane nanye wose. Heya.] 25Alenyi luno cimukumye u Mulungu! U Mwene kosuma kumusikamizizyenyi mu Luganuzi Luswanu lululya, lono naluganula muli zinghani za Yesu Kilisito, na mu nghani ayilya ye cinyele ye mbeka, yono yali hundikwe mu ndelo nyinji zono zapuluta. 26Ninga aluno, imbeka yiyo yakondya kugubulwa mu nzila ye Mandiko ge wawizi, na so lilajilizo lyo Mulungu we cibitilila, yakondya kulajilwa kuli makungugo gose, ho wose wasume kwihuwila no kuwa na cihuliko. 27Kuli Mulungu mono yo munya mahala yali wene, lweze lukumyo muli Yesu Kilisito, cibitilila ne cibitilila! Heya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\