WALUMI 8

1Alu nhondo hasina wuhoswe kuli walya wono mu mikalile yawo, wakondya kwilunza na Kilisito Yesu. 2Hambi uwulajilize wo Muhe, wono wuletaga wumi so wilunza na Kilisito Yesu, nha wanghomboza ku wulawa mu wulajilize wo wubi na we lifwa. 3U Mulungu yaketuma, yono u Wulajilize si wasuma kwituma so wusocele wo munhu. U Mulungu yakamutuma u mwanagwe, mu hwani yono yiling'aniye no muwili wetu ase co wanyo wubi, ho vidome no wubi, na so muwili wuwo, yakawusuma u wubi. 4Nayo Mulungu yakanoza nhavivyo, wiling'ano wo Wulajilize, wufisilizizwe lukulu muli sese mono cili womi, si mu vilungo vye cimunhu-munhu, langa mu vilungo vyo Muhe. 5Hambi wono wekalaga imikalile ye cimunhu-munhu nha watemigwe ne mahweso ge cimunhu-munhu. Ninga wono wekalaga mu mikalile yo kutongwa no Muhe Mono Yelile, watemigwe ne mahweso go Muhe. 6Imahweso ge cimunhu-munhu, galetaga wufwe, langa imahweso go Muhe, galetaga wumi no mulamu. 7Hambi mono yatemigwe ne mahweso ge cimunhu-munhu, nha vili sili no Mulungu, si kawuhulikaga u wulajilize wo Mulungu, hamba si kosuma kuwuhulika yaye. 8Ne wanhu wono wakutyatya i mikalile ye cimunhu-munhu, si wosuma kumwendeza u Mulungu. 9Ninga anye, si muli mu mikalile ye cimunhu-munhu, langa mu mikalile yo Muhe, hono u Muhe wo Mulungu yakwikala muli nyenye. Ninga yunji wo wose mono yasina Muhe wa Kilisito, yuyo si wakwe Kilisito. 10Ninga hono Kilisito yawe yali muli nyenye, hamba miwili yenyu yifwe ku soko yo wubi, ninga kuli 'nye u Muhe, wo wumi, vyono mwanozwa muwe muvumiywe hali Mulungu. 11U Muhe wo Mulungu, mono yamuzukula Kilisito mu wafu, hono yekale muli nyenye, yuyo mono yamuzukula Kilisito mu wafu, koloyiwumifya miwili yenyu yono yifwizaga, so Muhe wakwe mono yekaye muli nyenye. 12Ale wandugu zangu, cina mugawa, ninga si cikudaywa ho cikale mu mikalile yo wuwe wetu we cimunhu-munhu. 13Hambi hono mwikalilaje zo muwili, mbeka mofwa. Ninga ku Muhe, hono muwulaje imetumo genyu imabi, ale mowumipa. 14Hambi wose wono watongwaga no Muhe wo Mulungu, wawo nha wo wana wo Mulungu. 15Hambi u Muhe mono mwamubocela, nha si Muhe mono komunozenyi muwe wawanda kanyhi, no kumuwicenyi mu woga, ninga mwamubocela u Muhe mono yakumunozenyi anye, ho muwe wana wo Mulungu, na mu vilungo vyo Muhe yuyo, nase cosuma kumucema u Mulungu, “Aba” wo wutya, “Baba.” 16U Muhe mweneco vikuhomelelana no muhe wetu, vyono ase cili wana wo Mulungu. 17Holeka vyono ase cili wana wo Mulungu, cawubocela uwumoti wose wo Mulungu wono yawawiciye iwanhu wakwe, kanyhi cohanga uwuhazi wuwo hamonga na Kilisito, hambi hono cihanje uwugaye wakwe Kilisito, cohanga kanyhi no lukumyo lwakwe. 18Hambi nha nghuwona vyono magayo ga lulu si nghani yaye, hono cigaling'anize no lukumyo lono lologubulilwa kuli'se. 19Hambi iviwumbwa vyose, nha vikulanjilila muno, u Mulungu yawalajile calinze iwanagwe. 20Hambi iviwumbwa nha vyawikwa mu wuwe wo wula vilungo, si vyono vyendile vyeneco, ninga vikawa nhavivyo, ku so wuhile wo Mulungu. Ninga hamba nhavivyo, ho wuli witumbilo. 21Hambi iviwumbwa vivyo navyo, nha vyoloponywa mu wuwanda wo wuhodanjice, vikuhanga u welecele wo lukumyo, lwe wana wo Mulungu. 22Hambi nha cimanyile vyono, sunga lulu iviwumbwa vyose vikulila mu wusungu, kotya wo kulela mwana. 23Hamba si viwumbwa vivyo vili wene du, langa sunga na sese mono cina u Muhe, mono yo cipegwa cilongozi muli vipegwa vyo Mulungu, sunga na sese co weneco cikulilanzika mu zinhumbula zetu, akuno cikulanjilila kunozwa wana wo Mulungu, no wukombozwe wo muwili wetu. 24Hambi nha caponyezwa witumbilo, ninga uwitumbilo wono wuwonaga, si witumbilo. Hambi wa hayi mono ketumbilaga icinhu cono yawene? 25Ninga hono cikucitumbila i cinhu cono cikali si naciwona, baho cikucilindila wukangalile. 26Nhavivyo no Muhe nayo yakucitaza mu wusocele wetu. Hambi nha si cimanyile vyono yicinojeye kulomba, ninga u Muhe mweneco, yakuwa kucilombela kuli Mulungu, ko wulilanzice no wukalale si wakulonga. 27Nayo u Mulungu mono kawonaga sunga mo mugati mu zinhumbula ze wanhu, yalimanyile ilihweso lyo Muhe yuyo, hambi u Muhe yuyo, nha kawalombelaga iwanhu wo Mulungu mu wuhile wo Mulungu. 28Kanyhi cimanyile vyono, muli zose, u Mulungu ketumanaga no kumalila hamonga na wose wono wamwendile, nha cinji, wawalya wono yawacema nha vyono yali yehwesize. 29Hambi wawo wono yawahagula ku wulawa mwamulizo, wawa kanyhi yawasiwanula, ho wehwane no Mwanagwe, u mwana nayo, ho yawe mulongozi muli wanduguze wenji. 30Holeka u Mulungu yakawacema wawalya wono yali yawasiwanula, na wawo wono yawacema, yakawanoza wavumilwe hali mwene, na wawo wono yawanoza ho wavumilwe hali mwene, kanyhi yakawakumya. 31Hambi lu muli zizi, ho colonga citye wule kanyhi? Hono u Mulungu yali ku lubavu lwetu, alu nani kanyhi mono kocipingapinga? 32U Mulungu mono si yamutetela u Mwanagwe we ciwene, langa yakamulavya ku so sese wose. Alu hono yetuma nhavivyo, wule, si kocipela ne ziswanu zose? 33Alo nani mono komusonjezenyi mo wahagulwa wo Mulungu? U Mulungu mweneco yo yakuwa kumuwusizenyi masutya! 34Alo nani mono komuhosenyi? Hasina! Hambi Kilisito nha yo yafwa, kanyhi yakazuka muli wafu, na kanyhi yekaye ku muwoko wo kulume wo Mulungu. Nayo yakucilombela. 35Hambi nani lo, mono kosuma kucitemanula no wendo wa Kilisito? Alo wugazice, hamba wugaye, hamba wugazwe, hamba nzala, hamba wusawuce, hamba zimbali, hamba wuwulagwe? 36Nha vyono i Mandiko Gono Gelile gakulonga gakutya, “Ku soko yako, cidomile ne lifwa cilo ne misi. Cikutendelwa nhe zingholo zo kuwulagwa.” 37Ninga muli zizi zose, cikutuga wusume wuwaha muno, ko wutazi wakwe mwene mono yacenda. 38Hambi nha manyiye lukulu vyono, hasina cinhu cono cosuma kucitemanula mu wendo wakwe, hamba lifwa, hamba wumi, hamba wamalayika, hamba wawaha, hamba vilungo vinji vya ku wulanga, hamba zono zikwijela lulu, hamba zono zolowa hanyuma, 39hamba iyinze ya kucanyha, hamba ya hasi muno. Hasina ciwumbwa cinji cose, cono cosuma kucitemanula mu wendo wo Mulungu, wono wuli muli Kilisito Yesu u Mutwa wetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\