TITO 1

1Ane yo nene Pawulo, u mwitumami wo Mulungu, kanyhi mutumwa wa Yesu Kilisito nghwandika. Ane haguywe ho niwuzenje u wihuwilo we wahagulwa wo Mulungu no kuwatonga ho wayimanye i mbeka yo wuhembi wetu, 2wono u musinji wayo wo wowitumbilo wo kuwutujila u wumi we cibitilila. U Mulungu mono si kalongaga wulambi, yacihuwiziza u wumi wuwo mu myaka ye katali lono yali yikali si nawa, 3ne lidaha lyono likwiliye lyali lyeza kufika, yakalyanzalicila mu nghani yakwe. Ane napegwa i nghani yiyo, ho niyanzize mu wulajilize wo Mulungu, u Mukombozi wetu. 4Nghukwandicila agwe Tito go mwanangu we mbeka mu wihuwilo wono cihanjile sese wose. Ilihewa no mulamu wono wukulawa kuli Mulungu Baba, na kuli Kilisito Yesu, u Mukombozi wetu. 5Ane nakuleka ku Kilete ho wunozeleze zono zasigala zono zali zikali nakamilicila, kanyhi ho wuwahagule wanyamhala wa Kanisa no kuwawika mu makaya gose. Ninga weze kukumbucila zono nakulajiliza, 6vyono yimunojeye u munyamhala wa Kanisa yawe munhu mono yena mugolece yumonga du, kanyhi yinojeye ne wanagwe weze wehuwiye, wono si wali nyono hamba si wali cibede. 7Nayo Asikofu vyono yo mulanjilizi wo mulimo wo Mulungu, holeka yimunojeye yawe munhu mono yasina yilema. Yalece kuwa mwidunhumuzi, hamba kuwa mukolwa ne likuwo mbela, hamba mukolwa ku wujimbi, hamba mufyuzi, hamba si musulumila cambuzi cono si ce ling'ani. 8Langa yimunojeye yawe mucemezi, kanyhi mono yakwenda iziswanu. Kanyhi yimunojeye yawe munhu mutuvu, we ling'ani. 9Yimunojeye kanyhi, yebatile lukulu i nghani huwilwa nha vyono wukwijizwa. Holeka kosuma kuwataza wanji so mafundo ge mbeka no kusuma kuwalajila i masutya gawo wono wakuwanga kuli ze mafundo gago. 10Hambi nha ko wali wenji wono wasina cihuliko, ko muno wa walya wono wapituka wakulawa mu dini ye Ciyahudi na wo wawo wono wasina cihuliko, wono wakuwajiliziza na wanji mu wulele wawo. 11Yiwanojeye i milomo yawo yidindwe, hambi nha weza kuwahodanga i wanhu wose so mejizo gawo gono si gawanojeye wejize, nawo wakwituma zizo ko wuhile wubi wo kusaka ho watuje mapesa. 12Sunga muyawo monga; muyagwe ne wawizi wawo yalonga mbeka lono yatela, “Wakilete walambi nhondo zose, wenha malimu, wabugu na kanyhi wadoba!” 13Holeka ku soko yiyo yikunojeye wuwakalipile muno muno, ho wawe no wihuwilo wono wukwilaniciye. 14Walece kujendelela ne zisimo ze bwete ze Ciyahudi, hamba i malajilizo ge wanhu gono gakwibuka muli wanhu wono wayilema i mbeka. 15Zose zelile kuli wono welile, ninga kuli we makomaza na wono si wehuwiye, kusina cono celile, hambi i mahala gawo sunga ne viselinji vyawo nha vitipizwe. 16I wanhu wono wenha wawo, watezaga ati wamumanyile u Mulungu, ninga kumbe mu metumo gawo ho wamukanaga. Wo wanhu we makomaza, kanyhi wali cibede, hamba si wakwiliye kanyhi mu nghani yo yose i swanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\