TITO 2

1Ninga agwe yikunojeye wuganule ze mafundo ge telele. 2Wuwalonjelaje i wakombi vyono yiwanojeye waweze ne cisindo, wawe watuvu, weyimizi, kanyhi waweze no wihuwilo we telele, wawe no wendo hamonga no wukangalizi. 3Wuwalonjelaje sunga ne wadala nawo nhavivyo yiwanojeye wawe ne mikalile yo wumogopa u Mulungu, walece kuwa wasonjezi hamba kuwa wawanda wo wujimbi. Yiwanojeye wawe kwijiza i ziswanu, 4ho wawazoweleze i wahinza kuwenda i walume zawo hamonga ne wana wawo, 5kanyhi weze weyimizi akuno wali cisindo, wawe kuzilanjilila viswanu i zinghani za mu zinyumba zawo, kanyhi waweze ne cihuliko kuli walume zawo, ho nghani yo Mulungu yilece kubedegalwa. 6Ne wazelelo nawo nha vivyo, wuwafundaje wawe no wiyimizi. 7Yikunojeye gwegwe go mweneco weze wina musambo we metumo maswanu. Weze wuli mutuvu, ne mafundo gako geze gena wuzito. 8Ne zinghani zako zilece kuwa na wuhoswe wo wose, i walugu wako ho wapuwe, walaza kuwa wasina cibi cinji co cose cono wocilonga muli'se. 9Yiwanojeye nawo i wetumami wawahulice iwawaha wawo, no kuwendeza muli zose. Walece kuwangana nawo, 10hamba kuwahiziza i vinhu vyawo. Ninga yiwanojeye walajile vyono wene waswanu, kanyhi wehuwilwa nhondo zose, ho wasume kugatujila lilumbo yiswanu i mafundo go Mulungu u Mukombozi wetu ku soko ye metumo gawo gose. 11Hambi ilihewa lyo Mulungu nha lyanzalikwe ku soko yo wukombozwe we wanhu wose. 12Ne lihewa lilyo likucijiza ciwulekaje wavu wose no wusulumizi wose wa mononze, ciweze no wiyimizi, ho cikale mu mikalile ye ling'ani yo kumogopa u Mulungu mono yinze yiyi ya lulu, 13akuno cikulilindila lizuwa alilya i liswanu lyono cilitumbiye, mu cipango cono lokwijelela u lukumyo lo Mulungu Muwaha no Mukombozi wetu Yesu Kilisito. 14Mono yelavya mweneco ho yacikomboze mu wavu wetu wose, ho yacinoze ciwe cisina yilema ase co wanhu wakwe mweneco, wanhu wono wena wuhile wo kwituma metumo maswanu. 15Ale, wuwafundaje zizo, kanyhi wuwitumamilaje u wulajilize wako wose, akuno wukuwaswaswaniza no kuwasugula wono wakukuhuliciza. Munhu wo wose yalece kukubedegala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\