TITO 3

1Wuwakumbucizaje wanhu wawogope i walongola, na wono wena u wulajilize, wawahulice, kanyhi weze wewikanizize lukulu ku wituma zose ziswanu. 2Wuwalonjelaje vyono walece kumuliga munhu wo wose, langa wekalaje welamuye akuno wakwiyihulika, kanyhi weze wapolo kuli wanhu wose. 3Hambi mu vipango vinji, nase nha cali walele, kanyhi cili cibede, cali cajiliye. Cali cili wawanda we masulumizi ne makani ga mononze. Cekalilaga mu mikalile yo wavu no wivu, wanhu wakacisula, nase cikawasula. 4Ninga caza kugubulwa i cidaha co wuswanu no wendo wo Mulungu, Mukombozi wetu, 5yakacikomboza. Si yacikomboza ku soko ye nghani yo yose swanu yono cetuma sese, langa yacikomboza ku soko yo lusungu lwakwe, mu nzila yo Muhe Mono Yelile mono yakucipela ho cilelwe wupya, no kuwa ne mikalile mipya ko kucikwema kwe malenga. 6U Mulungu yakacijidila yasina cipimo zo Muhe Mono Yelile muli Yesu Kilisito, Mukombozi wetu, 7na ku so lihewa lyakwe ho cisume kuvumilwa hali Mulungu no kuwubocela u Wumi we cibitilila wono ciwitumbiye. 8Ne nghani yiyi ya mbeka. Nghukulomba wuzilongaje wusimbiliye zinghani zi zino, ho wawalya wono wamwihuwiye u Mulungu wawe no wuhile wo kucitumamila cilejeho cawo mu wituma ziswanu, zono swanu na zono zina cambuzi kuli wanhu. 9Ninga wilegaje mu wuwanji wo wulele, hamba mu wiwanganile wo wuwale we zindelo ze wakoko, no wugomvi, no wiwanganile muli zo Wulajilize. I zinghani zizo zisina hamba cambuzi kanyhi za bwete du. 10U munhu mono yakuleta matemanuko, wumukagaje kamonga ne kejete, ninga hanyuma wumulekaje nha vyono yenha. 11Nagwe wumanyile vyono munhu we liwala lilyo yakondya kwajililila lukulu, no wubi wakwe wukumuhomelela nha vyono musutyi. 12Nilawa kuwa namutuma u kwako Alitema hamba Tukiko, wuhidimbale wuze kono Nikapoli wumbone, hambi nha nalamula vyono nowa kuko mwipango lye cinyuli. 13Wuhidimbale kumutaza u mwana Zena u mukamisa uwulajilize hamonga na Apolo, ho wasume kwanza ze mihinzo yawo, kanyhi wulanjilile walece kwanjila cinji co cose cono wakusaka. 14Yiwanojeye wanhu wetu weyijize vyono yiwanojeye kuvitumila vidaha vyawo mu wituma ziswanu, ho wawataze wono wena wanjile we mbeka, ne mikalile yawo nayo yeze mikalile yono yinojeye. 15Wose wono nili hamonga nawo, wakukulamusa. Wuwalamusaje wose wono wacendile mu wihuwilo. Ilihewa lyo Mulungu liwezane na nyenye wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\