LUKAS 12

1To wakutu boyito helihu-lihuwa tawu ma a'ambuwa wawu wuwuntude, tunggulo oati mongoliyo ma huhuta'a lomao. Lapatao ti Isa longajari, bohuliyo ode mongomuri-Liyo. Tiyo loloiya, ”Dahayi mao batanga limongoli to ragi lo tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi, deuwitoyito omunapiki limongoliyo. 2Diyaluwo tuwawu mao u heu-heuto u dila huo mayi lo Allahuta'ala wawu diyaluwo tuwawu mao u hetua u dila popopatato mayi lo Allahuta'ala, 3tunggulo u heloiya limongoli tou huyi ma odungohe tou dulahu wawu u hepolohuma limongoli to delomo huwali popoma'alumuwa lomota.” 4Ti Isa loloiya odiye, ”Mongosahabati-U, polele-U mayi ode olimongoli: Dila pohe timongoli ode olimongoliyo ta bo mowali mopolopu batanga limongoli wawu dila kawasa mohutu u lebeliyo mao leto. 5Bo ma popopatato-U mayi olimongoli tatonu ta musi ohe limongoli. Timongoli musi mohe lo Allahuta'ala ta tou ma yilapato lopolopu mao lo tawu, o haku wawu o kawasa olo mopomahulao to tawu boyito ode delomo naraka. Boli polele-U mayi ode olimongoli: Tiyo ta musi ohe limongoli! 6Burungi dinggota mehelulimo pilotaliliyo doyi dulo seni haragaliyo. Openu odito, diyaluwo tuwawu mao u olipata lo Allahuta'ala. 7Hiyambola huwoa to lunggongi mongoli o rekeniya-Liyo nga'amila. Dila pohe timongoli, sababu timongoli lebe oharaga popobandingiyo mao wolo burungi dinggota ngohuntuwa!” 8Ti Isa loloiya odiye, ”Polele-U mayi ode olimongoli: Timi'idu ta mongaku to talu lo manusiya deu tiyo dudu-dudua ola-U, Walao Manusiya olo ma mongaku to talu lo mala-malaikatiyala lonto Allahuta'ala deu tiyo dudu-dudua ola-U. 9Bo tawu ta mongaku to talu lo manusiya deu tiyo dila dudu-dudua ola-U, Wau olo ma mongaku mao to talu lo malaikati lo Allahuta'ala deu tiyo dila dudu-dudua ola-U. 10Timi'idu ta moloiya loiya ngotahe molawani Walao Manusiya, tiyo donggo ambunguwo lo Allahuta'ala; bo tawu ta mohujati Roh lo Allahuta'ala, tiyo ma didu ambunguwo lo Allahuta'ala. 11Wonu bolo woluwo ta modelo olimongoli ode tambati potabiyalo meyalo mao popotaluwoliyo wolo pomarenta wolo ta heokawasawa, dila mao hawatiri wolo u ma polameti mongoli mopodulu lo batanga limongoli. 12Sababu to wakutu boyito Roh lo Allahuta'ala ma mopotunu mayi olimongoli wolo u musi polameti mongoli.” 13To wolota lo tawu ngohuntuwa boyito woluwo ta loloiya ode li Isa, ”Guru, poleleya pomao ode wutato latiya, alihu tiyo molayadeyi budeli ode latiya.” 14Bo ti Isa loloiya mao ode oliyo, ”Wutato, tatonu ta lominta'a ola-U lowali hakimu ta molayade budeli to wolota limongoli dulota?” 15Ti Isa loloiya ode olimongoliyo, ”Po'opiyohu wawu po'odaha timongoli to nga'amila sipati tamaolo, sababu openu tawu ngota ngohuntuwa harataliyo, tutumuliyo dila mowali tantuwo lo okokayaliyo boyito.” 16Lapatao Tiyo loposambewo mao lo lumade tuwawu ode olimongoli, uwa-Liyo mao, ”Woluwo ta kaya ngota, hutaliyo o hasili ngohuntuwa. 17Tiyo hemolopikirangiya to delomo hilaliyo: Wolo u musi pohutuwou? Sababu wau dilalo o tambati polahuwau hasili lo hutau. 18Lapatao loloiya tiyo, ’Utiye u ma pohutuwou: Ma bonggariyou nga'amila yibungu'u wawu ma popotihulou mao u lebe damanga da'a wawu nga'amila pale wawu babarangiyala u wolau ma tahuwou mao teto. 19Lapatao wau ma mopolele mao ode jiwau: To olemu ma woluwo harata ngohuntuwa, watu potumula otilitawunuwaliyo; potihuhelilo, pongalo, pongilulo wawu potisanangilo!’ 20Bo Pirimani lo Allahuta'ala ode oliyo, ’Weyi yio ta mohulodu, yinti huyi botiye nyawamu ma mehamaliyo monto olemu, ma mowali haku lotatonu nga'amila u ma siladiyamu mao boyito?’ ” 21Ti Isa loloiya mao odiye, ”Odiyelo ta hepohimoa harata ode batangaliyo lohihilawo, bo tiyo dila kaya to talu lo Allahuta'ala.” 22Ti Isa lobisala ode mongomuri-Liyo, ”Polele-U mayi ode olimongoli: Dila mao hawatiri timongoli lo tutumuli mongoli, deuwitoyito wolo u ma alo limongoli wawu dila mao ohawatiri olo timongoli lo ilanggangi mongoli, deuwitoyito wolo u ma pomake limongoli. 23Sababu tutumula yito lebe oharaga popobandingiyo mao lo ualo wawu ilangganga yito lebe oharaga popobandingiyo mao lo kayini pohipake. 24Bilohi mao burungi pao ta dila hepomuayade wawu dila hepolipuwa wawu dila olo o hudungu meyambo o yibungo, bo Allahuta'ala debo tatapu hemopoa olimongoliyo. Timongoli lebe oharaga popobandingiyo mao wolo buburungiyalo! 25Tatonu to wolota limongoli ta wolo hawatiriliyo mambo mopohaya'a umuruliyo openu bo ngoidi? 26Wonu timongoli dila mambo mohutu pasali u kikinga da'a boyito, yilongola timongoli hawatiri lo pasa-pasaliyala wuwewo? 27Po'obilohe mao limongoli bunga to ilengi wololo tutumuliyo, dila hemokaraja wawu dila hemohewo. Bo polele-U mayi ode olimongoli: Ti olongiya Sulayiman to delomo unga'amila ogagaliyo dila pake-pake u lebe mopiyohu lo u pake-pake to tala tuwawu lo bunga boyito. 28Wonu Allahuta'ala lo po'ogaga huyo'ota to ilengi, u to dulahe ingontiye botiye woluwo wawu lombu mola ma pomailiyo mao ode delomo tulu, dila ponga lo akali Allahuta'ala dila mopogaga olimongoli lebe mao lo bunga boyito, weyi timongoli ta dila boti paracaya! 29Wawu timongoli dila mao opusingi mololohe ualo limongoli meyambo uyilumo limongoli wawu dila mao hawatiri. 30Pasali boti helolohu lo nga'amila ta kapiru to duniya boti. Bo ma otawa li Papa limongoli to soroga deu timongoli memangi paralu lo unga'amila boyito. 31Bo lolohe mao limongoli Yiladiya-Liyo wawu unga'amila boyito ma poduheng-Iyo mayi ode olimongoli.” 32Ti Isa loloiya odiye, ”Dila pohe, weyi timongoli ta bo ngointi jumulaliyo! Sababu ti Papa limongoli sanangi mongohi olimongoli Yiladiya-Liyo boyito. 33Potaliya lomao u woluwo to olimongoli wawu pongohi mao sadaka! Pohutuwa mao olimongoli bututu u dila mowali moantulu u hepatujuwo-U, deuwitoyito harata tuwawu to soroga u dila mopulito, dila mowali dudula lo ta mototaowa wawu dila alo lo buhuo. 34Sababu toutonu ilowoluwowa lo harata limongoli, teto olo hila limongoli!” 35Ti Isa loloiya odiye, ”Po'otoheta mao bintoli mongoli wawu dahayi mao, alihu tohe limongoli debo tatapu lai-laito. 36Wawu timongoli musi odelo tawu-tawuwala ta hepohulata oli tuwani limongoliyo mohuwalingayi lonto pesta-pestawala lo nika, alihu wonu tiyo me mongokoa pintu, ma lato huowa mao limongoliyo pintu oliyo. 37Mailuntungi mongowato boyito ta ma odungga mayi li tuwani limongoliyo donggo hedahawa tou tiyo mohuwalingayi. Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: Tiyo ma momake mao bintolo wawu ma moloduwo mao olimongoliyo motihuloa monga wawu tiyo ma mohinta olimongoliyo. 38Wawu wonu tiyo monao mayi to tomuta'a lo huyiliyo meyambo tou molaliyonu wawu timongoliyo odunggaliyo mao hedahawa, mailuntungi mongowato boyito. 39Bo ototayi mao limongoli: Wonu otawa lo tahu'uwo lo bele jam ngolo ta mototaowa monao mayi, tantu dila bo huliyaliyo mao beleliyo bonggariyo lo ta mototaoa boyito. 40Timongoli musi ma hesiyapuwa, sababu Walao Manusiya medungga mayi to wakutu u dila otawa limongoli.” 41Te Petrus loloiya ode li Isa, ”Eya, tatonu ta hemakusuduwo lo Ito Eya lo lumade boyito, amiyatiya meyambo tawu nga'amila?” 42Eya lolametao, ”Tatonu tawu ta mongurusani bele ta ta'ati wawu bijaki? Tiyo ta ma paracaya li tuwaniliyo mowali tauwa lo mongowatoliyo mongohi mao ualo ode olimongoliyo to wakutuliyo. 43Mailuntungi wato boyito ta ma odungga mao li tuwaniliyo donggo hemokaraja tugasiliyo tou ti tuwaniliyo mohuwalingayi. 44Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: Wato boyito ma bintao mao li tuwaniliyo modaha nga'amila harata li tuwani boyito. 45Bo wonu wato boyito hemoloiya to delomo hilaliyo odiye, ’Ti tuwaniu dipo monao mayi.’ Lapatao tiyo ma lomulayi lohumbade mongowato mongololai wawu mongowato mongobuwa wawu yilonga longilu sambe hiluwoa. 46Ti tuwani lo wato boyito ma medungga mayi to dulahe wawu to wakutu u dila otawaliyo wawu wato boyito ma sikisaliyo tiotutuwa wawu nasipliyo ma popotu wawu woliyo mao wolo tawu-tawuwala ta dila paracaya lo Allahuta'ala. 47Wato ta motota lo u otohila li tuwaniliyo wawu dila moposadiya meyalo dila mokaraja u otohila li tuwaniliyo, wato boyito ma hukumaniyoliyo mobubuheto. 48Bo wato ta dila motota wawu lohutu u po'otapulaliyo hukumani, tiyo ma mo'otapu hukumani ngoidi. Wawu timi'idu ta ngohuntuwa u yilohi lo Allahuta'ala, ngohuntuwa olo u heharapuwo lo Allahuta'ala monto oliyo. Wawu titalotita ta ngohuntuwa u pilomaracaya lo Allahuta'ala ode oliyo, lebe ngohuntuwa olo u tuntutiyo lo Allahuta'ala to oliyo.” 49Ti Isa loloiya odiye, ”Wau lonao mayi memopomai lo tulu ode duniya wawu otohila-U da'a tulu boyito ma lai-laito! 50Wau musi lihuwaliyo lo lilihu tuwawu wawu mayilaba susaliyo lo hila-U tou pasali boyito dipo lapato! 51Timongoli hepolantobe deu Wau lonao mayi banta-bantalayi udame ode duniya botiye. Polele-U mayi ode olimongoli: Dila! Dila udame, bo bubuaya. 52Sababu tumula lomao masatiya, ma mowali bibonga to wolota lo ta limolota to delomo bele tuwawu, ta towulota molawani ta dulota, ta dulota molawani ta towulota. 53Timongoliyo ma mobibonga: Tiyamo ma molawani walaiyo mongololai wawu wala'a mongololai ma molawani oli yamoliyo, ti mama ma molawani walaiyo mongobuwa wawu wala'a mongobuwa ma molawani oli mamaliyo, ti mama moluhengo ma molawani walaiyo moluhengo tabuwa wawu wala'a moluhenga tabuwa ma molawani moluhengiyo tabuwa.” 54Ti Isa olo loloiya mao ode tawu ngohuntuwa, ”Wonu timongoli mo'onto hengo mobotula imbihu otolopa, timongoli lato moloiya, ’Ma didu mohihewo modehu didi.’ Wawu memangi odito u mowali. 55Wawu wonu dupoto salatani hihipo, timongoli ma moloiya, ’Ma odungga lo polodulahe.’ Wawu memangi odito u mowali. 56Weyi timongoli ta munapiki, laku lo huta wawu hulungo mowali popobedawo limongoli. Yilongola timongoli dila mowali mopobedawo lo tuwo-tuwotala lo jamani boti?” 57Ti Isa loloiya odiye, ”Yilongola timongoli dila mowali momutusani u banari ode batanga limongoli lohihilawo? 58Wonu timongoli monao mola motaluwa wolo pomarenta pe'epe'enta wolo ta mopodulohu olimongoli, usahayi mao modame woliyo tou donggo henaowa mota. Wonu dila, timongoli ma deloliyo wolo upakusa ode oli hakimu wawu ti hakimu ma mohudu mao olimongoli ode pulisi wawu pulisi boyito ma mopomaso mao olimongoli ode tutupa. 59Polele-U mayi ode olimongoli: Timongoli dila ta mokaluwari mayi monto tutupa boyito tou timongoli dipo mopo'opolu mao nga'amila u musi bayariya limongoli.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\