MATIWUS 22

1Lapatao ti Isa lobisala to delomo lumade wuwewo poli ode olimongoliyo odiye, 2”Pasali lo Yiladiya lo Soroga yito mowali popohumaya mao odelo olongiya ngota ta mohutu pesta lo nika lo walaiyo ta lolai. 3Tiyo lopoahu mao mongowatoliyo motiyangayi tawu-tawuwala ta tiloduwoliyo ode pesta boyito, bo tawu-tawuwala boyito dila lohuto monao mayi. 4Lapatao tiyo lopoahu mao mongowato wuwewo wolo tahuli odiye, ’Poleleya mao ode tawu-tawuwala ta tiloduwo boyito odiye: Ototayi mao, ualolo ma siladiyau mao, sapi-sapiyala lai wolo binatangi hebiyahu'u ma lapato ilolotu'u; nga'amila ma siladiyau mao, ponao lomayi ode pesta lo nika botiya.’ 5Bo tawu-tawuwala ta tiloduwoliyo boyito dila lomaduli toduwo boyito. Woluwo ta bo lonao ode ilengiliyo, woluwo ta bo lonao mota longurusi dahangiliyo. 6Wawu tawu wuwewo bo loheupa mongowato li olongiya boyito, hepilohehentealiyo wawu lapatao yilinggila limongoliyo nyawa. 7Ti olongiya boyito loyingo da'a. Lapatao tiyo lopoahu mota lo pasukanliyo mota mopo'olopu ta hepohhinggila nyawa boyito wawu kota limongoliyo piloipobuliyo mao. 8Lapatao tiyo lotiyangayi mongowatoliyo wawu loloiya odiye, ’Pesta lo nika boti ma sisiyapu bo tawu-tawuwala ta tiloduwo limongoli boyito dila patuti momaso ode pesta boti. 9Sababu uwito, ponao mota timongoli ode timi'idu potanga lo dalalo wawu toduwowa mayi timi'idu ta odungga limongoli teto ode pesta lo nika boti.’ 10Mongowato boyito ma lonao ode timi'idu potangowa lo dalalo mota lohimoayi nga'amila tawu ta ilodungga limongoliyo teto, ta hipohhutuwa u moleto wawu ta hepohhutuwa u mopiyohu, sambe tambati lo pesta lo nika boyito lopolu lo tawu. 11Tou ti olongiya lomaso mao momilohe ta hehuloa hepongala boyito, ilontongaliyo mota woluwo tawu ngota ta dila pake-pake lo bo'o lo pesta. 12Lapatao tiyo lohintu mao ode oliyo odiye, ’Wololo yio lowali lomaso mayi odiyamayi wawu yio dila pake-pake bo'o lo pesta?’ Tawu boyito bo po'o-po'oyo. 13Ti olongiya boyito loloiya mao ode mongowatoliyo odiye, ’Punguwa mao olu'u wawu oato tawu boti wawu pomaiya mao tiyo ode tambati modioloma da'a to diluwari, tetomota tiyo bolo hiyo-hiyonga mopotide-tideo wawu ngiyo-ngiyoto bohengo.’ ” 14Lapatao ti Isa loloiya odiye, ”Ngohuntuwa ta tiloduwo bo ta tilulawotiyo bo ngointi.” 15Lapatao tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi lonao mota modulohupa mololohe dalalo wololo alihu ti Isa tala mobisala. 16Timongoliyo lopoahu mota mongomuri limongoliyo pe'epe'enta wolo tawu-tawuwala ta hepodukungiya oli olongiya Herodes mota lohintu to oli Isa odiye, ”Guru, otawa lamiyatiya ti Guru tawu ngota ta motulide hila-Liyo wawu hemongajari to tawu lo dalala motulidu ode Allahuta'ala. Ti Guru olo dila mohe openu boli ode olita, sababu ti Guru dila hemopobedawo lo tawu. 17Poleleya mayi olamiyatiya wololo pahamu li Guru: Moturuti mao aturangi lo agama, amiyatiya mowali momayari hasili ode oli kayisar olongiya lo Roma meyalo dila?” 18Bo patuju limongoliyo moleta boyito otawa li Isa lapatao Tiyo loloiya odiye, ”Weyi tawu-tawuwala ta munapiki, longola timongoli mohimontala ola-U? 19Popobilohe mayi ola-U doyi u hepomayari lo tawu hasili boyito.” Lapatao timongoliyo lopobiloheo ode o-Liyo tala'a ngopita doyi lo Roma. 20Ti Isa lohintu mao ode olimongoliyo odiye, ”Gambari wawu tanggulita u woluwo to doyi boti?” 21Tameti mongoliyo odiye, ”Gambari wawu tangguli kayisar.” Lapatao ti Isa loloiya mao ode olimongoliyo odiye, ”Wonu odito, uli kayisar wohiya mao ode oli kayisar wawu ulo Allahuta'ala wohiya mao ode Allahuta'ala.” 22Lo'odungohe u odito hilerani timongoliyo. Lapatao timongoliyo ma lolola mao oli Isa. 23To dulahe boyito ma lonao mao ode oli Isa ngololota tawu ta o pahamu Saduki, deuwitoyito ta dila paracaya deu ta ma lopowate muli mobongu mayi lonto kuburu. Timongoliyo lohintu ode o-Liyo odiye, 24”Guru, ti nabi Musa loloiya deu wonu tawu ngota yilate wawu dila lolola mao walao, wutatiyo ta lolai musi monika wolo dileliyo boyito wawu mopoturusi mao lo waliya lo wutatiyo boyito. 25Guru, to wolota lamiyatiya woluwo ta mohutata pitulota. Ta mohuhula lonika lapatao yilate wawu dila lo'otapu walao. Dileliyo boyito nilika lo wutatiyo. 26Odelo u lowali to ta mohuhula, odito olo u lowali to ta oluwoliyo wawu ta otoluliyo sambe demola ta opituliyo. 27Pulitiyo mao tou ta mohutata pitulota boyito ma lopowate, tabuwa boyito olo yilate. 28Tatonu to wolota lo ta pitulota boyito ta mowali hiyaliyo lo tabuwa boyito to wakutu ta lopowate ma muli mobongu mayi? Sababu timongoliyo nga'amila ma lonika oliyo.” 29Ti Isa lolametao ode olimongoliyo odiye, ”Timongoli helapala, sababu timongoli dila mongarati lo tuwango kitabi wawu kawasa lo Allahuta'ala! 30Sababu to wakutu obobongu mayi lo tawu monto kuburu, tawu dilalo monika meyalo poponikaliyo bo hetumula odelo malaikati to soroga. 31Bo tomimbihu obobongu mayi lo ta lopowate, tantu ma pilobaca limongoli Pirimani lo Allahuta'ala u tula-tulade to kitabi odiye, 32’Wau botiya Allahuta'ala ta hetubo le Ibrahim, le Ishak wawu te Yakob.’ ” Ti Isa loloiya mao ode olimongoliyo odiye, ”Tiyo dila Allahuta'ala ta hetubo lo ta lopowate, Tiyo Allahuta'ala ta hetubo lo ta hetumula.” 33Tawu ngohuntuwa ta lo'odungoheo pasali boyito hilerani lo pongngajari-Liyo. 34Tou tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi lo'odungoheo deu tawu-tawuwala ta o pahamu Saduki didu lo'owali lobisala wolo-wolo woli Isa, timongoliyo ma lohimoa. 35Tawu ngota to wolota limongoliyo ta ahali lo Tawurat ohila mohimontala oli Isa wawu lohintu odiye, 36”Guru, parenta tonu u lebe uda'a to wolota lo parenta lo hukum lo Tawurat?” 37Tameti Isa ode oliyo, ”Otolianga mao Allahuta'ala Eyamu, wolo hilawo liya-liyatu wawu wolo nga'amila jiwamu wawu nga'amila akalimu. 38Uwito parenta u lebe uda'a wawu u lebe paralu. 39Wawu parenta oluwoliyo u tutuwa-wuwa woleto, deuwitoyito otolianga mao tawu ta titiliya wolemu odelo yio motoliango batangamu lohihilawo. 40To parenta moheduluwo boti hihimbungu nga'amila parenta lo hukum lo Tawurat wawu kitabi lo mongonabi.” 41Tou tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi donggo heambuwa teto, ti Isa lohintu ode olimongoliyo odiye, 42”Wololo pahamu limongoli tomimbihu tawu Ta pilojanjiya lo Allahuta'ala mowali olongiya ta mo'osalamati manusiya? Waliya lita Tiyo boyito?” Tameti mongoliyo ode o-Liyo, ”Waliya li nabi Dawud.” 43Ti Isa loloiya ode olimongoliyo odiye, ”Wonu odito, wolo sababuliyo ti nabi Dawud wolo potunu lo Roh lo Allahuta'ala lolanggula o-Liyo Eya tou tiyo loloiya odiye, 44’Allahuta'ala Eya lopotunggulayi lo Pirimani ode Eyau odiye: Potihulo'olo to olowala-U sambe nga'amila musu-Mu popota'alukuwo-U to tibawa lo oatu-Mu?’ ” 45Ti Isa loloiyo poli odiye, ”Wolo uodito, wonu ti nabi Dawud lolanggula o-Liyo Eyaliyo, wololo Tiyo boyito waliya li nabi Dawud olo?” 46Diyaluwo ngota mao ta lo'owali lolameta o-Liyo wawu lonteto lomao boyito diduluwo ngota mao ta barani mohintu uhetuwa-tuwawuwa ode o-Liyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\