MATIWUS 8

1Tou ti Isa lotuhuta mota lonto huludu, ngohuntuwa tawu heuyuhe hetunuhe o-Liyo. 2Woluwo tawu ngota o hutungo lonao mao losujudu to talu-Liyo wawu loloiya odiye, ”Guru, wonu ti Guru yinawo, ti Guru mowali mopo'oluli wawu mopo'osuci batanga latiya.” 3Ti Isa lohudu mota olu'u-Liyo lodedeta tawu boyito wawu loloiya, ”Wau yinawo. Polulilo yio.” Wawu tawu boyito ma lato yiloluli. 4Lapatao ti Isa loloiya mao ode tawu boyito, ”Po'otolomamu mao, dila mowali yio mosirita lo pasali boti openu boli ode olita. Bo ponaolo mao popobilohelo batangamu ode oli imamu wawu pongohi lomao kurubani ode Allahuta'ala odelo u pilomarenta mayi li nabi Musa mowali tuwoto olimongoliyo deu yio otutu ma loluli.” 5Tou ti Isa lomaso mao ode kota lo Kapernawum, woluwo tauwa lo pasukan ngota lonto Roma lonao mayi ode o-Liyo wawu lohile turungi odiye, 6”Guru, wato latiya ma pepeo bala-balato to bele wawu tiyo siki-sikisa da'a.” 7Ti Isa loloiya mao ode oliyo, ”Wau ma monao mota mopo'oluli oliyo.” 8Bo tauwa lo pasukan boyito lolametao ode oli Isa, ”Guru, watiya dila patuti mololimo oli Guru to bele latiya. Bo poleleya lomayi olatiya loiya ngotahe wawu wato latiya boyito ma moluli. 9Sababu watiya lohihilawo tawu ngota to tibawa lo parenta wawu to tibawa lo parenta latiya woluwo mongopajule. Wonu watiya mopolele mao to pajule ngota odiye: Ponaolo! Tiyo olo ma monao. Wawu ode tawu wuwewo: Po'olo ngope'e! Tiyo olo ma monao mayi. Meyalo ode wato latiya polele mao latiya: Pohutuwa pomao utiye! Ma pohutuwoliyo mao olo odito.” 10Tou lo'odungoheo u yiloiya lo tauwa lo pasukan lo Roma boyito, ti Isa hilerani. Lapatao Tiyo loloiya ode tawu-tawuwala ta hetunuhe o-Liyo, ”Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: Imani odiye damangiyo dipo pe'enta mao ilodungga-U openu bo to ta ngota to wolota lo tawu lo Israel. 11Polele-U mayi ode olimongoli: Ngohuntuwa tawu ta ma monao mayi monto matolodulahu wawu otolopa motihulo'o wawu monga pe'enta woli nabi Ibrahim, nabi Ishak wawu woli nabi Yakob to delomo Yiladiya lo Soroga. 12Bo tawu-tawuwala lo Yahudi ta tu'udiyo momaso ma pomai lo Allahuta'ala ode delomo dioloma da'a to diluwari lo Yiladiya boyito. Tetomota bo woluwo hihiyonga wawu titideo wawu ngiyoto bohengo.” 13Lapatao ti Isa loloiya ode tauwa lo pasukan boyito odiye, ”Ponaolo yio, u heparacayamu ma mowali to olemu.” To wakutulo boyito watoliyo ma loluli. 14Tou ledungga mota ode bele le Petrus, ti Isa lo'onto mao oli mama le Petrus moluhengo bala-balato hehuhuloliyo. 15Olu'u lo tabuwa boyito ma dilihima mayi li Isa lapatao ma yilenggi u hehuhuloliyo. Tabuwa boyito ma lobongu wawu lohinta o-Liyo. 16Tou ma lolango ngohuntuwa ta heilotuwanga lo lati ma hedileliyo mayi ode oli Isa. Wawu bo wolo loiya ngotahe-ngotahe Tiyo helomuhu mao lati-latiyala boyito wawu helopo'oluli nga'amila ta hengongota boyito. 17Pasali boyito lowali alihu meganapu Pirimani lo Allahuta'ala loli oli nabi Yesaya odiye, ”Tiyo ta lomota lulupuhunto wawu lotanggungi panyakinto.” 18Tou ti Isa lo'onto mao ngohuntuwa da'a tawu pali-palita to o-Liyo, Tiyo lomarenta mongomuri-Liyo mobalanga ode ngotuwali lo bulalo. 19Lapatao ta ahali lo Tawurat ngota lonao mayi ode oli Isa wawu loloiya ode o-Liyo, ”Guru, watiya monao woli Guru openu boli deutonu u ponaowa li Guru.” 20Ti Isa loloiya mao ode oliyo, ”Serigala o huwangiyo wawu burungi hetombota o beleyaliyo, bo Walao Manusiya dila o tambati popodutuwa-Liyo lo lunggongo.” 21Lapatao tala ngota lo muri-Liyo wuwewo loloiya mao poli ode oliyo, ”Guru, ijini mayi watiya monao mota molobungopo oli papa latiya.” 22Bo ti Isa loloiya mao ode oliyo, ”Yio poduduo lomayi ola-U, hulimao tawu-tawuwala ta ma yilate molobunga tawuliyo ta yilate.” 23Lapatao ti Isa lotitae to bulotu wawu mongomuri-Liyo lodudua o-Liyo. 24Debolo ma lohipayi dupota da'a to bulalo boyito, tunggulo bulotu ma ngope'e moahumo hepotemba lo buolo. Bo ti Isa letuluhu to bulotu boyito. 25Mongomuri-Liyo lomuo o-Liyo uwalimongoliyo mao, ”Guru, turungi pomayi, ito ma molopu!” 26Ti Isa loloiya ode olimongoliyo, ”Longola timongoli mohe, weyi timongoli ta dila boti paracaya?” Lapatao ti Isa ma lobongu wawu longantinga mota dupota wawu bulalo boyito, tunggulo bulalo boyito ma lolilo da'a. 27Tawu-tawuwala boyito hiheraniya wawu hepoloiyawa odiye, ”Manusiya wolo Tiyo boti, sambe dupota wawu bulalo ta'ati ode o-Liyo?” 28Tou ti Isa ledungga mota ode ngotuwali lo bulalo, deuwitoyito to huta lo tawu lo Gadara, woluwo dulota ta ilotuwanga lo lati lonao mayi lonto panggula modudunggaya wo-Liyo. Timongoliyo dulota parangiyola da'a, tunggulo diduluwo ngota mao ta barani molibaya moli dalala boyito. 29Lapatao timongoliyo longuwatia ode oli Isa odiye, ”Walao Allahuta'ala, ma pongola-Mu ami boti? Dipo wakutuliyo Yio boti lonao mayi mosikisa olami.” 30Dila molaminga mota teto woluwo boyi ngokawangi ngohuntuwa hepongala. 31Lapatao lati-latiyala boyito lohile wolo uto'otutuwa ode o-Liyo odiye, ”Wonu Yio momuhu olami, parentayi mayi ami momaso ode boyi ngokawangi boyito.” 32Ti Isa loloiya ode olimongoliyo, ”Ponaolo!” Lapatao lati-latiyala boyito ma lokaluwari mao lonto ta dulota boyito wawu ma lomaso mao ode boyi ngokawangi boyito. Debolo nga'amila boyi ngokawangi boyito ma tilumeteo wawu lotitidehu lonto bihu pangato ode bulalo wawu nga'amila lopowate to delomo taluhu. 33Nga'amila ta hedahawa boyi boyito ma tilonggoteteo ode kota wawu lohungguli mao nga'amila u ma lowali. Tomimbihu ta dulota ilotuwanga lo lati boyito yilungguli mao limongoliyo olo. 34Nga'amila ta to kota boyito ma lokaluwari mayi lomilohe oli Isa. Wawu tou timongoliyo lodudunggaya mao wo-Liyo, timongoliyo lohile wolo uto'otutuwa alihu Tiyo molola mao huta limongoliyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\