1 Korente 1

1Yo nɛ̂ mi, Paul, hinɛ ya ɔ, Sostene ha ngɛriki takarata ɛngɛ. Sɔ saa mi gde wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ tuka sila wa ngoya. 2Ɔ tomsi takarata ɛngɛ ha ɛnɛ, giliwi mɔ eglize pɛ Sɔ ha le Korente. Sɔ gbala ling ɛnɛ nde, hio nzɔy wi pɛa, hazu ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ hio nzɔy wi nɛ wal dea sɔy hinɛ Jésus-Christ. Ɔ tomsi yo fin ha hio wi fɛt ka sa ling Jésus-Christ, ha hio bhandi nɛtɛ-nɛtɛ. Wɛnɛ nɛ̂ Kongawan pɛ ɔ hinɛ mbwa fɛt gbesi. 3Sɔ, Bafa ɔ, hinɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ aha ɛnɛ gaamɔ. 4Swe fɛt mi ha oeba ha Sɔ hazu ɛnɛ, hazu a dea dede sila ha tɛ ɛnɛ nɛ wal sɔy ka ɛnɛ de hinɛ Jésus-Christ. 5Nɛ wal dea sɔy hinɛ Christ, Sɔ haa ɛnɛ dedemɔ hebhe. Nɛ wal dedemɔ ndɔng, a haa ɛnɛ dede gɛl mɛ wol mɔ, nɛ fin ingɔmɔ fɛt. 6Bulowen hazu Christ ka ɛnɛ zea, ɛnɛ ha pama yo ha sila ɛnɛ nɛ nɔa nging. 7Mɛgi, ma dedemɔ pɛ Sɔ kɔpi ɛnɛ ndang na, ɛnɛ ka keri ngimɔ ka Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, begbasi tɛ wa. 8Nɛ yo ka fin nɛ̂ wɛnɛ ka beha ɛnɛ ngatɛ mɛ zati ngi-ngi-ngi hɔ ha kpogio. Mɛgi, ha ngimɔ ka Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ bekifiri, ma wen lɛm dung ha zu ɛnɛ na. 9Sɔ nɛ mboazu. Yo nɛ̂ wɛnɛ nɛ pɛa tɛ ha sa ɛnɛ nde, ɛnɛ ade sɔy hinɛ Bewei pɛa, Jésus-Christ, Kongawan pɛ ɔ. 10Hio ya mi, mi mbo ɛnɛ nɛ ling Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ nde, ɛnɛ aze may. Ka ɛnɛ akɛtini soko dung nɛtɛ-nɛtɛ na. Ma, ɛnɛ adung nɛ sila ndang nɛ takaramɔ ndang nɛkpasa. 11Ey, hio ya mi, hio wi mɛ twa pɛ Kloe tɛa tɛ tɔ ha mi nde, ɛnɛ ha mɔya ha soko ɛnɛ. 12Mi kpaa nde, wi ndang ndang fɛt ha soko ɛnɛ ha tɔa ma wen nɛtɛ. Hio ma tɔ nde, mbwa nɛ̂ ngali pɛ Paul. Nɛ hio ma nde, mbwa nɛ̂ ngali pɛ Apolos. Nɛ hio ma fin nde, mbwa nɛ̂ ngali pɛ Pierre, nɛ hio ma mbinga nde, mbwa nɛ̂ ngali pɛ Christ. 13Christ gbaa soko tɛ wa ge? Paul fea ha getakate gɔn nɛ zu ɛnɛ nde? Hio wi gdumso ɛnɛ ha li nɛ ling Paul nde? 14Mi tɔ oeba ha Sɔ, ka mi tɛ gdumsi ma wi ndang ha soko ɛnɛ ha li na. Mi gdumso kanɛ Krispus hinɛ Gaius sɔna. 15Mɛgi, ma wi lɛm tɔ nde, mi gdumso wɛnɛ ha li nɛ ling mi na. 16Hee, kpasawen, mi bagdumsi Stefanas hinɛ hio wi mɛ twa pɛa fɛt ha li, ma, mi ing fin ma wi ka mi gdumso hapata na. 17Christ tɛ tomsi mi hazu nɛ nɛ gdumsi wi ha li na. Ma, a tomsa mi hazu bul Dede Wen. Mi ha bulo yo bo nɛ dede gɛl mana mbaramɔ na, yu nde, wen fio pɛ Christ ha getakate betɛ tɛ gbelemɔ. 18Wen fio pɛ Christ ha getakate, yo dung tuka wen bili ha li wi ka yɔ mɔ. Ma, pɛ ɔ ka Sɔ kpasisi, yo nɛ̂ ngatɛ pɛ Sɔ. 19Hazu ɛ ngɛraka ha takarata pɛ Sɔ: «Mi beyangili mbaramɔ pɛ hio wan-mbarimɔ yunɛ, mi beku ingɔmɔ pɛ hio wan-ingmɔ yunɛ.» 20Wan-mbarimɔ ha ndo? Wan-osi mbonga ha ndo? Wan-wolmɔ nɛ dede gɛl mɔ nzan ɛngɛ ha ndo? Wen pɛ mbwa kara fɛt, hazu Sɔ kiforo mbaramɔ mɔ nzan ɛngɛ ha wen bili kari. 21Ey, hio wi mɔ nzan nɛ wal mbaramɔ pɛ mbwa tɛ ing Sɔ na. Hazu, Sɔ nɛ mbaramɔ pɛa, zɔka nɛ dedea nde, wɛnɛ akpasisi hio wi ka mɛkara wɛnɛ nɛ wal bulowen pɛ ɔ, ka dung nɛ̂ wen bili ha li hio olo wi. 22Hio zuife ngoy mɛ zɔk nɛ mɔkifi, nɛ hio greke ki pɛ mbwa nɛ mbaramɔ. 23Ma, pɛ ɔ, ɔ bul nɛ wen tɛ Christ ka fea ha getakate. Wen ɛngɛ dung tuka mɔ kɔ nanga ha li hio zuife, nɛ yo dung fin tuka wen bili ha li hio olo kandɔ. 24Ma, ha li wi ndɔng ka Sɔ saa, ngase zuife, ngase olo kandɔ, Christ nɛ̂ ngatɛ nɛ mbaramɔ pɛ Sɔ. 25Hazu, mɔ pɛ Sɔ ka hio wi zɔk tuka wen bili, yo nɛ̂ mbaramɔ pen mbaramɔ pɛ mbwa. Nɛ mɔ pɛ Sɔ ka mbwa zɔk tuka mɔ pɔsa, yo nɛ ngaya pen ngatɛ pɛ mbwa. 26Hio ya mi, Sɔ saa ɛnɛ mɛ dung nɛ̂ hio wi pɛa. Tazu ɛnɛ gba nde, ha li hio wi, dɔka wi ha soko ɛnɛ bo nɛ̂ hio wan-mbarimɔ, mana hio ngawi, mana hio konga wi na. 27Ma, Sɔ weka mɔ ka dung tuka wen bili ha li hio wi mɔ nzan, hazu pi nɛ foy ha li hio wan-mbarimɔ. A weka mɔ ka dung tuka mɔ pɔsa ha li mbwa, hazu pi nɛ foy ha li hio ngawi. 28A weka mɔ ka dung nɛ bebea ha li hio wi mɔ nzan, ka mbwa bhɛsiri, nɛ ka mbwa zɔk tuka gbelemɔ, hazu yangili mɔ ka dung nɛ gasaa ha li mbwa. 29Hazu ɛngi, ma wi ndang ka besutɛ ha li Sɔ bona. 30Ma, yo nɛ̂ Sɔ ha de nde, ɛnɛ ade sɔy hinɛ Jésus-Christ, ka tɛ bo nɛ̂ mbaramɔ pɛ Sɔ hazu ɔ. Yo nɛ̂ wɛnɛ ka gdea ɔ nzeng ha li Sɔ, ka gdea ɔ nɛtɛ hazu dung nɛ̂ nzɔy kandɔ pɛ Sɔ, nɛ ka yanga ɔ ha si gdangamɔ. 31Mɔ hɔa mɛgi, gbesi tuka ɛ ngɛraka ha takarata pɛ Sɔ: «Wi ka ngoy mɛ sutɛ, wɛnɛ asutɛ hazu mɔ ka Kongawan dea.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\