1 Jean 1

1Ɔ ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ hazu wi ɛngɛ ka ɛ sa nde, Wen ka ha tunɔ. Wɛnɛ ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Ɔ zea wen nu wa nɛ zala ɔ. Ɔ zɔka wɛnɛ nɛ li ɔ. Ɔ mbara wɛnɛ. Nɛ ɔ ndɔa tɛ wa nɛ kɔ ɔ. 2Wi ɛngɛ ka ha tunɔ gbasa tɛ, nɛ ɔ zɔka wɛnɛ. Nɛ sising ɔ kɛ nɛ bul wen ha ɛnɛ nde, wɛnɛ nɛ̂ tunɔ kpoo. Wɛnɛ badung ang hapɛtɛ Sɔ, Bafa wa, ka gbasa wɛnɛ ha ɔ long. 3Mɔ ka ɔ zɔka nɛ li ɔ, nɛ ka ɔ zea nɛ zala ɔ, ɔ bul wena ha ɛnɛ fin tuka nde, ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt ade sɔy. Mɛgi, ɛnɛ bede fin ndangtɛ sɔy ɛngɛ, ka ɔ ha dea hinɛ Sɔ, Bafa ɔ, nɛ Bewei pɛa, Jésus-Christ. 4Ɔ ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ tuka nde, totɛ pɛ ɔ alɛm wɛɛ. 5Sɔ nɛ̂ saamɔ, nɛ tutum bo ang ha tɛ wa ndang na. Ɛngɛ nɛ̂ wen ka ɔ zea ha nu Jésus-Christ, nɛ ka ɔ tɔ yo ha ɛnɛ. 6Ka ɔ tɔ nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ Sɔ, nɛ ka ɔ bhɔna ka ha yala ha zang tutum nɛnɛ, ɔ ha tɔa dalo, nɛ ɔ ha dea mɔ, ka lɛm nɛ tɛwen na. 7Ma, ka ɔ ha yala ha zang saamɔ tuka Sɔ dung ha zang saamɔ, ɛngɛ osi nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ may, nɛ tɔktɛ Jésus, Bewei pɛ Sɔ, ha fala sɛmbɔ pɛ ɔ fɛt yunɛ. 8Ka ɔ tɔ nde, ɔ bo nɛ̂ wan-de gdangamɔ na, ki ɔ osili nɛ tɛ ɔ nɛ pɛ ɔ tɛ, nɛ tɛwen bo ang ha tɛ ɔ na. 9Ma, ka ɔ gbasi sɛmbɔ pɛ ɔ ha Sɔ, a bebisi sɛmbɔ pɛ ɔ, nɛ a besasisi ɔ ha gdanga deamɔ pɛ ɔ fɛt, hazu wɛnɛ nɛ mboazu nɛ nzeng. 10Ka ɔ tɔ nde, ɔ tɛ de gdangamɔ na, ki ɔ ba Sɔ tuka wan-tɔ dalo, nɛ wen pɛa bo ang ha tɛ ɔ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\