1 Jean 2

1Hio bem pɔm, mi ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ yu nde, ɛnɛ betɛ de gdangamɔ. Ma, ka ma wi dea gdangamɔ, ma wan-le gdong wen hazu ɔ ang ha li Sɔ, Bafa ɔ. Wia nɛ̂ Jésus-Christ, nzeng wi. 2Jésus-Christ fea tuka sadaka gɔn zu dea gdangamɔ pɛ ɔ. Nɛ yo bo hazu gdangamɔ pɛ ɔ sɔna na, ma, a fea gɔn zu gdangamɔ pɛ hio wi mɔ nzan fɛt gbi. 3Ka ɔ ha pama hio mbonga pɛ Sɔ, ɛngɛ osi ha ɔ nde, ɔ ingɔ Sɔ nɛkpasa. 4Wi ka tɔ nde, a ingɔ Sɔ, ma, a pam hio mbonga pɛ Sɔ na, wɛnɛ nɛ̂ wan-tɔ dalo, nɛ tɛwen bo ang ha tɛ wa na. 5Ma, wi ka pam wen pɛ Sɔ, ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ Sɔ lɛma wɛɛ. Ka ɔ ngoya Sɔ tuka ɛngɛ, yo osi ha ɔ nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ wɛnɛ. 6Wi ka tɔ nde, wɛnɛ ha dea sɔy hinɛ Sɔ, lɛma nde, deamɔ pɛa adung gbesi tuka deamɔ pɛ Jésus-Christ. 7Hio ndɔngsila mi, yo bo nɛ̂ ma mbombe mbonga ka mi ngɛriki ha ɛnɛ na. Ma, yo nɛ̂ koto mbonga ɛngɛ ka ɛnɛ baze nisi ha angara. Koto mbonga ɛngɛ, yo nɛ̂ wen ka ɛnɛ zea sɔngsi kari. 8Ma, ngase ɛngi, mbonga ka mi ngɛriki ha ɛnɛ, yo bhɔna nɛ̂ mbombea. Deamɔ pɛ Jésus-Christ gbasa nde, mbonga ɛngɛ nɛ̂ tɛwen, nɛ deamɔ pɛ ɛnɛ ha gbasa yo fin. Hazu tutum ha pena, nɛ kpasa saamɔ ha baa kari. 9Wi ka tɔ nde, ɛ ha zang saamɔ, nɛ ka sɛn ya wa, wɛnɛ bhɔna ka ha zang tutum. 10Wi ka ngoy ya wa, wɛnɛ ha zang saamɔ. Nɛ ma deamɔ pɛa ka dak wi pi ha dea gdangamɔ bona. 11Ma, wi ka sɛn ya wa, wɛnɛ dung ha zang tutum. A yal ha zang tutum, nɛ a ing bhandi ka wɛnɛ nɛ ang na, hazu tutum gdɔka li wa. 12Hio bem pɔm, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu Sɔ biso sɛmbɔ pɛ ɛnɛ nɛ wal ling Jésus-Christ kari. 13Hio bafa mi, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ wi ka dung ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Hio pɔlɔmbɔ wi, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu ɛnɛ gana zu gdanga sɔ kari. 14Hio bem pɔm, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ Sɔ, Bafa. Hio bafa mi, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ wi ka dung ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Hio pɔlɔmbɔ wi, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ nɛ̂ hio ngawi, ɛnɛ ha pama wen pɛ Sɔ ha sila ɛnɛ, nɛ ɛnɛ gana zu gdanga sɔ kari. 15Ka ɛnɛ angoy ngase nzan, ngase hio mɔ nzan na. Wi ka ngoy hio mɔ nzan, a kpa wal mɛ ngoy Sɔ, Bafa fin na. 16Hazu nzan dona nɛ hio gdanga hɛl mɔ multɛ, hio mɔ ka wi gol, nɛ hio kpaamɔ ka wi sutɛ hazua. Mɔ ndɔng fɛt tɛ nɛ wal pɛ Sɔ, Bafa na, ma, yo tɛ nɛ wal nzan. 17Nzan nɛ hio mɔ fɛt ka wi gol ang bepen. Ma, wi ka de mɔ ka Sɔ ngoya, bebhɔn pɛa nɛ zutunɔ kpoo. 18Hio bem pɔm, kpogio ngimɔ koka kari. Ɛnɛ baze nde, wan-sungiri Christ behɔ bin. Ma, sising, hio dɔka wan-sungiri Christ hɔa kari. Yo osi ha ɔ nde, kpogio ngimɔ koka kari. 19Hio wi ndɔng dungɔ ha soko ɔ sɔngsi. Ma, mbwa tɛ dung nɛ̂ pɛ ɔ na. Yo nɛ̂ ɛngi ka mbwa gboa. Hazu mbwa abo se nɛ̂ pɛ ɔ, ki mbwa bhɔna hinɛ ɔ. Ma, mɔ hɔa mɛgi hazu gbasi long nde, ma ndang ha soko mbwa tɛ dung nɛ̂ wi pɛ ɔ na. 20Pɛ ɛnɛ, Christ haa Nzɔy-Sɔtɛ ha ɛnɛ kari. Mɛgi, ɛnɛ fɛt, ɛnɛ ingɔ tɛwen. 21Mi ani ɛnɛ nde, yo nɛ̂ hazu ɛnɛ tɛ ing tɛwen na, ka mi ngɛriki takarata ɛngɛ nde? Dalo, yo bo mɛgi na. Ma, mi ngɛriki yo hazu ɛnɛ ingɔ tɛwen. Nɛ ɛnɛ ingɔ fin nde, ma dalo ndang lɛm gutɛ ha zang tɛwen na. 22Mɛgi, wan-tɔ dalo nɛ̂ nge wi ge? Yo nɛ̂ wi ɛngɛ ka tɔ nde, Jésus bo nɛ̂ Mesi na. Wi ɛngɛ nɛ̂ wan-sungiri Christ. A kafa Sɔ, Bafa ɔ hinɛ Bewei pɛa fɛt. 23Ka ma wi kafa Bewei pɛ Sɔ, wia kafa Bafa wa gbesi. Ma, ka ma wi mɛkara Bewei pɛ Sɔ, wia mɛkara Bafa wa gbesi. 24Hazu ɛngi, wen ka ɛnɛ baze nisi ha angara, ɛnɛ akonzi yo ha zang sila ɛnɛ! Ka hio wen ndɔng ka ɛnɛ baze nisi ha angara bhɔna ha zang sila ɛnɛ, ɛngi osi nde, ɛnɛ fin, ɛnɛ bhɔna ha dea sɔy hinɛ Bewei nɛ Bafa wa. 25Nɛ wal dea sɔy ɛngɛ ɔ kpaa tunɔ kpoo, ka Bewei pɛ Sɔ gɔna nua mɛ ha yo ha ɔ. 26Mi ha ngɛraka mɔ ndɔng ha ɛnɛ hazu gba nɛ tazu ɛnɛ nɛ hio wi ndɔng ka ngoy mɛ osili ɛnɛ. 27Pɛ ɛnɛ, Christ haa ɛnɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka de le ha zang sila ɛnɛ. Mɛgi, ɛnɛ lɛm ki fin ma wan-osimɔ na, hazu Nzɔy-Sɔtɛ ha osamɔ fɛt ha ɛnɛ. Nɛ hio mɔ ndɔng ka wɛnɛ osi ha ɛnɛ, yo nɛ̂ tɛwen, dalo bo ang na. Mɛgi, ɛnɛ abhɔn ha dea sɔy hinɛ Jésus-Christ tuka ka Nzɔy-Sɔtɛ ha osa ha ɛnɛ. 28Sising, hio bem pɔm, ɛnɛ abhɔn ha dea sɔy hinɛ Christ tuka nde, ha ngimɔ ka wɛnɛ behɔ nɛ gbasi tɛ, ɔ aba da nɛ foy ade ɔ ha li wa na. 29Ɛnɛ ingɔ nde, Christ nɛ nzeng. Nɛ mɛgi ɛnɛ aing nde, wi ka de mɔ nzeng, wɛnɛ nɛ̂ bem pɛ Sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\