1 Pierre 1

1Yo nɛ̂ mi Pierre, wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ, ha ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ, hio wi ka Sɔ weka, ka de le ha nzan tuka gɔn-gɛnɛ wi ha hio kandɔnu Pon, Galasi, Kapadose, Azi, nɛ Bitini. 2Sɔ, Bafa ɔ, baweki ɛnɛ lɛm nɛ mɔ ka wɛnɛ babhɔngiri sɔngsi bhee. Nzɔy-Sɔtɛ pɛa gdea ɛnɛ nɛtɛ tuka nde, ɛnɛ aze nu Jésus-Christ, nɛ nde, tɔktɛ wa asasisi ɛnɛ. Sɔ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ wɛnɛ aha gaamɔ ha ɛnɛ nɛdɔka pentɛ pet. 3Ɔ alukisi Sɔ, Bafa mɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ! A bhɛa ɔ nɛ mbombea nɛ wal kpasa dede sila pɛa. A guo Jésus-Christ ha soko hio fiowi. Mɛgi, ɔ gde tazu ɔ nde, ɔ betun fin hinɛ wɛnɛ. 4Sɔ beha ɔ tunɔ ɛngɛ tuka likɔ ka lɛm yek na, ka lɛm ba nzing na, nɛ ka lɛm mɛ yɔmbi na. Wɛnɛ ha pama yo ha zang ngɔn hazu ɛnɛ. 5Ka ɛnɛ mɛkara Sɔ, wɛnɛ bepam ɛnɛ nɛ wal ziomɔ pɛa kanɛ wɛnɛ begbasi mɔkpasi ka wɛnɛ bekpasisi nɛ ɛnɛ ha kpogio ngimɔ. 6Mɛgi ɛnɛ ade gasa totɛ hazua, ngase ka yo lɛma ha ma bebe ngimɔ nde, ɛnɛ akpa ngɔtɛ sising nɛ wal mɔ nɛtɛ-nɛtɛ ka we sila ɛnɛ. 7Ngase ka gbɛbolo bepen bin, hio wi ha wea yo ha zang we. Mɛkaramɔ pɛ ɛnɛ nɛ lɔkaa pen gbɛbolo. Yo nɛ̂ ɛngi, ka mɔ ndɔng ha wea yo hazu zɔk nde, mana ɛnɛ mɛkara Sɔ nɛkpasa. Ka Sɔ kpa nde, ɛnɛ mɛkara wɛnɛ nɛkpasa, a beha ɛnɛ lukosomɔ, lɛkɛ-lɛkɛmɔ, nɛ kongamɔ ha swe ka Jésus-Christ begbasi tɛ wa long. 8Ngase ka ɛnɛ tɛ zɔk wɛnɛ nɛ gbali ɛnɛ na, ɛnɛ ngoya wɛnɛ. Nɛ ngase ka ɛnɛ zɔk wɛnɛ ha ngimɔ ɛngɛ sising na, ɛnɛ mɛkara wɛnɛ. Sila ɛnɛ dona nɛ lɛkɛ-lɛkɛ totɛ, ka pena zu ɛnɛ, 9hazu Sɔ bekpasisi tunɔ pɛ ɛnɛ. Ɛngɛ nɛ̂ goto mɔ ka ɛnɛ mɛkara nɛ Sɔ. 10Sɔngsi bhee, hio wan-tɔkuliwen kio goto mɔ ka Sɔ bekpasisi nɛ hio wi. Mbwa ngɛsara gotoa, nɛ mbwa tɔa kuliwen mɔ ka Sɔ bhɔngara nɛ wal dede sila pɛa gde ha ɛnɛ. 11Nzɔy-Sɔtɛ pɛ Christ ka dungɔ ha sila mbwa gbasa bingiri nde, Christ bekpa yimtɛ sɔngsi ing ki, a tɛ kpa lɛkɛ-lɛkɛmɔ. Mbwa dungɔ ha kio mɔ nɛngaya, hazu ing ngimɔ nɛ wal ka mɔ ndɔng behɔ nɛ. 12Sɔ osa ha mbwa long nde, mɔ ndɔng bo hazu mbwa nɛ pɛ mbwa tɛ na, ma, yo hazu ɛnɛ. Nɛ sising, hio wan-bul Dede Wen bulo wen mɔ ndɔng ha ɛnɛ fɛt kari. Mbwa tɔa wena nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka Sɔ tomsa ha ngɔn tɛnɛ. Nɛ hio telenge fin nɛ hɛl mɛ mbari hio mɔ ndɔng. 13Hazu ɛngi ɛnɛ adung gdungɛ-gdungɛ hazu de tom pɛ Sɔ. Ɛnɛ adung ngɛlɛlɛ, nɛ ɛnɛ agde tazu ɛnɛ ha dede sila ka Sɔ bede ha tɛ ɛnɛ, ha swe ka Jésus-Christ begbasi tɛ wa long. 14Ɛnɛ ze nu Sɔ hazu ɛnɛ nɛ̂ hio bem pɛa. Sɔngsi, ha ngimɔ ka ɛnɛ tɛ ze ka Dede Wen na, ɛnɛ dungɔ ha gdea tɛ ɛnɛ ha gola hio gdangamɔ. Ma, sising, ka ɛnɛ ade mɔ mɛgi fin na. 15Ma, lɛma nde, ɛnɛ adung nɛ nzɔya ha deamɔ pɛ ɛnɛ fɛt, hazu Sɔ ka saa ɛnɛ, wɛnɛ nɛ nzɔya. 16Sɔ batɔ ha zang takarata pɛa nde: «Ɛnɛ adung nɛ nzɔya, hazu mi nɛ nzɔya.» 17Ha zang gɔamɔ ɛnɛ ha saa Sɔ nde, Bafa ɛnɛ. Sɔ begɔn kita lɛm nɛ tom pɛ wi ndang ndang, a lɛm gba soko wi na. Hazu ɛngi, ɛnɛ ayu ke wa ha deamɔ pɛ ɛnɛ fɛt ha ngimɔ sising ka ɛnɛ bhɔna nɛ gɔn-gɛnɛ wi hakɛ ha nzan. 18Ɛnɛ ingɔ nɛdedea nde, Sɔ hɛa ɛnɛ nɛ ngag ɛnɛ gbosisi ha tum ndɔki deamɔ ka hio ngbabafa ɛnɛ baosi ha ɛnɛ. Ngag ɛnɛ ɛngɛ bo nɛ̂ mbɔli ka begdang na. 19Ma, a hɛa ɛnɛ nɛ wal tɔktɛ Christ ka dung nɛ ngag ɛnɛ pentɛ pet. Christ dungɔ tuka besami mɔ sadaka, ka gdangamɔ nɛ nzing bo ha tɛ wa na. 20Sɔngsi bhee gde Sɔ tɛ de ka nzan na, a baweki Christ hazu de tom ɛngɛ. Nɛ sising ha kpogio ngimɔ ɛngɛ, Sɔ tomsa wɛnɛ ha nzan hazu kpasisi ɛnɛ. 21Ɛnɛ mɛkara Sɔ nɛ wal Christ. Sɔ guo wɛnɛ ha soko hio fiowi, nɛ a haa wɛnɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ. Yo nɛ̂ ɛngi, ka ɛnɛ kpaa wal mɛ mɛkiri Sɔ, nɛ mɛ gde tazu ha tɛ wa. 22Ɛnɛ sasasa tɛ ɛnɛ kari, hazu ɛnɛ ha dea mɔ lɛm nɛ tɛwen pɛ Sɔ. Tuka ɛngi, ɛnɛ ngoya hio ya ha Christ nɛkpasa. Ey, ɛnɛ angoy may nɛ sila ndang. 23Sɔ bhɛa ɛnɛ nɛ mbombea. A tɛ de yo nɛ wal wi ka befe na, ma, a dea yo nɛ wal wen pɛa ka ha tunɔ ha hio wi, nɛ ka bebhɔn kpoo. 24Yo gbesi tuka ɛ ngɛraka ha zang takarata pɛ Sɔ: «Hio wi fɛt dung tuka bɛlɛ. Lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ mbwa dung tuka dote. Bɛlɛ bekoti, nɛ dote beyɔmbi. 25Ma, wen pɛ Kongawan bhɔn pɛa kpoo nɛ kpoo.» Nɛ wen ɛngɛ, yo nɛ̂ Dede Wen ka ɛ bulo ha ɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\