1 Pierre 2

1Hazu ɛngi, ɛnɛ akafi tili gdangamɔ fɛt: Ka ɛnɛ atɔ dalo na, ka ɛnɛ ade gdanga dambari na, ka ɛnɛ ade silamɔ na, nɛ ka ɛnɛ atɔ gdanga lingtɛ na. 2Tuka hio nzɔri bem ka dung nɛ wɔ li bele swe fɛt, ɛnɛ adung nɛ wɔ wen pɛ Sɔ. Ɛnɛ ade mɛgi tuka nde, mɛkaramɔ pɛ ɛnɛ akpɔtɛ, nɛ Sɔ akpasisi ɛnɛ. 3Ey, ɛnɛ tota dedemɔ pɛ Kongawan kari, nɛ ɛnɛ ingɔ nde, wɛnɛ nɛ dedea. 4Ɛnɛ tiki tɛ hapɛtɛ Kongawan. Wɛnɛ nɛ̂ ta ka dung nɛ zutunɔ. Hio wi kafa wɛnɛ, ma, Sɔ weka wɛnɛ hazu wɛnɛ baa sila wa pentɛ. 5Lɛma nde, ɛnɛ fin adung tuka tunɔ ta nde, Sɔ akay ɛnɛ bɛ nɛ twa, ka Nzɔy-Sɔtɛ ade le ang. Ɛnɛ bedung nɛ̂ hio nzɔy wan-hasadaka tuka nde, ɛnɛ aha hio sadaka, ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoya, nɛ ka dung nɛ yefaa ha li Sɔ nɛ wal Jésus-Christ. 6Hazu, ɛ bangɛriki ha zang takarata pɛ Sɔ: «Zɔk, mi weka ma ta ndang ka baa sila mi pentɛ. Mi gdea yo tuka ta tɔn ngbili twa ha le Sion. Wi ka mɛkiri ta ɛngɛ, foy lɛm de wɛnɛ ndang na.» 7Pɛ ɛnɛ ka mɛkara yo, ta ɛngɛ baa sila ɛnɛ pentɛ. Ma, pɛ hio wi ndɔng ka mɛkiri yo na, ɛ bangɛriki hazu mbwa ha zang takarata pɛ Sɔ: «Ta ka hio wan-bɛ twa mulo pi, yo tɛ bo nɛ̂ ta tɔn ngbili twa.» 8Nɛ ɛ bangɛriki fin: «Ta ɛngɛ tɛ bo nɛ̂ ta kɔ nanga, yo tɛ bo nɛ̂ ta ka teksi hio wi pi ha nu.» Mbwa kɔa nanga ang tek, hazu mbwa kafa zea wen pɛ Sɔ. Sɔ babhɔngiri mɔ hazu mbwa mɛgi sɔngsi bhee. 9Ma, pɛ ɛnɛ, ɛnɛ nɛ̂ kandɔ ka Sɔ weka. Ɛnɛ nɛ̂ hio konga wan-hasadaka. Ɛnɛ nɛ̂ nzɔy kandɔ, ka Sɔ gdea nɛtɛ hazu wa nɛ pɛa tɛ. Wɛnɛ saa ɛnɛ gbo ha tutum hazu lesisi ɛnɛ ha zang gasa saamɔ pɛa tuka nde, ɛnɛ aba kasi hio gasa mɔ ka wɛnɛ dea. 10Sɔngsi, ɛnɛ tɛ dung nɛ̂ kandɔ pɛ Sɔ na, ma, sising, ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ kandɔ pɛa. Sɔngsi, Sɔ tɛ de kobhe tɛ ɛnɛ na, ma, sising, Sɔ dea kobhe tɛ ɛnɛ kari. 11Hio ndɔngsila mi, ɛnɛ ha nzan tuka hio gɔn-gɛnɛ wi. Mɛgi mi mbo ɛnɛ nde, ka ɛnɛ ade fin hɛl mɔ multɛ na, hazu yo ha bio bulo sungiri nɛ sɔtɛ ɛnɛ. 12Dea nde, ɛnɛ ade mɔ nɛdedea ha soko hio bhilo. Hio ma wi ang ka betɔ gdanga lingtɛ ɛnɛ nde, ɛnɛ nɛ̂ hio wan-de gdangamɔ. Lɛma nde, mbwa azɔk nɛ dedemɔ ka ɛnɛ de. Ɛngɛ benɔsisi mbwa mɛ lukisi Sɔ ha swe kita pɛa. 13Hazu osi nde, ɛnɛ ha zea nu Kongawan pɛ ɔ, dea nde, ɛnɛ aze nu hio wi ndɔng ka dung ha zu ɛnɛ. Yo tɔ nde, ɛnɛ aze nu kongapora Sezar ka dung ha zu hio wi fɛt. 14Nɛ ɛnɛ aze fin nu hio gɔfɔrma ka wɛnɛ tomsa nde, mbwa andulsi hio wi ka de gdangamɔ, nɛ nde, mbwa alukisi hio wi ka de dedemɔ. 15Hazu Sɔ ngoya nde, ɛnɛ ade dedemɔ hazu gdɔki nu hio yera wi ndɔng ka ing mɔ na. 16Ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ hio wi ka dung sɛɛ. Ka ɛnɛ adung sɛɛ hazu de nɛ gdangamɔ na. Ma, ɛnɛ adung sɛɛ hazu de mɔ tuka wan-tom pɛ Sɔ. 17Ɛnɛ aba hio wi fɛt nɛ zioa, nɛ ɛnɛ angoy hio ya ɛnɛ ha Christ. Ɛnɛ ayu ke Sɔ, nɛ ɛnɛ aze nu kongapora Sezar. 18Ɛnɛ hio wan-tom, ɛnɛ aze nu hio wan pɛ ɛnɛ, nɛ ɛnɛ ayu ke mbwa nɛkpasa. Ka ɛnɛ aze sɔna nɛ nu hio dede gaa wan na, ma, ɛnɛ aze fin nu ɛ ndɔng ka ba ɛnɛ nɛ nga kɔ. 19Ka ma wi kpa yeksamɔ nɛ ngabhala nu hazu wɛnɛ ha zea nu Sɔ, nɛ ka wɛnɛ ba sila wa ha zanga, ɛngɛ nɛ dedea. 20Ka ɛnɛ de gdangamɔ, nɛ ka ɛ mɛl ɛnɛ hazua, ɛ lɛm lukisi ɛnɛ na, ngase ka ɛnɛ ba sila ha zanga. Ma, ka ɛnɛ kpa yeksamɔ hazu ɛnɛ dea dedemɔ, nɛ ka ɛnɛ ba sila ha zanga, ɛngɛ nɛ dedea ha li Sɔ. 21Sɔ saa ɛnɛ mɛ de mɛgi hazu Christ nɛ pɛa tɛ kpaa yeksamɔ hazu ɛnɛ fin. A osa wal ha ɛnɛ nde, ka ɛnɛ ade mɔ tuka ka wɛnɛ dea. 22A tɛ de gdangamɔ ndang na, nɛ ɛ tɛ ze wen dalo ha nu wa ndang na. 23Ngase ka hio wi yaa wɛnɛ, a tɛ ya fin mbwa na. Ngase ka wɛnɛ kpaa yeksamɔ ha kɔ hio wi, a tɛ gutɛ sungiri nɛ mbwa na. Ma, a gdea mɔ ndɔng fɛt ha kɔ Sɔ ka gɔn kita nzeng. 24Ha getakate, Christ nɛ pɛa tɛ kuo sɛmbɔ pɛ ɔ gde ha tɛ wa. A dea mɛgi tuka nde, ɔ adung tuka fiowi ka lɛm de gdangamɔ fin na, nɛ nde, ɔ adung tuka tunɔ wi ka de mɔ ka dung nzeng ha li Sɔ. Ɛnɛ kpasa nɛ wal dalɛ ndɔng ka wɛnɛ baa. 25Sɔngsi ɛnɛ badung tuka hio sami ka yɔamɔ. Ma, sising, ɛnɛ kiforo si ha pɛ zaoro pɛ ɛnɛ, ka pam tunɔ pɛ ɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\