1 Tesalonike 3

1Yo nɛ̂ ɛngi, ɔ lɛm ba sila ɔ fin na. Ɔ kpoa zuwen mɛ bhɔn gbatɛ hakɛ ha Athènes, 2nɛ mɛ tomsi ya ɔ, Timothée, nɛ ha pɛ ɛnɛ. Wɛnɛ ha dea tom ha Sɔ hinɛ ɔ ha bulo Dede Wen pɛ Christ. Ɔ tomsa wɛnɛ nde, wɛnɛ aha ngatɛ ha ɛnɛ nɛ mbo ɛnɛ ha wal mɛkara Christ. 3Mɛgi, sila ɛnɛ lɛm bhunziki ha zang yeksamɔ ndɔng na. Ɛnɛ ingɔ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ nde, yeksamɔ ha soko hio mɔ ka Sɔ bheka hazu ɔ. 4Kpasawen, ha ngimɔ ka ɔ dungɔ haki ha soko ɛnɛ, ɔ gbaa tazu ɛnɛ bingiri nde, ɔ bekpa yeksamɔ. Nɛ mɔ hɔa mɛgi tuka ɛnɛ ingɔ yo fɛt. 5Yo nɛ̂ hazu ɛngi, ka mi ba sila mi fin na, nɛ mi tomsa Timothée nɛ ha pɛ ɛnɛ mɛ ing nde, mana ɛnɛ bhɔna ka ha mɛkara Christ. Mi dungɔ nɛ nɔzang nde, mana Satan osala ɛnɛ kari, nɛ tom pɛ ɔ ha soko ɛnɛ gɔya nɛgbelea. 6Ma, sising Timothée hɔa ha pɛ ɛnɛ pe nɛ. A tɔa dede kasi tɛ ɛnɛ ha ɔ nde, ɛnɛ bhɔna ka ha mɛkara Christ, nɛ ha ngoya may. A tɔa fin nde, tazu ɛnɛ ha gbaa nɛ ɔ swe fɛt nɛ totɛ, nɛ nde, hɛl zɔka ɔ ha dea ɛnɛ gbesi tuka ka hɛl zɔka ɛnɛ de nɛ ɔ. 7Mɛgi, hio ya ɔ, kasi tɛ ɛnɛ yɔkala ɔ ha zang ngɔtɛ nɛ yeksamɔ pɛ ɔ fɛt, hazu ɛnɛ bhɔna ha mɛkara Christ. 8Sising, ɔ dung fin nɛ zutunɔ nɛkpasa hazu ɛnɛ ha dea sɔy hinɛ Kongawan nɛ nɔa nging. 9Ɛnɛ haa ɔ totɛ pentɛ ha li Sɔ. Mɛgi, ɔ ing wal ka ɔ bekifiri nɛ oeba ha Sɔ hazua na. 10Ɔ ha gɔa Sɔ swe nɛ zɛ pentɛ pet nde, wɛnɛ aha ɔ wal mɛ nɛ nɛ zɔk ɛnɛ fin nɛ mbinga, nɛ mɛ lɛmsiri mɔ ka kɔpi ɛnɛ ha wal mɛkara Christ. 11Ɔ ha gɔa nde, Sɔ, Bafa ɔ nɛ tɛ wa, hinɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus, abhɔngiri wal ha ɔ mɛ nɛ ha pɛ ɛnɛ. 12Kongawan ayɛbhisi paang ngoy ka ɛnɛ ngoy nɛ may nɛ hio wi fɛt tuka nde, ngoy pɛ ɛnɛ adung gbesi tuka ngoy ka ɔ ngoy nɛ ɛnɛ. 13Wɛnɛ aha ngatɛ ha sila ɛnɛ. Nɛ ha ngimɔ ka Kongawan pɛ ɔ, Jésus, bepe nɛ hinɛ hio nzɔy wi pɛa fɛt, wɛnɛ agde ɛnɛ nɛ nzɔya ha li Sɔ, Bafa ɔ, bo nɛ wen ha zu ɛnɛ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\