1 Tesalonike 4

1Hio ya ɔ, ma wen mɛ tɔ fin ang. Ɛnɛ bayambi ha kɔ ɔ wal deamɔ ka ha totɛ ha Sɔ. Nɛ ɛnɛ ndara yo nɛkpasa. Ma, sising, ɔ ani ha ɛnɛ nɛ ɔ mbo ɛnɛ nɛ ling Kongawan Jésus nde, ɛnɛ andari wal deamɔ ɛngɛ pen mɔ sɔngsi. 2Ey, ɛnɛ ingɔ hio haanu ka ɔ baha ha ɛnɛ ha olo nu Kongawan Jésus. 3Mɔ ka sila Sɔ ngoya, yo nde, ɛnɛ adung nɛ̂ nzɔy wi, nɛ ka ɛnɛ ade wanza na. 4Lɛma nde, ɛnɛ ndang ndang fɛt adung hinɛ ko pɛ ɛnɛ nɛ nzɔya ha li Sɔ, nɛ fin nɛ zioa ha li hio wi. 5Hio bhilo ka ing Sɔ na, mbwa gde tɛ mbwa ha hɛl multɛ. Ka ɛnɛ ade mɛgi na. 6Ka ma ya ha Christ ade gdangamɔ ha tɛ ya wa na, nɛ ka wɛnɛ aosili wɛnɛ na. Kpasawen, ɔ tɔa ha ɛnɛ, nɛ ɔ gbaa tazu ɛnɛ kari nde, Kongawan bekundiki deamɔ ndɔng fɛt. 7Hazu Sɔ tɛ sa ɔ nde, ka ɔ ade hio mɔ nzing na. Ma, a saa ɔ nde, ka ɔ ade mɔ nɛ nzɔya. 8Mɛgi, wi ka kafi mɛ ze wen ndɔng, a kafi nɛ wen pɛ hio wi na, ma, a kafi nɛ Sɔ ka ha Nzɔy-Sɔtɛ pɛa ha ɛnɛ. 9Ɔ lɛm ngɛriki fin ha ɛnɛ ma wen hazu ngoy ha soko hio ya ha Christ na. Hazu ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ yamba ha kɔ Sɔ wal mɛ ngoy may kari. 10Ey, ɛnɛ ha ngoya hio ya ha Christ mɔ kandɔnu Masedoane fɛt. Ma, ɔ mbo ɛnɛ, hio ya ɔ, nde, ɛnɛ angoy may pen mɔ sɔngsi. 11Nɛ ɛnɛ agbɛngsi tɛ ɛnɛ mɛ de hio mɔ mɛgɛ: Dea le ha zang gaamɔ, gdea li ɛnɛ ha tom pɛ ɛnɛ, nɛ dea tom nɛ kɔ ɛnɛ tuka ɔ haa nu ha ɛnɛ kari. 12Ka ɛnɛ de mɔ mɛgi, hio wi ndɔng ka tɛ mɛkiri Christ na, beba ɛnɛ nɛ zioa, nɛ ɛnɛ lɛm dung zio toy ha zu ma wi na. 13Hio ya ɔ, ɔ ngoya nde, ɛnɛ aing mɔ ka behɔ bin ha wen pɛ hio fiowi. Yu nde, ngɔtɛ betɛ de ɛnɛ gbesi tuka ka yo de nɛ wi ndɔng ka gde tazu mbwa ha tɛ Jésus na. 14Ɔ mɛkara nde, Jésus fea, nɛ Sɔ guo wɛnɛ ha soko hio fiowi yunɛ. Gbesi tuka ɛngi ɔ mɛkara fin nde, Sɔ begu bin hio wi ndɔng ka fea ha mɛkara Jésus, hinɛ wɛnɛ gbesi. 15Mɔ ka ɔ beosi ha ɛnɛ sising tɛ nɛ wal nu Kongawan, yo nde, ɔ ka bebhɔn nɛ zutunɔ kanɛ Kongawan pea, ɔ lɛm dung hinɛ wɛnɛ sɔngsi nɛ hio fiowi na. 16Ha swe ɛngi, Sɔ beha nu nɛ ngagɛl, hio wi beze gɛl kagama pɛ hio telenge, nɛ gɛl dɔma mbia pɛ Sɔ. Nɛ Kongawan begutɛ nɛ tɛ wa ha ngɔn zil tɛ. Hio wi ndɔng ka fea ha mɛkara Christ, mbwa begutɛ ha soko hio fiowi sɔngsi. 17Hapata, Sɔ bekay ɔ ka bhɔna nɛ zutunɔ, hinɛ mbwa gbesi gde ha zang buswe dang nɛ. Haki ha zang bok, ɔ hinɛ mbwa fɛt bekpa may hinɛ Kongawan. Mɛgi, ɔ bedung hinɛ wɛnɛ ngimɔ fɛt. 18Ey, dea nde, ɛnɛ ayɔkili may nɛ wen ndɔng ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\