1 Tesalonike 5

1Hio ya ɔ, ɔ lɛm fin ngɛriki ma mɔ hazu osi ha ɛnɛ yala mana ngimɔ ka mɔ ndɔng behɔ nɛ, na. 2Hazu ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ ingɔ nɛdedea nde, ma wi ndang ing swe ka Kongawan bepe nɛ na, hazu a behɔ tuka wanzu ka hɔ nɛ zɛ. 3Ha ngimɔ ka hio wi betɔ nde, hoo, mɔ fɛt nɛ gaa, yeksamɔ bo na, yo nɛ̂ ha ndangtɛ ngimɔ ɛngi ka gasa yeksamɔ bewang mbwa. Nɛ mbwa lɛm kpɔy ang na. Yo bedung tuka yimtɛ bio bhɛ ka kpa nazang. 4Ma, pɛ ɛnɛ hio ya ɔ, ɛnɛ bo ha zang tutum na. Mɛgi, swe ɛngɛ lɛm wang ɛnɛ wang tuka wanzu na. 5Hazu, ɛnɛ fɛt nɛ̂ hio wi pɛ saamɔ, ɛnɛ nɛ̂ hio wi mɔ gasa swe. Ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt, ɔ bo nɛ̂ pɛ zɛ mana pɛ tutum na. 6Mɛgi, ka ɔ aɔla tuka hio mbing wi na. Ma, ɔ adung nɛ zɔma ngɛlɛlɛ. 7Hazu hio wi dung mɛ ɔla nɛ zɛ. Nɛ mbwa dung fin mɛ fe dɔkɔ nɛ zɛ. 8Ma, ka bo nɛ̂ pɛ ɔ hinɛ ɛnɛ, ɔ nɛ̂ hio wi mɔ gasa swe. Mɛgi, lɛma nde, ɔ adung ngɛlɛlɛ. Ɔ ayol mɛkaramɔ nɛ ngoy tuka koko mɔ bibulo ha mbanzi ɔ. Nɛ tuka ndutu bolo, ɔ ayol mɔgdetazu ɔ nde, Sɔ bekpasisi ɔ. 9Sɔ weka ɔ bo hazu de ngambi sungiri ɔ na, ma, a weka ɔ hazu kpasisi ɔ nɛ wal Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ. 10Hazu Christ fea gɔn zu ɔ tuka nde, ɔ adung nɛ zutunɔ hinɛ wɛnɛ gbesi, ngase ka ɔ fea, ngase ka ɔ bhɔna nɛ zutunɔ ha pea pɛa. 11Hazu ɛngi, ɛnɛ ayɔkili may nɛ ɛnɛ agbakiri may, gbesi tuka ka ɛnɛ ha dea nɛ sising. 12Hio ya ɔ, ɔ ani ha ɛnɛ nde, ɛnɛ aba nɛ zioa hio wi ndɔng ka de ngatom ha soko ɛnɛ, ka Kongawan gdea ha zu ɛnɛ, nɛ ka ha mbɔla ha ɛnɛ. 13Ɛnɛ atusisi tɛ mbwa, nɛ ɛnɛ angoy mbwa nɛkpasa hazu tom pɛ mbwa. Ɛnɛ ade le nɛ gaamɔ ha soko may. 14Hio ya ɔ, ɔ mbo ɛnɛ nde, ɛnɛ aha mbɔla ha hio pɔsa wi, ɛnɛ aha da ha hio wan-ke, ɛnɛ agbakiri hio mɔka wi, nɛ ɛnɛ aba sila ɛnɛ nɛ hio wi fɛt. 15Ɛnɛ pangay nde, ka ɛnɛ akifiri gdangamɔ ha wi ka dea gdangamɔ ha tɛ ɛnɛ, na. Ma, swe fɛt, ɛnɛ aki wal mɛ de dedemɔ ha soko may nɛ ha tɛ wi fɛt. 16Ɛnɛ adung nɛ totɛ swe fɛt. 17Ɛnɛ abhɔn ha gɔa Sɔ kpoo. 18Ɛnɛ aha oeba ha Sɔ ha zang mɔ fɛt. Hazu Sɔ ngoya nde, ɛnɛ ka de sɔy hinɛ Jésus-Christ, ɛnɛ ade mɛgi. 19Ka ɛnɛ agdɔki wal ha Nzɔy-Sɔtɛ na. 20Ka ɛnɛ abhɛsiri hio kuliwen na. 21Ma, ɛnɛ ambari soko hio kuliwen fɛt, nɛ ɛnɛ apam ɛ ndɔng ka dung nɛ dedea. 22Ɛnɛ alak tili gdangamɔ fɛt gde. 23Sɔ, wan-ha gaamɔ, alɛmsiri ɛnɛ nɛ nzɔya wɛɛ. Wɛnɛ apam sɔtɛ ɛnɛ, tunɔ pɛ ɛnɛ, nɛ kilitɛ ɛnɛ nɛdedea fɛt yu nde, ma wen betɛ dung ha zu ɛnɛ ha swe ka Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, bepe nɛ. 24Sɔ ka saa ɛnɛ, belɛmsiri mɔ ndɔng, hazu wɛnɛ nɛ mboazu. 25Hio ya ɔ, ɛnɛ agɔ Sɔ hazu ɔ fin. 26Ɛnɛ fan hio ya ha Christ fɛt nɛ nzɔy duyo mbuku. 27Mi alnu ha ɛnɛ nɛ ling Kongawan nde, ɛnɛ atɔl takarata ɛngɛ ha li hio ya ha Christ fɛt. 28Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, ade dede sila ha tɛ ɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\