1 Timothée 5

1Ka mɛ atubhi da tubhi ha zu gbɛl wei na. Ma, mɛ mbo wɛnɛ nɛhɔn tuka bafa mɛ. Mɛ mbo hio pɔlɔmbɔ wi tuka hio ya mɛ, 2nɛ hio gbɛl bhoko tuka hio nana mɛ. Mɛ mbo hio bezunga nɛ saa sila fɛt tuka hio ya mɛ mɔ bebhoko. 3Mɛ tusisi tɛ hio nagula ndɔng ka bo nɛ wi mɛ gbakiri mbwa na. 4Ma, ka hio bem mana hio benday pɛ ma nagula ang, mbwa aing nde, tom Sɔ pɛ mbwa sɔngsi mɔ fɛt, yo nɛ̂ pama hio nam pɛ mbwa. Mɛgi, mbwa bekifiri dedemɔ ka gdibafa nɛ gdinana bade ha tɛ mbwa. Ɛngi nɛ̂ mɔ ka ha totɛ ha Sɔ. 5Kpasa nagula ka bo nɛ wi mɛ gbakiri wɛnɛ na, gdea tazu wa fɛt ha tɛ Sɔ kari. Nɛ wɛnɛ bhɔna ka ha ana mɔ ha kɔ Sɔ nɛ ha gɔa wɛnɛ swe nɛ zɛ. 6Ma, nagula ɛngɛ ka de le ha zang tandamɔ, fea kari, ngase ka wɛnɛ boka nɛ zutunɔ. 7Mɛ aha nu mɛgi ha hio nagula tuka nde, ma wen adung ha zu mbwa na. 8Ka ma wi pam hio nam pɛa nɛdedea na, pen fɛt, ka wɛnɛ pam hio wi mɔ twa pɛa nɛdedea na, wɛnɛ kafa mɛkara Christ kari. Nɛ wɛnɛ tɛ bo nɛ gdangaa pen wi ɛngɛ ka tɛ mɛkiri Christ swe ndang na. 9Sɔngsi ka mɛ bengɛriki ling ma nagula ha zang takarata ling pɛ hio nagula, lɛma nde, wɛnɛ akpa bɛlɛ bhukɔa mɔrkɔ zu bhukɔa ndang ing, nɛ wɛnɛ adung nɛ̂ wan-si wei ndang. 10Nɛ lɛma fin nde, hio wi akɛ wen dede tom pɛa mɛgɛ: A dungɔ ha pama hio bem pɛa nɛdedea, ha baa hio gɛnɛ nɛ dede kɔ, ha fala nanga hio wi pɛ Sɔ, ha gbakara hio wan-ngɔtɛ, nɛ ha gdea tɛ wa fɛt ha dea dedemɔ. 11Ma, ka mɛ angɛriki ling hio pɔlɔmbɔ nagula ha zang takarata ling pɛ hio nagula na. Hazu ka wɔ multɛ gan zu mbwa, mbwa bengoy sio wei. Ɛngi beyɔsisi mbwa ha wal pɛ Christ, 12nɛ kita beba mbwa, hazu mbwa tukolo gɔnanu pɛ mbwa nde, mbwa bebhɔn nɛ̂ nagula hazu tom pɛ Christ. 13Ey, hio pɔlɔmbɔ nagula beangiri pensa ngimɔ nɛgbelea nɛ ndɛnda nɛ hio nutwa nɛnɛ. Nɛ yo bo sɔna nɛ̂ ɛngi na, ma, mbwa bepi nu ha wen pɛ hio wi, nɛ mbwa bewolmɔ nɛtum. 14Mɛgi, mi ngoya nde, mbwa asi ma mbing wei, mbwa abhɛ bem, nɛ mbwa apam twa nɛdedea. Yu nde, hio ngana pɛ ɔ betɛ kpa wal mɛ tɔ nɛ gdanga lingtɛ ɔ. 15Mi tɔ mɛgi, hazu hio ma nagula toa gdong gde ha gɔnanu pɛ mbwa kari, nɛ mbwa tɛ bo ha ndara Satan. 16Ka hio nagula ha zang nam pɛ ma bhoko pɛ Christ, lɛma nde, wɛnɛ agbakiri mbwa. Ka wɛnɛ alak mbwa gde ha kɔ giliwi mɔ eglize na. Mɛgi giliwi ndɔng bekpa wal mɛ gbakiri hio nagula ndɔng ka bo nɛ wi na. 17Hio kotowi ka pam giliwi mɔ eglize nɛ wala, lɛma nɛ kɛamɔ tom pɛ mbwa zebwa. Pen fɛt, ɛ ndɔng ka gbɛngsi tɛ mbwa ha bulo wen pɛ Sɔ nɛ ha osamɔ Sɔ. 18Hazu wen pɛ Sɔ tɔa: «Nday ka um zik kpalmɔ hazu gbosisi gbalaa, ka mɛ ahɛl nu wa na.» Nɛ yo tɔa fin: «Wan-de tom lɛma nɛ mbɔli tom pɛa.» 19Ka ma wi fundo ma kotowi mɔ eglize, mɛ amɛkiri yo sɔna ka wan-kɛwen bwa mana tar ang. 20Mɛ sɛn wen ha hio wan-de gdangamɔ ha li wi fɛt, tuka nde, ke ade hio mbinga. 21Mi mbo mɛ ha li Sɔ, ha li Jésus-Christ nɛ ha li hio nzɔy telenge nde, mɛ apam hio wen ndɔng. Ka mɛ agba soko wi na, nɛ ka mɛ ale gdong zu ma wi sungiri nɛ mbinga na. 22Ka mɛ agde kɔ ha zu ma wi nɛhasa hazu gde wɛnɛ ha ma tom ha soko giliwi mɔ eglize na. Ka mɛ ade sɔy hinɛ ma wi ha gdangamɔ pɛa na. Mɛ pam tɛ mɛ nɛ saa. 23Ka mɛ abhɔn ka sɔna ha nɔa nɛ gbele li na. Ma, mɛ nɔ li vigne tikiring ha wen zang mɛ, nɛ ha wen zɛlɛ ka yukiti mɛ swe fɛt. 24Hio ma wi ang ka sɛmbɔ pɛ mbwa gbo long sɔngsi gɔna kita ha zu mbwa. Ma, pɛ hio ma, sɛmbɔ pɛ mbwa begbo nɛ pata sɔna. 25Yo fin gbesi nɛ hio dede tom. Pɛ hio ma wi, dede tom pɛ mbwa gboa long. Nɛ pɛ hio ma, dede tom pɛ mbwa tɛ gbo ka na. Ma, yo lɛm bhɔn nɛ wuso kpoo na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\