2 Korente 1

1Yo nɛ̂ mi, Paul, hinɛ ya ɔ, Timothée ha ngɛriki takarata ɛngɛ. Sɔ saa mi gde wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ tuka sila wa ngoya. Ɔ tomsi takarata ɛngɛ ha ɛnɛ, giliwi mɔ eglize pɛ Sɔ ha gasa le Korente, nɛ fin ha hio wi pɛ Sɔ ha kandɔnu Akai fɛt. 2Sɔ, Bafa ɔ, hinɛ Kongawan Jésus-Christ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ aha ɛnɛ gaamɔ. 3Mi lukisi Sɔ, Bafa mɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ. Wɛnɛ nɛ̂ Bafa ka de kobhe tɛ ɔ, nɛ wɛnɛ nɛ̂ Sɔ ka yɔkili ɔ ha zang mɔ fɛt. 4Wɛnɛ ha yɔkala ɔ ha zang yeksamɔ pɛ ɔ fɛt tuka nde, ɔ adung nɛ ngatɛ hazu yɔkili nɛ hio olo wi ka dung ha zang tili yeksamɔ nɛtɛ-nɛtɛ gbesi tuka ka wɛnɛ yɔkala nɛ ɔ. 5Christ kpaa yeksamɔ pentɛ, nɛ ɔ ha kpaa ndangtɛ yeksamɔ ɛngɛ nɛdɔka. Mɛgi, Sɔ ha yɔkala ɔ fin nɛdɔka nɛ wal Christ. 6Ka ɔ kpa yeksamɔ, ɔ kpa yo hazu gbosisi wal ha ɛnɛ nde, Sɔ ayɔkili ɛnɛ nɛ kpasisi ɛnɛ. Ka Sɔ yɔkili ɔ, a de yo hazu yɔkili fin ɛnɛ tuka nde, ɛnɛ adung nɛ ngatɛ mɛ yɔng yini ha zang ndangtɛ yeksamɔ ka kpa ɔ fin. 7Ɔ gde tazu ɔ fɛt ha tɛ ɛnɛ, hazu ɔ ingɔ nɛdedea nde, Sɔ ha yɔkala ɛnɛ nɛ ndangtɛ wal ka wɛnɛ yɔkili nɛ ɔ, hazu ɛnɛ ha kpaa ndangtɛ yeksamɔ ka kpa ɔ fin gbesi. 8Hio ya, ɔ ngoya nde, ɛnɛ aing yeksamɔ ka kpaa ɔ ha nu Azi. Ɔ tɛ takiri nde, ɔ begbo haki nɛ zutunɔ na. Hazu yo dungɔ nɛ̂ gasa yeksamɔ ka wi lɛm mɛ kpasi ang na. 9Ey, kpasawen, ɔ dungɔ ha takara ha sila ɔ nde, ɔ kpaa kita fio kari. Ma, mɔ hɔa mɛgi tuka nde, ɔ agde tazu ɔ ha ngatɛ pɛ ɔ na, ma, ha tɛ Sɔ ka gu hio wi ha fio yunɛ. 10Yo nɛ̂ wɛnɛ ka kpasasa ɔ ha ngafio, nɛ ka bekpasisi ɔ ha yo fin. Ey, ɔ gde tazu ɔ ha wɛnɛ nde, a bekpasisi ɔ fin nɛ mbinga. 11Sɔ bede mɛgi hazu ɛnɛ ha gbakara ɔ ha gɔa wɛnɛ hazu ɔ. A beze hio dɔka wi ka gɔ wɛnɛ hazu ɔ, nɛ a bede dede sila ha tɛ ɔ. Mɛgi hio wi nɛdɔka beha oeba ha wɛnɛ hazu ɔ. 12Mɔ ka ɔ lɛma mɛ sutɛ hazua, yo nɛ̂ ɛngɛ: Ɔ ingɔ ha zang sila ɔ nde, ha bhandi fɛt ka ɔ yala ang ha nzan, nɛ pen mɔ fɛt ha soko ɛnɛ, ɔ dungɔ nɛ mɛndi nɛ saa sila ka tɛ nɛ wal Sɔ. Ɔ tɛ dung mɛgi nɛ wal mbaramɔ pɛ wi na, ma, nɛ wal dede sila pɛ Sɔ. 13Ha zang hio takarata ndɔng ka ɔ ngɛriki tomsi ha ɛnɛ, ɔ ha ngɛraka mɔ nɛ saa. Ɛnɛ lɛma tɔl yo nɛ ze zanga nɛhasa. Mi ngoya nde, ɛnɛ aze zang ngɛrakamɔ pɔm fɛt. 14Sising, ɛnɛ tɛ ze ka yo fɛt nɛdedea na. Ma, ha ngimɔ ka Kongawan Jésus bekifiri nɛ, ɛnɛ belukisi fin tɛ hazu ɔ, gbesi tuka ɔ ha lukoso tɛ hazu ɛnɛ. 15Mi bagde tazu mi nde, ɛnɛ belukisi tɛ hazu mi. Mɛgi, mi bangoy mɛ hɔ ha pɛ ɛnɛ sɔngsi tuka nde, mi ade dede sila ha tɛ ɛnɛ ze bwa. 16Mi bangoy mɛ hɔ ha pɛ ɛnɛ ha nɛa pɔm ha kandɔnu Masedoane, nɛ fin ha kiforoa ha Masedoane tuka nde, ɛnɛ agbakiri mi mɛ si ha Judée. 17Ka mi babheki mɛ de mɔ mɛgi, mi zɔka yo tuka mɔ saka nde? Mana ha bhɔngara mɔ mɛgi, mi dea mɔ tuka hio wi mɔ nzan, ka tɔ «ey» nɛ «way» ha ndangtɛ ngimɔ, nde? 18Sɔ nɛ mboazu, nɛ wɛnɛ ingɔ nde, wen ka mi tɔ ha ɛnɛ bo nɛ̂ «ey» nɛ «way» ha ndangtɛ ngimɔ na. 19Mi, Silas nɛ Timothée, ɔ bulo wen hazu Jésus-Christ, Bewei pɛ Sɔ, ha soko ɛnɛ. Nɛ wɛnɛ tɛ hɔ hazu tɔ «ey» nɛ «way» na. Ma, wen pɛa ka nɛ̂ «ey» sɔna. 20Nɛ wal wɛnɛ, Sɔ tɔa «ey» hazu lɛmsiri hio mɔ fɛt ka wɛnɛ gɔna nua. Mɛgi, yo nɛ wal wɛnɛ fin ka ɔ tɔ «Amen» hazu lukisi nɛ Sɔ. 21Yo nɛ̂ Sɔ nɛ pɛa tɛ ka de nde, ɔ hinɛ ɛnɛ, ɔ adung nɛ nɔa nging ha dea sɔy hinɛ Christ. Yo nɛ̂ wɛnɛ fin ka weka ɔ gde nɛtɛ. 22A gɔna dafu pɛa ha tɛ ɔ hazu osi nde, ɔ tɛ bo nɛ̂ hio wi pɛa. A donsa sila ɔ nɛ Nzɔy-Sɔtɛ hazu osi nde, a beha ɔ mɔ fɛt ka wɛnɛ gɔna nua. 23Mi lɛm hɔ fin ha Korente na, hazu mi ngoy mɛ ha ngɔtɛ ha ɛnɛ na. Mi ani ha Sɔ mɛ kɛ wen pɔm. Ka yo bo nɛ̂ tɛwen na, ki wɛnɛ agbɛ mi. 24Ɔ ngoy dung tuka kongawan hazu mɛkaramɔ pɛ ɛnɛ na, hazu ɛnɛ tɛ bo nɛ nɔa nging ha wal mɛkara Christ kari. Ma, ɔ ngoya dung nɛ̂ hio sɔy-tom pɛ ɛnɛ, ka ha totɛ ha ɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\