2 Korente 13

1Yo bedung nɛ̂ zetar yali pɔm ha pɛ ɛnɛ. Tuka takarata pɛ Sɔ tɔa: «Wan-kɛwen adung bwa mana tar mɛ gɔn soko wen fɛt.» 2Ha zebwa yali pɔm ha pɛ ɛnɛ, mi bagba tazu wi ndɔng ka dea gdangamɔ nɛ tazu hio olo wi fɛt. Nɛ sising ka mi tɛ hɔ ka ha soko ɛnɛ na, mi gba tazu mbwa bingiri ze ndang fin nde, ka mi hɔa nɛ mbinga, mi lɛm gde ma wi fin ndang na. 3Ɛnɛ ngoya ing nde, mana Christ ha wolamɔ nɛ wal nu mi. Ɛnɛ bezɔk yo ha hɔa pɔm! Christ bo nɛ̂ mɔka wi hazu de mɔ ha soko ɛnɛ na, ma, a de tom ha soko ɛnɛ nɛ ngatɛ. 4Kpasawen, ha ngimɔ ka wɛnɛ fea ha getakate, a badung nɛ̂ mɔka wi. Ma, sising, wɛnɛ nɛ zutunɔ nɛ wal ngatɛ pɛ Sɔ. Ɔ fin ka de sɔy hinɛ Christ, ɔ nɛ̂ mɔka wi. Ma, ɔ bedung nɛ zutunɔ hinɛ wɛnɛ nɛ wal ngatɛ pɛ Sɔ hazu de tom ha soko ɛnɛ. 5Ɛnɛ awe sila ɛnɛ nɛdedea hazu ing nde, mana ɛnɛ mɛkara Christ nɛkpasa. Bo nɛ̂ ɛnɛ ha zɔka tɛ ɛnɛ tuka hio wi ka Jésus-Christ ang ha tɛ mbwa, na nde? Ma, ɛnɛ nɛ ma mɔ ka gbasi yo nde? 6Pɛ ɔ, ɔ nɛ yo. Mi ngoya nde, ɛnɛ aing yo nɛdedea. 7Ɔ ha gɔa Sɔ nde, ɛnɛ ade ma gdangamɔ ndang na. Ɔ gɔa Sɔ mɛgi bo hazu osi nde, ɔ nɛ̂ hio kpasa wi pɛ Christ, na. Ɔ ngoya sɔna nde, ɛnɛ ade dedemɔ. Ka hio ma wi takiri ha wena nde, ɔ bo nɛ̂ hio kpasa wi pɛ Christ na, yo de mɔ na. 8Ɔ bo nɛ ngatɛ mɛ sungiri tɛwen pɛ Sɔ na, ma, ɔ lɛma de sɔna nɛ tom pɛ tɛwen. 9Ɔ nɛ totɛ ka ɔ dung nɛ mɔkaa, nɛ ka ɛnɛ dung nɛ ngaya. Mɛgi, ɔ gɔ Sɔ tuka nde, ɛnɛ alɛm fin wɛɛ nɛ mbinga. 10Sising, mi bo ha soko ɛnɛ na. Mɛgi, mi ngɛriki takarata ɛngɛ tomsi ha ɛnɛ yu nde, ha ngimɔ ka mi hinɛ ɛnɛ, mi betɛ sɛn wen nɛngaya ha ɛnɛ. Hazu, ziomɔ ka Sɔ haa ha mi, bo hazu bhondisi ɛnɛ na, ma, hazu gbakiri ɛnɛ. 11Hazu karsi nɛ wen pɔm, hio ya mi, ɛnɛ adung nɛ totɛ! Ɛnɛ akpɔtɛ ha wal mɔ Sɔ, ɛnɛ ambo may, ɛnɛ adung nɛ ndanga takaramɔ ha soko may, nɛ ɛnɛ adung nɛ gaamɔ. Mɛgi, Sɔ ka gde ngoy nɛ gaamɔ ha sila ɔ, bedung hinɛ ɛnɛ. 12Ɛnɛ fan may nɛ duyo mbuku tuka hio nzɔy wi pɛ Sɔ. Hio nzɔy wi pɛ Sɔ hakɛ fɛt fana ɛnɛ. 13Dede sila pɛ Kongawan Jésus-Christ, ngoy pɛ Sɔ, nɛ ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka wesiri ɔ, adung hinɛ ɛnɛ fɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\