2 Korente 3

1Ɛnɛ takiri pɛ ɛnɛ nde, ɔ angara fin nɛ mbinga mɛ tɔ dede lingtɛ ɔ nɛ pɛ ɔ tɛ, nde? Mana, lɛma nde, ɔ aosi ha ɛnɛ hio takarata ka tɔ dede lingtɛ ɔ, nde? Mana, lɛma nde, ɛnɛ angɛriki takarata mɛgi hazu ɔ, nde? Hio ma wi de mɛgi, ma, pɛ ɔ, ɔ de mɛgi na. 2Yo nɛ̂ ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ, ka dung tuka takarata pɛ ɔ. Christ ngɛraka yo ha zang sila ɔ tuka nde, wi fɛt atɔl nɛ ing yo. 3Ey, yo gboa long ha li wi fɛt nde, ɛnɛ dung tuka takarata ka Christ ngɛraka nde, ɔ anɛ nɛ yo ha bhandi fɛt. A tɛ ngɛriki yo nɛ li takarata na, ma, nɛ Sɔtɛ pɛ tunɔ Sɔ. Nɛ a tɛ ngɛriki yo ha li papota na, ma, ha zang sila hio wi. 4Ɔ tɔa wen ndɔng hazu ɔ gdea tazu ɔ fɛt ha tɛ Sɔ nɛ wal Christ. 5Ɔ tɛ takiri nde, ɔ nɛ pɛ ɔ tɛ lɛma de tom ɛngɛ, ndang na. Yɔ nɛ̂ Sɔ ka ha ɔ ngatɛ mɛ de nɛ yo. 6A haa ɔ ngatɛ mɛ dung nɛ̂ hio wan-tom ka bul wen mbombe nɔa mbon ha soko Sɔ nɛ wi. Nɔa mbon ɛngɛ tɛ tɛ nɛ wal mbonga na, ma, yo tɛa nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ. Hazu mbonga ka ɛ bangɛriki, gde wi ha fio, ma, Nzɔy-Sɔtɛ ha pɛa nɛ tunɔ. 7Ɛ bangɛriki wen mbonga ha zu hio papota. Nɛ Moïse bade se tom ha si mbonga ɛngɛ, ka gde wi ha fio. Nɛ wal tom pɛa, wɛnɛ kpaa lɛkɛ-lɛkɛmɔ pentɛ, nɛ yoloa baa ha zang li wa. Yoloa dolsa hio wi mɔ kandɔ Israel mɛ zɔk zang li wa, ngase ka lɛkɛ-lɛkɛmɔ ɛngi tɛ bhɔn ngimɔ nɛzikoa na. 8Mɛgi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ tom ka Nzɔy-Sɔtɛ ha dea, yoloa beba pen fɛt, na nde? 9Tom pɛ mbonga dungɔ nɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ, ngase ka yo gde wi ha kita fio. Mɛgi, tom gdea wi nzeng ha li Sɔ bedung nɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ pentɛ pet. 10Mɔa lɛkɛ-lɛkɛmɔ tɛ bo nɛ̂ gbelemɔ, hazu mbombe lɛkɛ-lɛkɛmɔ nɛ gasaa pen fɛt. 11Kpasawen, mɔ ka beyɛmili dungɔ nɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ, ma, mɔ ka bebhɔn kpoo bedung nɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ pentɛ pet. 12Ɔ dona nɛ da, hazu ɔ gde tazu ɔ fɛt ha mɔ ndɔng. 13Ɔ de mɔ tuka Moïse na. Wɛnɛ goka zang li wa nɛ la, yu nde hio kandɔ Israel betɛ ing nde, lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛa ha yɛmala. 14Ma, takaramɔ pɛ mbwa tɛ bo nɛ ngaya. Hɔ ha swe mɛsɛ, la ɛngɛ ha goka takaramɔ pɛ mbwa ka mbwa tɔl takarata mɔ mɔa nɔa mbon. Yo sɔna nɛ wal dea sɔy hinɛ Christ, ka wi lɛma gu la ɛngɛ yunɛ. 15Kanɛ swe mɛsɛ, ngimɔ fɛt ka mbwa tɔl hio takarata pɛ Moïse, la ɛngɛ ha gdɔka takaramɔ pɛ mbwa. 16Ma, ka ma wi kiforo tɛ zɔk Kongawan, ha ndangtɛ ngimɔ ɛngi la ɛngɛ beyu ha takaramɔ pɛa. 17Nɛ ka bo nɛ̂ pɛ Kongawan, wɛnɛ nɛ̂ Sɔtɛ. Nɛ ha bhandi fɛt ka Sɔtɛ pɛ Kongawan dung ang, wɛnɛ ha gdea hio wi sɛɛ. 18Mɛgi, zang li ɔ fɛt tɛ bo nɛ kpɛa, nɛ yolo lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Kongawan ha baa ha zanga. Nɛ wal Sɔtɛ pɛa, Kongawan ha kpalsa ɔ tuka nde, ɔ aba tɛ hinɛ wɛnɛ. Nɛ ɔ ha kpaa lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛa nɛnɛ pen mɔ sɔngsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\