2 Korente 5

1Hakɛ ha zu nu tɛ ɔ dung tuka gbamsa ka beyangili. Kpasawen, ɔ ingɔ nde, ha ngɔn Sɔ beha ɔ ma mbing twa ka tɛ nɛ wal wi na, ma, ka bebhɔn kpoo nɛ kpoo. 2Sising ɔ ha gɔfa hazu ɔ nɛ hɛl mɛ le ha zang mbombe twa mɔ ngɔn. 3Ka bo nde, ɔ lɛm le ha zang mbombe twa ɛngɛ na, ki ɔ bedung nɛ sɔngɛrɛ hapata fio. 4Ha ngimɔ fɛt ka ɔ ha zang gbamsa, ɔ ha gɔfa hazu yo ha yimtɛ nɛ yeksamɔ ha ɔ pentɛ. Yo bo nde, ɔ ngoya gbo ha zang gbamsa ɛngɛ na, ma, ɔ ngoya le ha zang mbombe twa mɔ ngɔn, tuka nde, mɔ ka befe akifiri ha mɔ ka bebhɔn nɛ zutunɔ. 5Sɔ haa Nzɔy-Sɔtɛ ha ɔ hazu osi long nde, yo nɛ̂ wɛnɛ nɛ pɛa tɛ ka bhɔngara mɔ mɛgi hazu ɔ kari. 6Ɔ ingɔ nde, ha bhɔna nɛ tɛ ɛngɛ, ɔ bhɔna ka nɛ yɛa nɛ Kongawan. Ma, ngase ɛngi, sila ɔ dona nɛ da ngimɔ fɛt. 7Ey, ɔ ha dea mɔ fɛt nɛ wal mɛkaramɔ, ɔ tɛ hɔ ka ha ngimɔ zɔka mɔ na. 8Sila ɔ dona nɛ da, nɛ ɔ nɛ hɛl mɛ lak tɛ ɛngɛ gde, hazu nɛ nɛ dung hapɛtɛ Kongawan. 9Ma, ngase ka ɔ bhɔna ka nɛ tɛ ɛngɛ, ngase ka ɔ laka yo gde, ɔ ngoya sɔna nde, ɔ ade nɛ mɔ ka ha totɛ ha wɛnɛ. 10Hazu, lɛma nde, ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt ahɔ ha li Christ tuka nde, wɛnɛ agɔn kita ha zu ɔ. A bekɛ ɔ ndang ndang fɛt lɛm nɛ dedemɔ mana nɛ gdangamɔ ka ɔ dea ha ngimɔ ka ɔ dungɔ nɛ tɛ ɛngɛ. 11Ɔ ingɔ wal mɛ yu ke Kongawan. Yo nɛ̂ ɛngi ka ɔ ki wal mɛ de mɔ fɛt tuka nde, hio wi amɛkiri wɛnɛ. Sɔ ingɔ ɔ nɛdedea, nɛ ɔ gdea tazu ɔ ha tɛ ɛnɛ nde, ha zang sila ɛnɛ, ɛnɛ ingɔ ɔ nɛdedea fin. 12Ɔ tɔ fin dede lingtɛ ɔ ha ɛnɛ nɛ pɛ ɔ tɛ na. Ma, ɔ ngoya sɔna mɛ ha ɛnɛ wal mɛ sutɛ hazu ɔ. Mɛgi, ɛnɛ lɛma gdɔki nu wi ndɔng ka sutɛ hazu mɔ pɛ mbwa ka gbo long, ha bhandi mɔ ka dung ha zang sila mbwa. 13Ka hio ma wi tɔ nde, ɔ bo nɛ zu fin na, yo nɛ̂ hazu Sɔ. Ma, ka ɔ nɛ dede zu, yo nɛ̂ hazu gbakiri nɛ ɛnɛ. 14Ngoy ka Christ ngoya nɛ ɔ, ha ngbɔsa ɔ ha deamɔ pɛ ɔ fɛt. Ɔ ingɔ nɛdedea nde, ma wi ndang, yo nde Christ, fea gɔn zu wi fɛt. Ɛngi osi nde, wi fɛt fea. 15A fea gɔn zu wi fɛt tuka nde, hio wi ka kpaa mbombe tunɔ, ade fin mɔ hazu mbwa nɛ pɛ mbwa tɛ na, ma, hazu wɛnɛ, ka fea gɔn zu mbwa, nɛ ka guotɛ ha soko hio fiowi. 16Hazu ɛngi, ɔ lɛm ing fin wi nɛ wal ndɔkitɛ mɔ nzan na. Sɔngsi, ɔ ingɔ Christ mɛgi, ma, sising, ɔ ing wɛnɛ mɛgi fin na. 17Mɛgi, wi ka de sɔy hinɛ Christ, tɛ bo nɛ̂ mbombe wi. Mɔa mɔ pena, nɛ mbombe mɔ hɔa kari. 18Mɔ ndɔng fɛt tɛa nɛ wal Sɔ, ka bhɔngara mɔ ha soko wa hinɛ ɔ nɛ wal Christ. Sɔ gdea ɔ ha tom mɛ yɛbhisi dɔka hio wi ka wɛnɛ bhɔngara mɔ hinɛ mbwa. 19Kpasawen, Sɔ bhɔngara mɔ ha soko wa hinɛ hio wi mɔ nzan nɛ wal Christ. A tɔl gdangamɔ pɛ mbwa na. Nɛ wɛnɛ tomsa ɔ mɛ bul wen bhɔngaramɔ ɛngɛ. 20Hazu ɛngi, ɔ tɔ wen ha olo nu Christ. Sɔ nɛ pɛa tɛ mbo ɛnɛ nɛ wal wen nu ɔ. Mɛgi, nɛ ling Christ, ɔ ba nanga ɛnɛ nde, ɛnɛ agde Sɔ abhɔngiri mɔ ha soko wa hinɛ ɛnɛ. 21Christ tɛ de ma gdangamɔ ndang na. Ma, ngase ɛngi, Sɔ kuo gdangamɔ pɛ ɔ gde ha zu Christ tuka nde, ɔ adung nzeng ha li wa nɛ wal wɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\