2 Korente 7

1Hio ndɔngsila mi, hio gɔnanu ndɔng pɛ Sɔ, yo nɛ̂ hazu ɔ. Mɛgi ɔ asasisi tɛ ɔ nɛ sila ɔ ha nzing mɔ fɛt. Ɔ ayu Sɔ nɛ gbɛngsi tɛ ɔ mɛ dung nɛ̂ hio nzɔy wi pɛa ka lɛma wɛɛ. 2Ɛnɛ aha sila ɛnɛ ha ɔ. Ɔ tɛ de gdangamɔ sungiri nɛ ma wi ndang na, ɔ tɛ bhondisi ma wi na, nɛ ɔ tɛ yɔng ma wi nɛgbelea na. 3Mi tɛ tɔ mɔ ndɔng hazu gɔn kita ba nɛ ɛnɛ na. Kpasawen, mi tɔ ha ɛnɛ tuka mɔ sɔngsi nde, ɔ ngoya ɛnɛ gdang, ngase ɔ bebhɔn nɛ zutunɔ, ngase ɔ befe. 4Mi gdea tazu mi fɛt ha tɛ ɛnɛ, nɛ mi ha lukoso tɛ hazu ɛnɛ. Ha zang yeksamɔ fɛt ka kpa ɔ, sila mi nɛ gaa, nɛ sila mi dona nɛ totɛ hɛrr. 5Nɛ fin, ka ɔ hɔa ha kandɔnu Masedoane, ɔ tɛ kpa ngimɔ ɔmatɛ na. Ɔ kpaa yeksamɔ nɛ wal nɛtɛ-nɛtɛ fɛt. Hio wi guotɛ sungiri nɛ ɔ, nɛ sila ɔ dungɔ nɛ ke. 6Sɔ ka yɔkili hio wan-ngɔtɛ, yɔkala ɔ nɛ wal hɔa pɛ Tite. 7Nɛ yo bo sɔna nɛ̂ hɔa pɛ Tite ka yɔkala ɔ na, ma, yo fin nɛ̂ yɔkalamɔ ka ɛnɛ yɔkala nɛ wɛnɛ. A tɔa ha ɔ nde, ɛnɛ ngoya mɛ zɔk mi pentɛ, ɛnɛ ha dea ngɔtɛ hazu mɔ ka hɔa ha soko ɔ hinɛ ɛnɛ, nɛ ɛnɛ nɛ da mɛ le gdong mi. Wen ndɔng fɛt haa totɛ ha mi pen mɔ sɔngsi. 8Kpasawen, takarata ka mi batomsi ha ɛnɛ, haa ngɔtɛ ha ɛnɛ. Ma, mi takiri fin hazua na. Sɔngsi mi takara mɔ hazu mi zɔka nde, takarata ɛngɛ haa ngɔtɛ ha ɛnɛ ngimɔ tikiring. 9Sising mi nɛ totɛ, bo hazu mi haa ngɔtɛ ha ɛnɛ na, ma, hazu ngɔtɛ ɛngɛ dea nde, ɛnɛ akifiri sila ɛnɛ. Yo nɛ̂ Sɔ ka mɛkara nde, ɛnɛ akpa ngɔtɛ ɛngɛ. Mɛgi, mi tɛ de gdangamɔ ha tɛ ɛnɛ ndang na. 10Ngɔtɛ ɛngɛ ka Sɔ mɛkara ang, de nde, wi akifiri sila wa nɛ kpa wal mɛ kpasi. Mɛgi, wi ndang lɛm takiri mɔ hazu tili ngɔtɛ mɛgi na. Ma, ngɔtɛ ka wi kifiri sila wa hazua na, ku wɛnɛ nɛnɛ ha fio ha li Sɔ. 11Sɔ dea gasa tom ha soko ɛnɛ nɛ wal ngɔtɛ ɛngɛ. Ɛnɛ azɔk dɔka mɔ, ka hɔa nɛ wal yo: Ɛnɛ ha gbɛngsa tɛ mɛ osi nde, ma wen bo ha zu ɛnɛ na, ɛnɛ ha dea yimsila sungiri nɛ gdangamɔ, ɛnɛ nɛ ke hazu de gdangamɔ, ɛnɛ nɛ hɛl mɛ zɔk mi fin, ɛnɛ nɛ da mɛ de tom ha Sɔ, nɛ ɛnɛ ha ndulso wan-de gdangamɔ. Nɛ wal mɔ ndɔng fɛt, ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ osa nde, wen pɛ wan-de gdangamɔ ɛngɛ bo fin ha zu ɛnɛ na. 12Mɛgi, gasa zuwen pɛ takarata ka mi batomsi ha ɛnɛ, bo hazu wi ka dea gdangamɔ na, nɛ yo bo fin hazu wi ka wɛnɛ dea gdangamɔ ha tɛ wa na. Ma, yo nɛ̂ hazu ha ɛnɛ wal mɛ gbasi ha li Sɔ nde, ɛnɛ ha zɔka mɔ hazu ɔ nɛhasa. 13Mɔ ndɔng fɛt yɔkala ɔ nɛkpasa. Yo bo sɔna nɛ̂ ɛngi ka yɔkala ɔ na, ma, ɔ dea totɛ pen mɔ sɔngsi, ka ɔ zɔka nde, Tite nɛ totɛ ha kiforo pɛa, hazu ɛnɛ fɛt gasasa sila wa. 14Sɔngsi nɛa pɛa ha pɛ ɛnɛ, mi lukoso ɛnɛ ha li wa. Nɛ ɛnɛ tɛ pi foy ha li mi hazua na. Ma, deamɔ pɛ ɛnɛ osa nde, mi tɔa tɛwen ka mi lukoso ɛnɛ ha li Tite, gbesi tuka ka mi tɔ nɛ tɛwen swe fɛt. 15Sising, wɛnɛ gbosasa sila wa ha ɛnɛ nɛkpasa, hazu tazu wa gbaa nde, ɛnɛ zea nu wa ha mɔ fɛt, nɛ ɛnɛ baa wɛnɛ nɛ zioa nɛ tututu sila. 16Ey, mi nɛ totɛ hazu mi lɛma gde tazu mi ha tɛ ɛnɛ ha mɔ fɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\