2 Pierre 1

1Yo nɛ̂ mi, Simon-Pierre, ha ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ. Mi nɛ̂ wan-tom pɛ Jésus-Christ, nɛ fin wan-nɛtom pɛa. Sɔ pɛ ɔ, nɛ Wan-kpasisi ɔ, Jésus-Christ nɛ nzeng. Yo nɛ̂ hazu ɛngi, ka ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt gbesi, kpaa dede wal mɛ mɛkiri wɛnɛ. 2Sɔ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ wɛnɛ aha gaamɔ ha ɛnɛ nɛdɔka pentɛ pet, hazu ɛnɛ ingɔ wɛnɛ hinɛ Jésus, Kongawan pɛ ɔ. 3Nɛ wal ngatɛ pɛa, Sɔ haa ɔ mɔ fɛt, ka kɔpa ɔ sɔngsi mɛ dung nɛ mboazu ha li wa. Yo tɔ nde, a haa ɔ wal mɛ ing Jésus-Christ, ka saa ɔ mɛ kpa lɛkɛ-lɛkɛmɔ nɛ dedemɔ pɛa. 4Nɛ wal mɔ ndɔng, Sɔ haa ɔ hio dedemɔ nɛ hio gasa mɔ ka wɛnɛ bagɔn se nua mɛ ha yo ha ɔ. Ka ɛnɛ kpaa mɔ ndɔng, ɛnɛ bedung nɛ ndangtɛ tunɔ ka Sɔ nɛ yo. Ɛnɛ bekpɔy ha mɔ ka behɔ ha hio wi mɔ nzan. Mbwa bebhondi fɛt hazu mbwa nɛ hɛl mɛ de gdangamɔ. 5Hazu ɛngi, ɛnɛ, ka mɛkara Jésus-Christ kari, ɛnɛ agbɛngsi tɛ ɛnɛ nɛkpasa hazu de mɔ nɛdedea. Dede deamɔ bede nde, ɛnɛ adung nɛ mbaramɔ. 6Mbaramɔ bede nde, ɛnɛ agan zu tɛ ɛnɛ. Gana zu tɛ ɛnɛ bede nde, ɛnɛ adung nɛ yikosila ha zang yeksamɔ. Dungɔa nɛ yikosila bede nde, ɛnɛ adung nɛ mboazu ha li Sɔ. 7Dungɔa nɛ mboazu bede nde, ɛnɛ angoy fin may tuka hio gdiya. Nɛ ngoya may bede nde, ɛnɛ angoy fin hio olo wi fɛt. 8Lɛma nde, ɛnɛ ade mɔ ndɔng. Ka ɛnɛ yɛbhi ha dea mɔ ndɔng, ɛnɛ beway nɛ dede waya, nɛ ɛnɛ being Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, nɛdedea pen mɔ sɔngsi. 9Ma, hio wi ndɔng ka de hio mɔ ndɔng na, mbwa zɔk mɔ nɛ saa na, mbwa dung tuka hio wan-gdɔka li. Tazu mbwa biso kari nde, Sɔ sasasa mbwa nɛ wal biso hio sɛmbɔ ka mbwa bade sɔngsi. 10Hazu ɛngi, hio ya mi, ɛnɛ gbɛngsi tɛ ɛnɛ pen mɔ sɔngsi hazu osi nde, ɛnɛ nɛ̂ hio wi, ka Sɔ saa nɛ weka mɛ dung nɛ̂ pɛa. Ka ɛnɛ de mɔ tuka ɛngi, ɛnɛ lɛm tek ha zang dea gdangamɔ na, 11nɛ Sɔ begbosisi wal ha ɛnɛ long nde, ɛnɛ ale ha Kongakandɔ pɛ Jésus-Christ, Kongawan pɛ ɔ nɛ Wan-kpasisi ɔ. Kongakandɔ pɛa bebhɔn kpoo nɛ kpoo. 12Yo nɛ̂ ɛngi ka mi bebhɔn ha gbaa tazu ɛnɛ nɛ mɔ ndɔng swe fɛt, ngase ɛnɛ ingɔ yo kari, nɛ ngase ɛnɛ ha baa nɛ nɔa nging tɛwen ka ɛ osa ha ɛnɛ. 13Ma, mi zɔka nde, ha ngimɔ ka mi bhɔna nɛ zutunɔ, yo lɛma nde, mi agba tazu ɛnɛ nɛ hio mɔ ndɔng hazu tunsi ɛnɛ. 14Mi ingɔ nde, yo ngbɔla kanɛ bebe ngimɔ, ka mi afe. Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, gbasa yo ha mi sɔngsi. 15Mɛgi, mi begbɛngsi tɛ mi nde, tazu ɛnɛ agba nɛ mɔ ndɔng kpoo hapata fio pɔm. 16Ɔ batɔ wen ha ɛnɛ sɔngsi hazu tɛa pɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, ha zang ziomɔ pɛa. Ɔ tɛ tɔ hio to ka tɛ nɛ wal mbaramɔ pɛ wi na, ma, ɔ zɔka gasa kongamɔ pɛa nɛ tɛ liɔ. 17Sɔ, Bafa wa, ka dung nɛ konga lɛkɛ-lɛkɛmɔ, lukoso wɛnɛ nɛ haa wɛnɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ ha ngimɔ ka ɔ zea gɛl Sɔ ha tɔa: «Wi kɛ nɛ̂ Bewei pɔm ka mi ngoya gdang. Mi gdea sila mi ha tɛ wa.» 18Ɔ dungɔ ha zu nzɔy ngari gbesi hinɛ Kongawan Jésus-Christ, nɛ ɔ zea nɛ tɛ zala ɔ gɛl ɛngɛ ka bagbo ha zang ngɔn. 19Hazu ɛngi, ɔ ingɔ nɛdedea fɛt nde, hio wen ka hio wan-tɔkuliwen batɔ, yo nɛ̂ tɛwen. Dea nde, ɛnɛ alɛngi zala ha hio wen ndɔng nɛdedea. Hazu hio wena dung tuka we lamba ka ba ha zang ngɛ-ngɛ-ngɛ tutum kanɛ swe ka Kongawan behɔ. Ha ngimɔ ɛngɛ saamɔ pɛa, ka dung tuka sɔla gbandolo, beba ha zang sila ɛnɛ kelele. 20Dea nde, ɛnɛ aing wen ɛngɛ nɛdedea: Hio wen ka hio wan-tɔkuliwen bangɛriki se ha zang takarata pɛ Sɔ, wi lɛm ze zanga nɛ wal mbaramɔ pɛa nɛ pɛa tɛ na. 21Hazu hio wan-tɔkuliwen tɛ wolmɔ nɛ wal mbaramɔ pɛ mbwa na. Ma, yo nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ka lea sila mbwa nde, mbwa atɔ wen ka gutɛ nɛ Sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\