2 Tesalonike 3

1Hazu karsi nɛ wen pɛ ɔ, hio ya ɔ, ɛnɛ agɔ Sɔ hazu ɔ tuka nde, wen pɛ Kongawan andɛndi nɛhasa, nɛ nde, hio wi aba yo nɛ zioa tuka ka ɛnɛ dea nɛ. 2Ɛnɛ agɔ Sɔ fin nde, wɛnɛ akpasisi ɔ ha kɔ hio gdanga nɛ nzara-nziri wi. Hazu yo bo nɛ̂ hio wi fɛt ka mɛkara Christ na. 3Ey, Kongawan nɛ mboazu. A beha ɛnɛ ngatɛ, nɛ a bepam ɛnɛ sungiri nɛ gdangamɔ. 4Nɛ wal Kongawan, ɔ gdea tazu ɔ ha tɛ ɛnɛ nde, ɛnɛ ade mɔ ka ɔ haa nu ha ɛnɛ mɛ de, sising nɛ ha ngimɔ ka betɛ. 5Kongawan angbɔsi sila ɛnɛ ha ngoy ka tɛ nɛ Sɔ, nɛ ha yikosila ka tɛ nɛ Christ. 6Hio ya ɔ, ɔ ha nu ha ɛnɛ nɛ ling Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ nde, ɛnɛ adak tɛ ha tɛ hio ya ha Christ ndɔng, ka dung nɛ pɔsaa, nɛ ka pam osamɔ ka mbwa zea ha nu ɔ, na. 7Ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ ingɔ dede wal mɛ nak pata deamɔ pɛ ɔ. Hazu, ha ngimɔ ka ɔ badung ha soko ɛnɛ, ɔ bade tom nɛ kɔ ɔ nɛkpasa. 8Ɔ tɛ kpa yɔngamɔ ha kɔ ma wi nɛ gangtɛ na, ma, ɔ bade tom nɛ gbɛngamɔ nɛ katatɛ swe nɛ zɛ yu nde, ɔ betɛ dung nɛ̂ zio toy ha zu ma wi ha soko ɛnɛ. 9Kpasawen, ɔ lɛma mɛ nɔsisi ɛnɛ mɛ kpa mɔ ha kɔ ɛnɛ. Ma, ɔ tɛ de mɛgi na, hazu ɔ ngoya nde, ɛnɛ azɔk deamɔ pɛ ɔ de nɛ pɛ ɛnɛ. 10Ey, ha ngimɔ ka ɔ badung ha soko ɛnɛ, ɔ baha nu ha ɛnɛ nde, wi ka ngoy dea tom na, ka wɛnɛ ayɔng mɔ na. 11Ɔ tɔa wen mɛgi, hazu ɔ zea nde, hio pɔsa wi ang ha soko ɛnɛ ka de tom ndang na, nɛ ka pi nu ha wen pɛ hio wi nɛnɛ. 12Pɛ hio tili wi ndɔng, ɔ ha nu ha mbwa, nɛ ɔ mbo mbwa nɛ ling Kongawan Jésus-Christ nde, mbwa ade tom nɛ kɔ sɛm hazu kpa yɔngamɔ pɛ mbwa. 13Ka bo nɛ̂ pɛ ɛnɛ, hio ya ɔ, ka tɛ ɛnɛ akati ha dea dedemɔ na. 14Ka ma wi kafi mɛ ze wen nu ɔ ha zang takarata ɛngɛ, tazu ɛnɛ agba nɛ wɛnɛ, nɛ ɛnɛ ade fin sɔy hinɛ wɛnɛ na. Mɛgi foy bede wɛnɛ. 15Tangere, ka ɛnɛ azɔk wɛnɛ tuka ngana pɛ ɛnɛ na. Ma, ɛnɛ mbo wɛnɛ tuka ya ɛnɛ. 16Kongawan, wan-ha gaamɔ, aha ɛnɛ gaamɔ nɛ pɛa tɛ ha ngimɔ fɛt, ha zang mɔ fɛt. Kongawan adung hinɛ ɛnɛ fɛt. 17Yo nɛ̂ mi Paul, ka ngɛriki fani ɛngɛ nɛ tɛ kɔ mi. Mi dung mɛ ngɛriki fani mɛgi ha hio takarata pɔm ndang ndang fɛt. Ɛngɛ nɛ̂ tɛ ngɛraka mɔ kɔ mi. 18Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, ade dede sila ha tɛ ɛnɛ fɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\