2 Timothée 1

1Yo nɛ̂ mi Paul ha ngɛriki takarata ɛngɛ. Sɔ saa mi gde wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ tuka sila wa ngoya. A gdea mi ha tom bulo wen tunɔ kpoo, ka wɛnɛ gɔna nua ha ɔ ka de sɔy hinɛ Jésus-Christ. 2Mi tomsi takarata ɛngɛ ha mɛ, Timothée, bem pɔm ka mi ngoya pentɛ. Sɔ, Bafa ɔ, hinɛ Jésus-Christ, Kongawan pɛ ɔ, ade dede sila ha tɛ mɛ, mbwa ade kobhe tɛ mɛ, nɛ mbwa aha mɛ gaamɔ. 3Mi ha oeba ha Sɔ ka mi de tom pɛa nɛ saa sila gbesi tuka hio ngbabafa mi bade se. Swe nɛ zɛ, tazu mi gba nɛ mɛ kpoo ha zang gɔamɔ pɔm. 4Tazu mi ha gbaa nɛ milikwa pɛ mɛ, mɛgi mi nɛ hɛl mɛ zɔk mɛ nde, ka sila mi ade totɛ. 5Tazu mi ha gbaa nɛ kpasa mɛkaramɔ ka mɛ mɛkara nɛ Christ. Yo nɛ̂ ndangtɛ mɛkaramɔ ɛngɛ, ka ngbanana mɛ, Lois, nɛ nana mɛ, Enis, mɛkara nɛ Christ sɔngsi. Ey, mi ingɔ nɛdedea nde, mɛ fin nɛ ndangtɛ mɛkaramɔ. 6Yo nɛ̂ hazu ɛngi, mi gba tazu mɛ nde, ngatɛ ka Sɔ haa ha mɛ nɛ wal gdea kɔ mi ha zu mɛ, mɛ tunsi yo nɛ mbinga fin. 7Hazu, Sɔtɛ ka Sɔ haa ha ɔ, bo nɛ̂ mɔ ke na, ma, mɔ ngatɛ, mɔ ngoy, nɛ mɔ mbaramɔ. 8Mɛgi, ka mɛ ade foy hazu kɛ wen pɛ Kongawan pɛ ɔ na. Nɛ fin, ka mɛ ade foy hazu mi na, mi ka dung nɛ̂ wan-zɔbhɔ hazu wen pɛa. Ma, nɛ ngatɛ pɛ Sɔ, mɛ ayɔng yini hinɛ mi ha zang yeksamɔ ka kpa ɔ hazu Dede Wen. 9Yo nɛ̂ Sɔ ka kpasasa ɔ, nɛ ka saa ɔ mɛ dung nɛ̂ kandɔ pɛa. A dea mɛgi, bo hazu dede deamɔ pɛ ɔ na, ma, hazu a bheka yo nɛ dede sila pɛa. A bheka mɛ de dede sila ha tɛ ɔ nɛ wal Jésus-Christ sɔngsi bhee gde ka wɛnɛ tɛ de ka nzan na. 10Sising, Sɔ osa dede sila pɛa nɛ wal tɛa pɛ Jésus-Christ, wan-kpasisi ɔ. Wɛnɛ yangala ziomɔ pɛ fio yunɛ, nɛ a bulo Dede Wen hazu gbasi tunɔ ka bebhɔn kpoo. 11Sɔ gdea mi tuka wan-nɛtom nɛ wan-osimɔ ha tom bulo Dede Wen ɛngɛ. 12Yo nɛ̂ hazu ɛngi, ka mi ha kpaa nɛ yeksamɔ ndɔng. Ma, mi de foy na, hazu mi ingɔ wi kɛ ka mi gde tazu mi ha tɛ wa. Nɛ mi ingɔ nɛdedea nde, wɛnɛ nɛ ngatɛ mɛ pam mɔ ka wɛnɛ gdea ha kɔ mi, kanɛ swe ka wɛnɛ bepe nɛ. 13Dea nde, mɛ ade mɔ lɛm nɛ hio kpasa wen ka mɛ zea ha nu mi. Ha dea mɛgi, mɛ abhɔn ha zang mɛkaramɔ nɛ ngoy ka tɛ nɛ wal dea sɔy hinɛ Jésus-Christ. 14Mɛ apam dede osamɔ ɛngɛ ka Sɔ gdea ha kɔ mɛ, nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka de le ha sila ɔ. 15Mɛ ingɔ nde, hio wi pɛ Sɔ mɔ nu Azi fɛt laka mi gde. Fizele hinɛ Hermozene ha soko mbwa. 16Ka bo nɛ̂ pɛ Onezifore, Sɔ ade kobhe tɛ nam pɛa, hazu wɛnɛ dungɔ ha yɔkala mi hapata may. Nɛ wɛnɛ tɛ de foy hazu mi ha twa zɔbhɔ na. 17Ma, ha hɔa pɛa ha Rome, a kio mi nɛkpasa kanɛ wɛnɛ kpaa mi. 18Kongawan ade kobhe tɛ wa ha swe ka wɛnɛ bepe nɛ. Mɛ ingɔ nɛdedea nde, a dea dɔka tom ha mi ha le Efeze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\