Deamɔ 17

1Paul nɛ Silas gɔna hio le Amfipolis nɛ Apoloni hɔ ha gasa le Tesalonike. Haki twa gɔ Sɔ pɛ hio zuife ang. 2Tuka Paul dea swe fɛt, a lea twa gɔ Sɔ. Ha swe ɔmtɛ tar fɛt, a zanga wen hinɛ hio wi haki hazu takarata pɛ Sɔ. 3A bulo gotoa ha mbwa nɛ osa mɛgɛ: «Lɛma nde, Mesi akpa yeksamɔ, wɛnɛ afe, nɛ wɛnɛ agutɛ ha soko hio fiowi. Nɛ Mesi, yo nɛ̂ Jésus ɛngɛ, ka mi tɔ wen pɛa ha ɛnɛ.» 4Hio ma ha soko mbwa mɛkara, nɛ mbwa ndara Paul nɛ Silas. Hio dɔka greke, ka lukisi Sɔ, nɛ hio dɔka konga bhoko ndara mbwa fin. 5Ma, hio zuife dea silamɔ. Mbwa kaya hio ma wan-gdanga zu ha soko hio wi mɔ zando, nɛ mbwa aa sɔkira ha zala hio giliwi. Mɛgi mbwa angara dea woto-wotomɔ ha zang le. Mbwa nɛa nɛ ki Paul nɛ Silas ha twa pɛ Yason hazu gde mbwa ha li wi fɛt. 6Tuka mbwa tɛ kpa Paul nɛ Silas na, mbwa baa Yason nɛ hio ma ya ha Christ nɛnɛ ha pɛ hio wan-le. Mbwa angara gdɔra nɛ tɔa: «Wi ndɔng yeksa nzan fɛt, nɛ sising, mbwa hɔa hakɛ. 7Yason baa mbwa nɛ dede kɔ ha twa pɛa. Wi ndɔng fɛt de mɔ sungiri nɛ mbonga pɛ kongapora Sezar hazu mbwa tɔa nde, ma mbing kongapora ang, ling wa nde, Jésus.» 8Wen ndɔng bhunzoko giliwi nɛ hio wan-le. 9Yason nɛ hio oloa kpea mbɔli nzango ha hio wan-le, ka daksa kɔ ha tɛ mbwa ha pata. 10Ha ndangtɛ yala nɛ zɛ, hio ya ha Christ gdea Paul nɛ Silas pen nɛ ha le Bere. Ka mbwa hɔa haki, mbwa lea twa gɔ Sɔ pɛ hio zuife. 11Sila hio zuife mɔ le Bere nɛ dedea pen pɛ hio zuife mɔ le Tesalonike. Mbwa baa wen pɛ Sɔ nɛ dede sila fɛt. Mbwa dungɔ ha tɔla takarata pɛ Sɔ swe fɛt hazu zɔk nde, mana wen pɛ Paul nɛ̂ tɛwen. 12Dɔka wi ha soko mbwa mɛkara Jésus. Ha soko kandɔ greke, dɔka konga bhoko nɛ hio wei fin mɛkara Jésus. 13Ma, ka hio zuife mɛ Tesalonike zea nde, Paul tɛ bo ha bulo wen pɛ Sɔ ha le Bere, mbwa nɛa haki. Nɛ mbwa aa sɔkira ha giliwi nɛ bhunziki mbwa fɛt. 14Nɛhasa, hio ya ha Christ gdea Paul pen nɛ ha nukolo nana-litɔng. Ma, Silas nɛ Timothée bhɔna pɛ mbwa ha Bere. 15Wi ndɔng, ka ngbɔsa Paul, nɛa hinɛ wɛnɛ hɔ ha gasa le Athènes. Haki a gdea kasara ha nu mbwa nde, Silas nɛ Timothée atɛ nɛhasa tɛ kpa wɛnɛ. Nɛ mbwa kiforo si ha Bere. 16Ka Paul boka ha kera Silas nɛ Timothée ha Athènes, sila wa bhunzoko hazu a zɔka nde, hio wi mɔ le ɛngɛ ha lukoso hio gbele sɔ nɛdɔka. 17Ha twa gɔ Sɔ, Paul wolamɔ hinɛ hio zuife nɛ hio olo wi, ka lukisi Sɔ. Nɛ swe fɛt a wolamɔ hinɛ wi, ka wɛnɛ kpaa ha bhandi zando. 18Hio ma wan-mbarimɔ mɔ zugili Epikurien nɛ mɔ zugili Stoisien, zanga wen hinɛ Paul. Hio ma anamɔ: «Nalogorogol ɛngɛ ngoy tɔ nde ge?» Nɛ hio ma, ka zea Paul ha bulo wen fio nɛ guotɛ pɛ Jésus, tɔa pɛ mbwa: «Wɛnɛ nɛ̂ wan-bul wen gɔn-gɛnɛ sɔ.» 19Mbwa kuo wɛnɛ nɛnɛ ha bhandi kpo zuwen, ka ɛ sa nde Areopage. Mbwa ana wɛnɛ: «Ɔ lɛma ing goto mbombe osamɔ ɛngɛ ka mɛ ha tɔa wena, nde? 20Hazu ɔ ha zea hio gɔn-gɛnɛ wen ha nu mɛ, nɛ ɔ ngoya ing gotoa.» 21Hio wi mɛ Athènes fɛt, nɛ hio gɔn-gɛnɛ wi haki, mbwa dungɔ ha pensa ngimɔ pɛ mbwa sɔna ha zea nɛ tɔa hio mbombe takaramɔ. 22Mɛgi, Paul yola ha binsila bhandi kpo zuwen Areopage, nɛ a tɔa: «Ɛnɛ, hio wi mɛ Athènes, mi zɔka nde, ɛnɛ fɛt nɛ̂ wi, ka lukisi hio sɔ pentɛ. 23Ka mi ha yala ha zang le, mi ha zɔka hio bhandi sɔ pɛ ɛnɛ. Mi kpaa ma bhandi ha sadaka ndang, ka ɛ ngɛraka mɔ ɛngɛ: ‹Ha sɔ, ka wi ing na.› Yo nɛ̂ ɛngɛ, ka mi tɛa hazua. Mi betɔ wen mɔ ɛngɛ, ka ɛnɛ lukisi, nɛ ka ɛnɛ ing na. 24Sɔ ɛngɛ, ka dea nzan nɛ mɔ fɛt, ka dung ang, wɛnɛ nɛ̂ wan ngɔn nɛ nu. Wɛnɛ de le ha zang twa, ka kɔ wi dea, na. 25Mɔ ndang kɔpi wɛnɛ na. Mɛgi, hio wi lɛm ha wɛnɛ ma mɔ ndang na. Hazu yo nɛ̂ wɛnɛ, ka ha tunɔ nɛ ɔmi ha hio wi, nɛ mɔ fɛt ka kɔpi mbwa. 26Sɔ dea ma wi ndang, nɛ hio kandɔ ndang ndang ka de le ha zu nu fɛt nɛ̂ bezang pɛa. Sɔ gɔna ngimɔ ha mbwa, nɛ a gbaa lingia le pɛ mbwa. 27Sɔ dea mɛgi tuka nde, hio wi aki wɛnɛ. Ka wal ang, mbwa bekpa wɛnɛ nɛ wal tama mɔ, hazu Sɔ bo nɛ yɛa hinɛ ɔ na. 28Hazu nɛ wal wɛnɛ, ɔ dung nɛ tunɔ, ɔ fesi tɛ ɔ, nɛ ɔ ang. Gbesi tuka ka hio ma wan-ngɛriki gima pɛ ɛnɛ batɔ: ‹Ɔ fin nɛ̂ hio bem pɛa.› 29«Hio ma wi ku gbɛbolo, bubolo, nɛ ta, nɛ mbwa sɛk nɛ hio sɔ nɛ wal zɛng nɛ takaramɔ pɛ mbwa. Hazu ɔ nɛ̂ bem pɛ Sɔ, ka ɔ atakiri nde, Sɔ dung tuka mɔ ndɔng na. 30Tazu Sɔ biso nɛ mɔ ndɔng ka hio wi bade ha ngimɔ ka mbwa tɛ ing wɛnɛ na. Ma, sising Sɔ ngoya nde, hio wi ha bhandi fɛt akifiri sila mbwa. 31Hazu a weka ma yala, ka wɛnɛ begɔn nzeng kita ha zu hio wi mɔ nzan fɛt. A weka wan-gɔn kita ɛngɛ kari, nɛ a gbasa wɛnɛ long nɛ wal guo wɛnɛ ha soko hio fio wi.» 32Ka hio wi zea wen guotɛ ha soko fiowi, hio ma mama wɛnɛ, nɛ hio ma tɔa: «Ɔ ngoy ze bin mɛ hazu wen ɛngɛ ma ngimɔ.» 33Mɛgi, Paul gboa ha soko mbwa pen. 34Hio ma wi dola tɛ ha tɛ Paul, nɛ mbwa mɛkara Jésus. Ha soko hio wi ndɔng nɛ̂ Dionisios, ma wan-kpo zuwen mɔ Areopage, nɛ ma bhoko, ling wa nde Damaris, nɛ hio ma fin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\