Deamɔ 3

1Ma mbolo ndang ha ngonga tar Pierre nɛ Jean nɛa ha gasa twa Sɔ ha gɔa Sɔ mɔ mbolo. 2Swe fɛt ɛ dungɔ ha kuo ma kumɔ wi nɛnɛ gde hapɛtɛ nu gasa twa Sɔ ɛngɛ, ka ɛ sa nde, dede nutwa. Ɛ bhɛa wi ɛngɛ nɛ kumɔa, a lɛm nɛ nɔ na. A dung haki ha gɔa mbɔli ha kɔ wi ndɔng ka le gasa twa Sɔ. 3Ka wɛnɛ zɔka Pierre nɛ Jean ha lea gasa twa Sɔ, a gɔa mɔ ha kɔ mbwa. 4Pierre nɛ Jean kiforo li zɔk wɛnɛ, nɛ Pierre tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ zɔk ɔ.» 5Wei ɛngɛ gɛra mbwa gdoo, hazu a takara nde, a bekpa ma mɔ ha kɔ mbwa sising. 6Ma, Pierre tɔa ha wɛnɛ: «Mi bo nɛ ma mbɔli ha kɔ mi ndang na. Ma, mɔ ka dung ha kɔ mi, mi ha yo ha mɛ: Nɛ ling Jésus-Christ, wi mɛ Nazaret, mɛ gutɛ, nɛ mɛ nɛ nɔ.» 7Pierre baa wekɔ wa nɛ guo wɛnɛ gde ha ngɔn. Ha ndangtɛ ngimɔ, nanga wa nɛ dokara nanga wa tɛ bo nɛ ngaya. 8A kpera yol nɛ angara nɛa nɔ. A lea gasa twa Sɔ hinɛ hio wan-nɛtom. A yala nɛ buy nɛ totɛ, nɛ a lukoso Sɔ. 9Wi fɛt zɔka wɛnɛ ha nɛa nɔ nɛ ha lukoso Sɔ. 10Nɛ mbwa ingɔ nde, yo nɛ̂ wi ka badung sɔngsi hapɛtɛ dede nutwa gɔ nɛ mɔ ha kɔ wi. Mɔ ɛngɛ gbinɔ gbalatɛ mbwa nɛ mbwa yaksa pentɛ. 11Kumɔ wi ɛngɛ dola tɛ ha Pierre nɛ Jean. Wi fɛt yaksa nɛ sɔawi tɛ ha pata mbwa ha si ngundu gasa twa Sɔ ka ɛ sa nde, ngundɛ-ngundɛ gala pɛ Salomon. 12Ka Pierre zɔka mɛgi, a tɔa ha giliwi ndɔng: «Ɛnɛ hio wi mɔ Israel, ɛnɛ ha yaksa hazu mɔ ɛngɛ hazu ge? Ɛnɛ ha gɛra ɔ hazu ge? Wi ɛngɛ tɛ kpasi nɛ wal ngatɛ pɛ ɔ na. Nɛ fin, yo tɛ hɔ hazu ɔ nɛ mboazu ha li Sɔ na. 13Ma, yo nɛ̂ Sɔ pɛ Abraham, Isaac, Jacob, nɛ hio ngbabafa ɔ fɛt, ka gbasa lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Jésus, wan-tom pɛa, nɛ wal kpasasa wei ɛngɛ. Ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ gdea Jésus ha kɔ gɔfɔrma Pilate. Nɛ ɛnɛ kafa wɛnɛ long ha li wa, ngase wɛnɛ kpoa zuwen mɛ daksi kɔ ha tɛ wa kari. 14Ɛnɛ kafa wɛnɛ ka dung nɛ nzɔya nɛ nzeng, nɛ ɛnɛ ana Pilate mɛ gbosisi nɛ nagbɛwi ha ɛnɛ. 15Mɛgi, ɛnɛ gbɛa wi ɛngɛ ka lɛma mɛ ha tunɔ ha hio wi. Ma, ɔ zɔka nɛ gbali ɔ, ka Sɔ guo wɛnɛ yunɛ ha soko hio fiowi. Nɛ ɔ ha bulo wena ha li wi fɛt. 16Wei ɛngɛ ka ɛnɛ fɛt ingɔ nɛdedea, nɛ ka ɛnɛ zɔk sising, kpasa hazu ɔ mɛkara ziomɔ pɛ Jésus. Yo nɛ̂ wal gdea tazu ha tɛ Jésus, ka wɛnɛ tɛ bo nɛ dede tɛ ha li ɛnɛ fɛt. 17«Hio ya mi, mi ingɔ nde, ɛnɛ hinɛ hio wan-le pɛ ɛnɛ dea mɔ nɛ gdanga ha tɛ Jésus, hazu ɛnɛ tɛ ing mɔ ka ɛnɛ dea na. 18Ma, yo nɛ wal ɛngi ka Sɔ lɛmsara hio mɔ, ka wɛnɛ batɔ se nɛ wal nu hio wan-tɔkuliwen. Mbwa batɔ nde, Mesi, ka Sɔ betomsi, bekpa yimtɛ nɛdɔka. 19Hazu yo mɛgi, ɛnɛ kifiri sila ɛnɛ, nɛ kpali deamɔ pɛ ɛnɛ tuka nde, Sɔ abisi sɛmbɔ pɛ ɛnɛ. 20Ka ɛnɛ de mɛgi, Kongawan Sɔ beha ɛnɛ ngimɔ ɔmatɛ ka wɛnɛ bengasisi sɔtɛ ɛnɛ ang. Sɔ betomsi Mesi, ka wɛnɛ baweki sɔngsi hazu kpasisi ɛnɛ. Wi ɛngɛ nɛ̂ Jésus. 21Ma, Jésus bebhɔn ha ngɔn kanɛ ngimɔ ka Sɔ bhɔngara mɔ fɛt nɛ mbombea, gbesi tuka ka wɛnɛ batɔ se wena nɛ wal nu hio nzɔy wan-tɔkuliwen pɛa. 22Hazu Moïse batɔ: ‹Kongawan, Sɔ pɛ ɛnɛ, betomsi ma wan-tɔkuliwen ndang ha ɛnɛ tuka mi. Wɛnɛ bedung nɛ̂ ma wi mɔ kandɔ pɛ ɛnɛ. Lɛma nde, ɛnɛ aze mɔ fɛt ka wɛnɛ betɔ. 23Wi ndang ndang fɛt ka ze nu wan-tɔkuliwen ɛngi na, ɛ bebhondisi mbwa ha soko kandɔ pɛ Sɔ fɛt mburr.› 24Angiri nɛ Samuel, hio wan-tɔkuliwen fɛt nɛnɛ batɔ wen mɔ ka hɔa ha ngimɔ sising. 25Wen pɛ hio wan-tɔkuliwen ndɔng nɛ̂ pɛ ɛnɛ hazu ɛnɛ nɛ̂ bezang pɛ mbwa. Sɔ banɔ mbon hinɛ hio ngbabafa ɛnɛ, ka wɛnɛ batɔ ha Abraham: ‹Mi bewol dede wen ha zu hio kandɔ mɔ zu nu fɛt nɛ wal bezang pɛ mɛ.› Mbon ɛngɛ nɛ̂ pɛ ɛnɛ, hazu ɛnɛ fin nɛ̂ bezang pɛ mbwa. 26Mɛgi, Sɔ tomsa wan-tom pɛa nɛ bosia ha ɛnɛ, kandɔ Israel, tuka nde, wɛnɛ awol dede wen ha zu ɛnɛ. Yo tɔ nde, wɛnɛ bede nde, ɛnɛ akifiri sila nɛ lak dea gdangamɔ gde.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\