Deamɔ 9

1Saul bhɔna ha sɛna hio wan-yambimɔ pɛ Kongawan nɛngaya, nɛ a tɔa wen gbɛ mbwa. Ma swe ndang, a nɛa ha pɛ wan-zu hio wan-hasadaka. 2A ana ha kɔ wa takarata ka beha wɛnɛ ziomɔ mɛ kay ha gasa le Damas hio zuife ndɔng ka ndara wal pɛ Kongawan Jésus. Haki, a beosi takarata ɛngɛ ha hio wan-zu hio twa gɔ Sɔ. Nɛ ka wɛnɛ bekpa hio ma wei nɛ bhoko ndɔng, a beku mbwa nɛ sanga kɔ sinɛ ha Jérusalem. 3Mɛgi, ka wɛnɛ boka ha liwal sanga nɛ Damas, ma gasa saamɔ zilo nɛhasa ha ngɔn tɛ, tɛ ba zikiri wɛnɛ kpɛluɛ-kpɛluɛ. 4A teka ha nu nɛ zea ma gɛl ka ana wɛnɛ: «Saul, Saul, mɛ namili mi ha zu ge?» 5Saul kɔa nɛ anamɔ: «Kongawan, mɛ nɛ̂ o?» Gɛl ɛngɛ kiforo wen: «Mi nɛ̂ Jésus, ka mɛ ha namala. 6Ma, gutɛ mɛ, nɛ ha zang le. Haki, ɛ beosi ha mɛ mɔ ka mɛ bede.» 7Hio wi ndɔng ka nɛa hinɛ Saul ha liwal, yola nɛ kara sɛm, hazu mbwa zea sɔna nɛ gɛl wi, ma, mbwa zɔk ma wi ndang na. 8Saul guotɛ ha nu, nɛ ngase a bhaa li wa long, a zɔk mɔ ndang na. Ɛ baa kɔ wa, nɛ ngbɔsa wɛnɛ nɛnɛ ha Damas. 9Haki, ha zang yala tar, a zɔk mɔ na, a yɔngmɔ na, nɛ a nɔ mɔ na. 10Ha ngimɔ ɛngi, ma wan-yambimɔ pɛ Jésus dungɔ ha Damas ling wa nde, Ananias. Kongawan saa wɛnɛ nɛ lisɔ: «Ananias!» Nɛ wɛnɛ kɔa: «Kongawan, mi ga.» 11Mɛgi, Kongawan tɔa ha wɛnɛ: «Gutɛ, mɛ ba wal ka ɛ sa nde, nzeng wal. Mɛ nɛ ha twa pɛ Judas, nɛ mɛ ani ma wi mɛ Tarse, ling wa nde, Saul. Wɛnɛ haki ha gɔa Sɔ. 12Wɛnɛ zɔka nɛ lisɔ nde, ma wei, ling wa nde Ananias, lea twa nɛ gdea kɔ ha zu wa tuka nde, wɛnɛ azɔk mɔ nɛ mbinga.» 13Ananias kiforo wen: «Kongawan, dɔka wi tɔa lingtɛ wei ɛngɛ ha mi. Yo nɛ̂ wen gdangamɔ ka wɛnɛ dea sungiri nɛ hio wi pɛ mɛ ha Jérusalem. 14Hio gasa wan-hasadaka haa wɛnɛ ziomɔ nde, wɛnɛ atɛ hakɛ, tɛ kay wi fɛt ka mɛkiri ling mɛ a ha twa zɔbhɔ.» 15Ma, Kongawan tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ nɛ, hazu mi weka wi ɛngɛ tuka wan-tom pɔm. A begbasi ling mi ha hio kandɔ ka bo nɛ̂ zuife na, ha hio kongapora pɛ mbwa, nɛ fin ha kandɔ zuife. 16Nɛ mi beosi ha wɛnɛ dɔka yeksamɔ, ka lɛma nde, wɛnɛ akpa hazu ling mi.» 17Mɛgi, Ananias pena nɛ lea twa ɛngi. A gdea kɔ ha zu Saul nɛ tɔa: «Saul, ya mi, yo nɛ̂ Kongawan Jésus ha tomsi mi ha mɛ. Yo nɛ̂ wɛnɛ ka gbasa tɛ ha mɛ ka mɛ ha tɛa ha liwal. A tomsa mi nde, mɛ azɔk mɔ nɛ mbinga, nɛ nde, mɛ adon nɛ Nzɔy-Sɔtɛ.» 18Nɛhasa, ma mɔ tuka koko kɔyɔ gboa ha li Saul tek ha nu. A zɔka mɔ nɛ mbinga. Mɛgi, a guotɛ, nɛ Ananias gdumso wɛnɛ ha li nɛ ling Jésus. 19Hapata a yɔngamɔ, nɛ a kpaa ngatɛ fin. Saul bhɔna ha Damas hinɛ hio wan-yambimɔ pɛ Jésus lɛm nɛ ma yala. 20Nɛhasa wɛnɛ angara bulo wen ha hio twa gɔ Sɔ nde, Jésus nɛ̂ Bewei pɛ Sɔ. 21Hio wi fɛt ka zea wɛnɛ, yaksa nɛ mbwa anamɔ ha soko may: «Yo bo nɛ̂ wei kɛ, ka dungɔ ha bhondasa hio wi ka mɛkara Jésus ha Jérusalem na nde? Bo nɛ̂ wɛnɛ tɛa hakɛ hazu sang mbwa sinɛ ha hio gasa wan-hasadaka na nde?» 22Ma, Saul dungɔ ha bulo wen nɛngaya pen mɔ sɔngsi. A tɔa ha mbwa long nde, Jésus nɛ̂ Mesi. Mɛgi, hio zuife ka dung ha Damas ing fin wen ka mbwa betɔ na. 23Hapata ma yala, hio zuife kpoa zuwen nɛ sila ndang mɛ gbɛ wɛnɛ. 24Ma, Saul zea wena. Mbwa pɛma nu kin gasa le swe nɛ zɛ hazu ba wɛnɛ mɛ gbɛ. 25Mɛgi, ma zɛ, hio wan-yambimɔ pɛ Saul gdea wɛnɛ ha zang gasa gɛsɛ. Mbwa kpoa pɛl ha nua, nɛ mbwa zilso yo nɛ zu kin gde ha gdonga. 26Ka Saul hɔa ha Jérusalem, a kio wal mɛ wesiri may hinɛ hio wan-yambimɔ pɛ Jésus. Ma, mbwa fɛt dungɔ nɛ ke hazu mbwa tɛ mɛkiri nde, wɛnɛ nɛ̂ tɛ wan-yambimɔ pɛ Jésus, na. 27Ma, Barnabas kuo wɛnɛ nɛnɛ ha pɛ hio wan-nɛtom nɛ tɔa ha mbwa: «Saul zɔka Kongawan ha liwal Damas nɛ Kongawan wolamɔ ha wɛnɛ. Hapata Saul bulo wen nɛ da nɛ ling Jésus ha hio wi mɛ Damas.» 28Angiri ha ngimɔ ɛngi, Saul tɛ bo ha dea sɔy hinɛ hio wan-nɛtom ha Jérusalem. A dungɔ ha bulo wen nɛ da nɛ ling Kongawan. 29A wola wen nɛ sio kafɛ hinɛ hio zuife ka wol nu greke, ma, mbwa kio wal mɛ gbɛ wɛnɛ. 30Ka hio wi pɛ Christ zea wena, mbwa kuo Saul nɛnɛ ha Sezare, haki mbwa tomsa wɛnɛ ha Tarse. 31Mɛgi, giliwi mɔ eglize dungɔ ha zang gaamɔ ha Judée, ha Galile nɛ ha Samari. Mbwa kpɔatɛ ha wal mɔ Sɔ, mbwa yuo ke Kongawan ha deamɔ pɛ mbwa fɛt, nɛ dɔka mbwa yɛbha nɛnɛ hazu Nzɔy-Sɔtɛ gbakara mbwa. 32Pierre dungɔ ha yali ha kandɔnu ɛngi fɛt. Ma swe, a nɛa fin ha pɛ hio wi pɛ Christ ka de le ha Lida. 33Haki a kpaa ma wan-zɛlɛ mɛla, ling wa nde Ene, ka dungɔ ha ɔanu ha zu yala lɛm bɛlɛ mɔrkɔ zanga tar. 34Pierre tɔa ha wɛnɛ: «Ene, Jésus-Christ kpasasa mɛ. Mɛ gutɛ, mɛ bhɔngiri yala pɛ mɛ.» Nɛ ha ndangtɛ ngimɔ, a guotɛ. 35Hio wi mɛ Lida nɛ hio wi mɛ kandɔnu Saron fɛt zɔka wɛnɛ ha nɛa nɔ. Nɛ mbwa kiforo sila mbwa nɛ mɛkara Kongawan. 36Ma wan-yambimɔ bhoko dungɔ ang ha Zope, ling wa nde, Tabita. Ling ɛngɛ tɔ nɛ nu greke nde, Dorkas, gotoa nde, dɛngbɛ. Wɛnɛ dea dedemɔ swe fɛt nɛ a gbakara hio fabha wi. 37Ha ngimɔ ɛngi, zɛlɛ baa wɛnɛ nɛ a fea. Kaɛ fala wɔl wa kari, ɛ kuo yo nɛ nɛ gde ha ma pimbi, kaɛ bɛa ha zu twa ha ngɔn. 38Ma, ka hio wan-yambimɔ pɛ Jésus ha Zope zea nde, Pierre tɛ bo sanga nɛ mbwa ha le Lida, mbwa tomsa hio wi bwa mɛ ba nanga wa nde, wɛnɛ atɛ nɛhasa. 39Pierre guotɛ nɛhasa nɛ hinɛ mbwa. Ka wɛnɛ hɔa, ɛ kuo wɛnɛ nɛnɛ ha zang pimbi, kaɛ bɛa ha zu twa ha ngɔn. Hio nagula fɛt ka dungɔ haki zikoro Pierre nɛ hea kwa. Mbwa osa ha wɛnɛ tili la nɛtɛ-nɛtɛ, ka Dorkas fulo hazu mbwa ka wɛnɛ dungɔ nɛ zutunɔ. 40Mɛgi, Pierre haa nu nde, wi fɛt agbo. A ngbio zigolo ha nu nɛ gɔa Sɔ. Hapata, a kiforo tɛ zɔk wɔl nɛ tɔa: «Tabita, mɛ gutɛ!» Nɛ wɛnɛ bhaa li. Ka wɛnɛ zɔka Pierre, a guotɛ dung nu. 41Pierre yafafa kɔ, baa wɛnɛ gu gde ha ngɔn. Hapata a saa hio wi pɛ Christ nɛ hio nagula ndɔng, nɛ wɛnɛ osa Tabita ha mbwa nɛ zutunɔ. 42Wi mɛ le Zope fɛt zea wena, nɛ dɔka wi mɛkara Kongawan. 43Pierre dungɔ haki ngimɔ nɛzikoa ha pɛ ma wan-de tom kotu, ling wa nde, Simon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\