Kolose 1

1Yo nɛ̂ mi, Paul, hinɛ ya ɔ, Timothée ha ngɛriki takarata ɛngɛ. Sɔ saa mi gde wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ tuka sila wa ngoya. 2Ɔ tomsi takarata ɛngɛ ha ɛnɛ, hio ya ɔ ha le Kolose. Ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ hio nzɔy ya ɔ ha Christ nɛ wal mɛkara wɛnɛ. Sɔ, Bafa ɔ, ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ aha ɛnɛ gaamɔ. 3Swe fɛt ka ɔ ha gɔa Sɔ, Bafa mɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, ɔ tɔ oeba ha wɛnɛ hazu ɛnɛ. 4Hazu ɔ zea nde, ɛnɛ bhɔna ka ha mɛkara Jésus-Christ nɛ nde, ɛnɛ ha ngoya hio wi pɛ Sɔ fɛt. 5Ɛnɛ de mɛgi hazu ɛnɛ bhɔna ka ha gdea tazu ɛnɛ ha hio dedemɔ ka Sɔ bhɔngara gde ha ɛnɛ ha zang ngɔn, tuka ɛnɛ baze yo ha zang Dede Wen ka dung nɛ̂ tɛwen. 6Dede Wen ka hɔa ha pɛ ɛnɛ, ha yambala dam zu nzan fɛt, nɛ yo ha waya nɛ dede waya ha bhandi fɛt. Yo ha dea fin gbesi ha soko ɛnɛ, angiri ha bosi ngimɔ ka ɛnɛ zea wena, nɛ ka ɛnɛ ingɔ tɛwen nde, Sɔ ha dea dede sila ha tɛ hio wi. 7Ɛnɛ bayambi Dede Wen ha nu Epafras, sɔy-tom pɛ ɔ, ka ɔ ngoya gdang. Wɛnɛ ha dea tom ha ɛnɛ tuka mboazu wan-tom pɛ Christ. 8Yo nɛ̂ wɛnɛ ka tɔa ha ɔ nde, Nzɔy-Sɔtɛ haa ɛnɛ ngatɛ mɛ ngoy nɛ may. 9Yo nɛ̂ ɛngi, angiri ha swe ka ɔ zea nɛ kasi tɛ ɛnɛ, ɔ bhɔna ka ha gɔa Sɔ hazu ɛnɛ ngimɔ fɛt. Ɔ ha gɔa wɛnɛ nde, Nzɔy-Sɔtɛ adonsi ɛnɛ nɛ ingɔmɔ nɛ mbaramɔ fɛt tuka nde, ɛnɛ aing mɔ ka Sɔ ngoya. 10Mɛgi, ɛnɛ lɛma mɛ de mɔ ka Kongawan ngoya, nɛ ka ha totɛ fɛt ha wɛnɛ. Ɛnɛ bede nɛ hio tili dedemɔ fɛt, nɛ ɛnɛ being Sɔ nɛnɛ sɔngsi. 11Sɔ beha ɛnɛ ngatɛ pentɛ nɛ wal lɛkɛ-lɛkɛ ziomɔ pɛa tuka nde, ɛnɛ ayɔng yini nɛ yikosila ha zang mɔ fɛt. 12Ɛnɛ aha oeba nɛ totɛ ha Sɔ, Bafa ɔ, ka dea nde, ɛnɛ alɛm kpa mɔ likɔ ka wɛnɛ bhɔngara keri nɛ hio nzɔy wi pɛa ha zang saamɔ. 13Sɔ gbosasa ɔ ha si ziomɔ tutum yunɛ, nɛ a lesasa ɔ ha Kongakandɔ pɛ Bewei pɛa ka wɛnɛ ngoya gdang. 14Nɛ wal Bewei pɛa, a gbosasa ɔ ha si tom bala pɛ gdangamɔ, nɛ a biso sɛmbɔ pɛ ɔ fɛt. 15Ma wi ndang tɛ zɔk Sɔ na. Ma, wi ka zɔka Christ, a zɔka Sɔ kari. Christ nɛ̂ kay bem pɛ Sɔ, nɛ wɛnɛ dung ha zu mɔ fɛt ka Sɔ dea. 16Nɛ wal wɛnɛ, Sɔ dea hio mɔ fɛt ha zang ngɔn gbesi nɛ hio mɔ ha zu nu, hio mɔ ka wi zɔk gbesi nɛ hio mɔ ka wi zɔk na, hio konga sɔtɛ, hio zio sɔtɛ, hio sɔtɛ gan zu mɔ, nɛ hio nga sɔtɛ. Sɔ dea mɔ fɛt nɛ wal wɛnɛ tuka nde, mɔ ndɔng fɛt alukisi wɛnɛ. 17Yo nɛ̂ Christ ka dung ang sɔngsi nɛ mɔ fɛt, nɛ ka pam yo fɛt tuka nde, yo abhɔn. 18Giliwi mɔ eglize nɛ̂ kilitɛ Christ, nɛ wɛnɛ nɛ̂ wan hazu mbwa. Mɔ fɛt angara nɛ wal wɛnɛ, wɛnɛ nɛ̂ bosi wi ka guotɛ ha soko hio fiowi tuka nde, wɛnɛ adung ha bosi bhandi ha mɔ fɛt. 19Hazu Sɔ bheka nde, wɛnɛ nɛ tɛ wa fɛt adung ang ha tɛ Bewei pɛa. 20Nɛ wal Bewei pɛa, Sɔ bheka fin mɛ bhɔngiri hio wen fɛt ha soko wa nɛ nzan. Sɔ gdea gaamɔ ha soko wa nɛ hio wi nɛ wal tɔktɛ Bewei pɛa ka sɛa ha getakate. Nɛ wal dea mɛgi, Sɔ bhɔngara mɔ ha soko wa nɛ hio mɔ fɛt ka dung ha zu nu nɛ ha zang ngɔn. 21Sɔngsi, ɛnɛ badung nɛ yɛa nɛ Sɔ, ɛnɛ badung nɛ̂ hio ngana pɛa hazu hio takaramɔ pɛ ɛnɛ nɛ hio deamɔ pɛ ɛnɛ dungɔ nɛ gdangaa. 22Ma, sising nɛ wal Bewei pɛa ka yola tɛ wi nɛ ka fea, Sɔ bhɔngara soko ɛnɛ hinɛ wɛnɛ hazu gde ɛnɛ ha li wa nɛ nzɔya, nɛ saa, nɛ wen bo ha zu ɛnɛ na. 23Tangere, dea nde, ɛnɛ abhɔn ka ha mɛkara Christ nɛ nɔa ngi-ngi-ngi, nɛ ɛnɛ azati ha gdea tazu ɛnɛ ha Dede Wen ka ɛnɛ zea yo. Ɛ bulo yo dam nzan fɛt, nɛ mi, Paul, tɛ bo nɛ̂ wan-tom pɛ Dede Wen ɛngɛ. 24Sising mi ha kpaa yeksamɔ hazu ɛnɛ. Ma, yo nɛ̂ mɔ totɛ pɔm, hazu nɛ wal yeksamɔ ndɔng, mi ha lɛmsara hio olo yeksamɔ ka bakpa Christ hazu giliwi mɔ eglize ka dung nɛ̂ kilitɛ wa. 25Mi tɛ bo nɛ̂ wan-tom pɛ giliwi mɔ eglize hazu de nɛ tom ka Sɔ gdea ha kɔ mi. Nɛ li toma nde, mi abul wen pɛa fɛt long ha ɛnɛ. 26Sɔ bawusi wen ɛngɛ ha li hio wi sɔngsi bhee. Ma, sising, a gbasa yo long ha hio wi pɛa. 27Sɔ ngoya nde, mbwa aing lɛkɛ-lɛkɛ kpaamɔ ka wɛnɛ bhɔngara nɛ wuso hazu hio kandɔ fɛt. Kpaamɔa, yo nde, Christ ha dea le ha zang sila ɛnɛ. Yo nɛ̂ ɛngi ka ɛnɛ lɛma gde tazu ɛnɛ ha tɛ wa nɛkpasa nde, wɛnɛ bekapini lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛa hinɛ ɛnɛ. 28Mɛgi, ɔ ha bulo wen tɛ Christ ha hio wi ndang ndang fɛt. Ɔ ha gbaa tazu mbwa, nɛ ɔ ha osa mɔ ha mbwa nɛ wal mbaramɔ fɛt tuka nde, mbwa alɛm wɛɛ ha li Sɔ nɛ wal sɔy ka mbwa de hinɛ Christ. 29Yo nɛ̂ ɛngi, mi ha gbɛngsa tɛ mi, nɛ mi ha bio bulo nɛ wal gasa ngatɛ ka Christ ngasisi nɛ mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\