Kolose 4

1Hio wan-ba bala, ɛnɛ de mɔ ha tɛ hio bala pɛ ɛnɛ nɛdedea nzeng. Nɛ ɛnɛ aing nde, wan pɛ ɛnɛ fin ang ha zang ngɔn. 2Ɛnɛ agɔ Sɔ nɛting. Ɛnɛ ayang la ha yo, nɛ ɛnɛ aha oeba ha Sɔ. 3Ɛnɛ agɔ Sɔ hazu ɔ fin nde, ka wɛnɛ agbosisi wal ha ɔ mɛ bul wen pɛa, nɛ mɛ tɔ fin wen tɛ Christ ka badung se nɛ wuso. Yo nɛ̂ hazu wen ɛngɛ ka mi dung ha twa zɔbhɔ. 4Mɛgi, ɛnɛ gɔ Sɔ nde, ka mi abul wena nɛ saa nɛ wala. 5Ɛnɛ ade mɔ nɛ mbaramɔ ha soko wi ndɔng ka tɛ mɛkiri Christ na. Nɛ ka ɛnɛ kpa dede ngimɔ, ka ɛnɛ apensi yo nɛgbelea na. 6Dea nde, wen nu ɛnɛ adung swe fɛt nɛ yefaa, nɛ fin nɛ baa tuka tɔng. Ɛnɛ aing wal mɛ kifiri wen nɛ wala ha wi ndang ndang fɛt. 7Tishike, ya ɔ ka ɔ ngoya pentɛ, betɔ kasi tɛ mi ha ɛnɛ fɛt. Wɛnɛ nɛ̂ mboazu sɔy-tom pɔm ha tom pɛ Kongawan. 8Gotowen ka mi betomsi nɛ wɛnɛ ha ɛnɛ, yo nde, wɛnɛ atɔ ha ɛnɛ wen dungɔ pɛ ɔ, nɛ wɛnɛ ayɔkili sila ɛnɛ. 9Mi betomsi wɛnɛ hinɛ Onezime, wi pɛ ɛnɛ. Wɛnɛ nɛ̂ mboazu ya ɔ, ka ɔ ngoya pentɛ. Mbwa bwa fɛt benɛ nɛ ba ha ɛnɛ kasi mɔ ka dung hakɛ. 10Aristarke ka dung hinɛ mi hakɛ ha twa zɔbhɔ fana ɛnɛ. Marc, beyang mɛ Barnabas, fana ɛnɛ fin. Ka wɛnɛ hɔa ha pɛ ɛnɛ, ɛnɛ aba wɛnɛ nɛ dede kɔ, tuka mi tɔa wena ha ɛnɛ kari. 11Jésus ka ɛ sa fin nde, Yustus, fana ɛnɛ. Ha soko hio zuife fɛt ka mɛkara Christ, yo ka nɛ̂ wi ndɔng tar sɔna ka de tom hinɛ mi ha Kongakandɔ pɛ Sɔ. Mbwa tɛ bo ha yɔkala mi nɛkpasa. 12Epafras, wi pɛ ɛnɛ, fana ɛnɛ. Wɛnɛ nɛ̂ wan-tom pɛ Jésus-Christ ka gbɛngsi tɛ swe fɛt ha gɔa Sɔ hazu ɛnɛ nde, sila ɛnɛ adon lɛtɛtɛ nɛ mɛkaramɔ ka lɛma wɛɛ, nɛ nde, ɛnɛ ade mɔ ka Sɔ ngoya ha mɔ fɛt. 13Ey, mi ha kɛa wen tɛ wa nde, wɛnɛ ha dea ngatom pentɛ hazu ɛnɛ nɛ hazu hio wi pɛ Christ mɔ hio le Laodise nɛ Hierapolis. 14Luc, wan-de yina zɛlɛ, ka ɔ ngoya pentɛ, wɛnɛ hinɛ Demas fana ɛnɛ. 15Ɛnɛ fan hio ya ha Christ ha le Laodise. Nɛ ɛnɛ fan fin Nenfas hinɛ giliwi mɔ eglize ka dung mɛ wesiri may ha twa pɛa. 16Ka ɛnɛ tɔla takarata ɛngɛ kari, ɛnɛ tomsi yo ha giliwi mɔ eglize ha le Laodise ka mbwa atɔl yo fin. Nɛ ɛnɛ atɔl fin takarata ka mi tomsa ha mbwa. 17Ɛnɛ tɔ ha Arshipe nde, wɛnɛ agbɛngsi tɛ hazu lɛmsiri nɛdedea tom ka Kongawan gdea ha kɔ wa. 18Yo nɛ̂ mi Paul ka ngɛriki fani ɛngɛ nɛ tɛ kɔ mi. Tazu ɛnɛ agba nɛ mi hakɛ ha twa zɔbhɔ. Sɔ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\