Efeze 1

1Yo nɛ̂ mi Paul ka Sɔ nɛ pɛa tɛ weka tuka wan-nɛtom pɛ Jésus-Christ, mi ngɛriki takarata ɛngɛ tomsi ha ɛnɛ, hio wi pɛ Sɔ mɔ le Efeze, ɛnɛ ka dung nɛ mboazu ha dea sɔy hinɛ Jésus-Christ. 2Sɔ, Bafa ɔ, hinɛ Kongawan Jésus-Christ ade dede sila ha tɛ ɛnɛ, nɛ aha ɛnɛ gaamɔ. 3Dea nde, ɔ alukisi Sɔ, Bafa mɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ! Wɛnɛ wola dede wen ha zu ɔ nɛ wal sɔy ka ɔ de hinɛ Christ. A haa ɔ hio dedemɔ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ fɛt ka gutɛ ha zang ngɔn. 4Sɔngsi bhee gde ka Sɔ tɛ de ka nzan na, a weka ɔ nɛ wal ngoy pɛa tuka nde, ɔ adung nɛ̂ hio wi pɛa nɛ wal dea sɔy hinɛ Christ, nɛ fin nde, ɔ adung nɛ nzɔya nɛ ma wen bo ha zu ɔ ha li wa na. 5Mɛgi a babhɔngiri bingiri nde, a beba ɔ tuka hio bem pɛa nɛ wal tom ka Jésus-Christ dea. A ngoya dea mɛgi hazu yo ha totɛ ha wɛnɛ pentɛ. 6Dea nde, ɔ alukisi Sɔ hazu lɛkɛ-lɛkɛ dede sila ka wɛnɛ dea ha tɛ ɔ nɛ wal Bewei pɛa ka wɛnɛ ngoya pentɛ. 7Sɔ yanga ɔ ha si gdangamɔ nɛ wal tɔktɛ Bewei pɛa, nɛ a biso gdangamɔ ka ɔ dea. Ɛngɛ osi nde, Sɔ nɛ dede sila pentɛ. 8Ey, a dea dede sila ha tɛ ɔ nɛkpasa. A haa ɔ mbaramɔ, nɛ a haa ɔ fin wal mɛ ing mɔ ka wɛnɛ bheki mɛ de. 9Mɔ ka wɛnɛ gbatɛ babhɔngiri nɛ wuso, nɛ ka wɛnɛ babheki sɔngsi mɛ de nɛ wal Christ, a gbasa yo ha ɔ. 10Mɔ ɛngɛ ka Sɔ belɛmsiri ha dede ngimɔ, yo nde, a bewesiri hio mɔ ha zang ngɔn nɛ zu nu fɛt gde ha kɔ Christ nde, wɛnɛ adung wan hazua. 11Tuka Sɔ babhɔngiri, a baweki ɔ sɔngsi bhee nde, ɔ atɛ hio wi pɛa nɛ wal dea sɔy hinɛ Christ. A de mɔ fɛt tuka sila wa ngoya, nɛ tuka wɛnɛ babheki yo. 12Ɔ ka dung nɛ̂ hio bosi wi mɛ gde tazu ɔ ha tɛ Christ, lɛma nde, ɔ alukisi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Sɔ! 13Sising, ɛnɛ fin zea tɛwen. Yo nde, ɛnɛ zea Dede Wen ka tɔ nde, Sɔ ngoy kpasisi ɛnɛ. Nɛ ɛnɛ mɛkara Christ. Yo nɛ̂ ɛngi ka Sɔ gɔna dafu ha tɛ ɛnɛ kari. Ɛngi osi nde, ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ hio wi pɛa. Dafu ɛngɛ nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ka Sɔ bagɔn nua mɛ ha ha ɔ. 14Nzɔy-Sɔtɛ ɛngɛ nɛ̂ baa nanga mɔ ka osi ha ɔ nde, Sɔ beha ɔ dedemɔ fɛt ka wɛnɛ bagɔn nua, ha swe ka wɛnɛ beyangi ɔ ha si gdangamɔ fɛt. Mɛgi, ɔ alukisi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Sɔ! 15Mi zea nde, ɛnɛ bhɔna ka ha mɛkara Kongawan Jésus, nɛ nde, ɛnɛ ha ngoya hio wi pɛ Sɔ fɛt. Yo nɛ̂ ɛngi, 16ka mi bhɔna ngimɔ fɛt ha tɔa oeba ha Sɔ hazu ɛnɛ. Mi ha takara ha ɛnɛ ha zang gɔamɔ pɔm. 17Sɔ pɛ Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, wɛnɛ nɛ̂ Bafa ɔ ka dung nɛ̂ lɛkɛ-lɛkɛmɔ fɛt. Mi ha gɔa wɛnɛ nde, wɛnɛ aha ɛnɛ mbaramɔ nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ. Nɛ Nzɔy-Sɔtɛ agbasi Sɔ ha ɛnɛ tuka nde, ɛnɛ aing wɛnɛ nɛkpasa. 18Ey! Sɔ agbosisi sila ɛnɛ long tuka nde, ɛnɛ atakiri mɔ nɛ saa, nɛ ɛnɛ aing mɔ ka wɛnɛ saa ɛnɛ mɛ gde tazu ang. Dea nde, ɛnɛ aing lɛkɛ-lɛkɛ mɔ likɔ ka wɛnɛ pam keri nɛ hio wi pɛa. 19Mi gɔ Sɔ fin nde, ɛnɛ aing heang ziomɔ pɛa ka wɛnɛ gbakiri nɛ ɔ, ka mɛkara wɛnɛ. Ziomɔ ɛngɛ, yo nɛ̂ ndangtɛ ziomɔ, 20ka Sɔ dea nɛ tom ha ngimɔ ka wɛnɛ guo Christ ha soko hio fiowi. Yo fin nɛ wal ziomɔ ɛngɛ, ka Sɔ gdea Christ ha dede bhandi ha wekɔ wa ha zang ngɔn. 21Ha bhandi ɛngi Christ nɛ̂ wan hazu hio ziomɔ, hio sɔtɛ gan zu mɔ, hio nga sɔtɛ, nɛ hio olo wan fɛt. Wɛnɛ nɛ̂ wan hazu mɔ fɛt, bo sɔna ha zu mɔ ha zang nzan ɛngɛ na, ma, fin ha zu mɔ fɛt ha zang nzan ka betɛ bin. 22Sɔ gdea hio mɔ fɛt ha si ziomɔ pɛ Christ, nɛ a gdea wɛnɛ tuka wan hazu giliwi mɔ eglize fɛt. 23Giliwi mɔ eglize nɛ̂ kilitɛ Christ. Wɛnɛ ang nɛ tɛ wa ha soko mbwa, wɛnɛ ka ang ha zang mɔ fɛt ha bhandi fɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\