Efeze 4

1Mi, ka dung ha twa zɔbhɔ hazu mi ha dea tom ha Kongawan, mi lokitɛ ha ɛnɛ nde, deamɔ pɛ ɛnɛ alɛm nɛ sala pɛ Sɔ ka wɛnɛ saa nɛ ɛnɛ mɛ dung hio wi pɛa. 2Ɛnɛ dung ka swe fɛt nɛ mɛndi, nɛ gaa, nɛ yikosila ha soko may. Ɛnɛ aba sila nɛ may nɛ ngoy. 3Nzɔy-Sɔtɛ wesara ɛnɛ gde ndang kari, mɛgi dea nde, ɛnɛ agbɛngsi tɛ ɛnɛ mɛ bhɔn nɛ sila ndang nɛ wal dea le ha soko ɛnɛ ha zang gaamɔ. 4Ɔ ka nɛ̂ kilitɛ ndang. Nɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka nɛ̂ ndang. Mɔ ka Sɔ saa nɛ ɔ mɛ gde tazu ang, yo ka fin ndang. 5Kongawan pɛ ɔ ka nɛ̂ ndang. Ɔ mɛkiri nɛ ndanga mɔ ndang. Gotomɔ ka ɔ gdumsi nɛ wi ha li, yo ka fin ndang. 6Sɔ ka nɛ̂ ndang. Wɛnɛ nɛ̂ Bafa mɛ hio wi fɛt. Wɛnɛ nɛ̂ wan hazu mbwa fɛt. Wɛnɛ ha kuo wi fɛt hazu de nɛ tom pɛa, nɛ wɛnɛ ang ha tɛ wi fɛt. 7Ɔ ndang ndang fɛt kpaa tili ngatɛ nɛtɛ-nɛtɛ, ka Christ kapana ha ɔ nɛ wal dede sila pɛa. 8Yo gbesi tuka ɛngɛ ka takarata pɛ Sɔ tɔa hazu Christ: «Ha ngimɔ ka wɛnɛ danga nɛ ha ngɔn, a kaya hio bala nɛnɛ hinɛ wɛnɛ. Nɛ a kapana dedemɔ ha hio wi.» 9Goto tɔa nde, a danga nɛ ha ngɔn, tɔ nde ge? Yo tɔ nde, a bazil tɛ ha nu sɔngsi. 10Wi ɛngɛ ka zilo tɛ hakɛ ha nu, yo nɛ̂ ndangtɛ wi fin ka danga ha ngɔn nɛ kusoa pen liswe tuka nde, wɛnɛ adung wan hazu hio mɔ fɛt mburr. 11Yo nɛ̂ wɛnɛ ka ha tili ngatɛ nɛtɛ-nɛtɛ ha hio wi. A haa ha hio ma mɛ dung wan-nɛtom, ha hio ma mbinga mɛ dung wan-tɔkuliwen, ha hio ma fin mɛ dung wan-bul Dede Wen, nɛ ha hio ma mbinga fin mɛ dung pasteur mana mɛ dung wan-osimɔ. 12Yo nɛ̂ tom pɛ hio wi ndɔng mɛ gbakiri hio wi pɛ Sɔ nde, ka mbwa ade tom pɛ Sɔ, nɛ ka giliwi mɔ eglize ka dung nɛ̂ kilitɛ Christ angay pen mɔ sɔngsi. 13Mɔ dung mɛgi tuka nde, ɔ fɛt adung nɛ mɛkaramɔ ndang, nɛ ɔ aing Bewei pɛ Sɔ nɛ ndangtɛ wal. Mɛgi, ɔ bekpɔtɛ nɛ dung nɛ̂ hio zɔma wi ka dungɔ pɛ mbwa tuka pɛ Christ. 14Ha ngimɔ ɛngi ɔ lɛm dung fin tuka hio bhobem na. Hio wan-osimɔ nɛ likisi ka ngoy osili ɔ nde, ɔ alak dede wal gde, mbwa lɛm fesi ɔ tuka gbabok mana il ɔ tuka tongbasali fin na. 15Ma, dea nde, ɔ ade mɔ lɛm nɛ tɛwen pɛ Sɔ, nɛ ɔ angoy may. Mɛgi ɔ, ka dung nɛ̂ kilitɛ Christ, bekpɔtɛ nɛ wal fɛt ha dea sɔy hinɛ Christ, ka dung nɛ̂ zu ɔ. 16Yo nɛ̂ wɛnɛ ka wesiri hio gbakɔtɛ wa nɛtɛ-nɛtɛ gde ha may, nɛ ka gbari kilitɛ wa nɛ wal hio dɔka dokaratɛ wa. Mɛgi, ka hio gbakɔtɛ wa fɛt ha dea tom nɛdedea, kilitɛ wa fɛt bekpɔtɛ nɛ kpa ngatɛ nɛ wal ngoya may. 17Ɛnɛ ze, nɛ ling Kongawan mi tɔ ha ɛnɛ nɛkpasa nde, ɛnɛ akarsi mɛ de mɔ tuka wi ndɔng ka ing Sɔ na. Hazu deamɔ pɛ mbwa tɛ nɛ wal tum takaramɔ. 18Zang takaramɔ pɛ mbwa dung tuka tutum. Mbwa dung nɛ yɛa ha mbombe tunɔ ka Sɔ ha ha hio wi, hazu mbwa gdɔka sila mbwa. Mɛgi, mbwa ing hio mɔ pɛ Sɔ na. 19Mbwa bo nɛ ma mbuli foy ha li mbwa fin na. Mbwa gdea tɛ mbwa ha dea tili mɔ tum nɛtɛ-nɛtɛ. Nɛ hɛl kpaamɔ baa sila mbwa nɛngaya. 20Ma, pɛ ɛnɛ, wen pɛ Christ tɛ osi tili deamɔ mɛgi ha ɛnɛ na. 21Ɛnɛ zea nɛ kasi tɛ Christ kpasawen, nɛ ɛnɛ yamba mɔ ha zu wa lɛm nɛ tɛwen ka dung ang ha tɛ Jésus. 22Mɛgi, ɛnɛ lak mɔa ndɔki deamɔ pɛ ɛnɛ gde. Ey, ɛnɛ kpɔsi mɔa tɛ wi, ka de mɔ lɛm nɛ gdanga golamɔ. Golamɔ ndɔng ha osala ɛnɛ, nɛ yo bebhondisi ɛnɛ. 23Lɛma nde, ɛnɛ agde Nzɔy-Sɔtɛ akpali takaramɔ pɛ ɛnɛ gde nɛ mbombea. 24Ɛnɛ ayol mbombe tɛ wi ka Sɔ bhɔngara gde nde, yo aba may nɛ pɛa. Mbombe tɛ wi ɛngɛ de mɔ nzeng, nɛ nzɔya nɛ tɛwen. 25Hazu ɛngi, ɛnɛ lak tɔa dalo gde. Ɛnɛ tɔ tɛwen ha may hazu ɔ fɛt nɛ̂ hio gbakɔtɛ mɔ kilitɛ ndang. 26Ka ngambi dea ɛnɛ, ka ɛnɛ apengi nɛ yo de nɛ gdangamɔ na. Ka ɛnɛ ade ngambi tee kpa mbolo na. 27Ka ɛnɛ agde nde, Satan agan zu ɛnɛ, na. 28Hio wan-zu azu mɔ fin na. Ma, dea nde, mbwa ade dede tom nɛ kɔ mbwa hazu gbakiri fin nɛ wi ndɔng ka mɔ kɔpi mbwa. 29Ka ma mbuli kalbho-kalbho wen ndang agbo ha nu ɛnɛ na. Ɛnɛ wol sɔna nɛ wen ka gbakiri hio wi, nɛ ka de dedemɔ ha tɛ wi ndɔng ka beze yo. 30Nɛ ka ɛnɛ aha ngɔtɛ ha Nzɔy-Sɔtɛ pɛ Sɔ na. Hazu Nzɔy-Sɔtɛ dung tuka dafu ka Sɔ gɔna ha tɛ ɛnɛ hazu osi nde, ɛnɛ nɛ̂ pɛa, nɛ nde, ma swe ndang, a beyangi ɛnɛ ha si gdangamɔ fɛt. 31Mɛgi, ka gdanga sila, yimsila nɛ ngambi adung ha soko ɛnɛ na. Ka ɛnɛ atubhi da ha soko may mana ya may fin na. Nɛ ɛnɛ alak hio tili gdangamɔ nɛtɛ-nɛtɛ fɛt gde. 32Lɛma nde, ɛnɛ ade dedemɔ ha tɛ may nɛ de kobhe tɛ may fin. Ɛnɛ abisi sɛmbɔ ka hio wi de ha tɛ ɛnɛ, gbesi tuka ka Sɔ biso nɛ sɛmbɔ pɛ ɛnɛ nɛ wal tom ka Christ dea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\