Galasi 3

1Woo! Ɛnɛ, hio wi mɔ Galasi, zu ɛnɛ bona! Nge wi ha osili ɛnɛ, o nde? Bo nɛ̂ mi gbasa wal ka Jésus-Christ fea nɛ ha getakate ha li ɛnɛ fɛt long, na nde? 2Mi ngoy sɔna nde, ɛnɛ akifiri wen ha anamɔ ɛngɛ: Sɔ haa ɛnɛ Nzɔy-Sɔtɛ hazu ge? Yo nɛ̂ hazu ɛnɛ dea mɔ lɛm nɛ mbonga pɛ Moïse, mana hazu ɛnɛ zea Dede Wen nɛ mɛkara yo nde? 3Zu ɛnɛ bo fin na! Ɛnɛ angara mbombe tunɔ pɛ ɛnɛ nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ, ma, sising ɛnɛ ngoya lɛmsiri yo nɛ wal ngatɛ pɛ ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ. 4Mana gasa mɔ ndɔng hɔa ha tɛ ɛnɛ nɛgbelea nde? Way! Yo bo nɛgbelea na. 5Sɔ ha Nzɔy-Sɔtɛ pɛa ha ɛnɛ, nɛ wɛnɛ ha dea hio mɔkifi ha soko ɛnɛ. Mi ani ɛnɛ fin nde, Sɔ de mɛgi hazu ge? Yo nɛ̂ hazu ɛnɛ dea mɔ lɛm nɛ mbonga, mana hazu ɛnɛ zea Dede Wen nɛ mɛkara yo nde? 6Takarata pɛ Sɔ tɔa: «Abraham mɛkara Sɔ, mɛgi Sɔ zɔka wɛnɛ tuka nzeng wi.» 7Hazu ɛngi, ɛnɛ aing nde, hio ngbak bezang pɛ Abraham, yo nɛ̂ hio wi ndɔng ka mɛkiri Sɔ. 8Takarata pɛ Sɔ tɔa bingiri nde, hio kandɔ ka bo nɛ̂ zuife na, bemɛkiri bin Sɔ, nɛ Sɔ bezɔk mbwa tuka nzeng wi ha wena. Yo nɛ̂ ɛngi, ka yo tɔa fin ha Abraham dede kasi ɛngɛ: «Nɛ wal mɛ, Sɔ bewol dede wen ha zu hio kandɔ fɛt.» 9Abraham mɛkara Sɔ, nɛ Sɔ wola dede wen ha zu wa. Gbesi tuka ɛngi, Sɔ bewol fin dede wen ha zu hio wi fɛt ka mɛkiri wɛnɛ. 10Ma, ka bo nɛ̂ pɛ wi ndɔng ka gde tazu mbwa ha dea mɔ lɛm nɛ mbonga, fomi pɛ Sɔ baa mbwa kari. Hazu takarata pɛ Sɔ tɔa: «Fomi aba wi ɛngɛ ka bo ha dea mɔ lɛm nɛ hio wen ha zang takarata mbonga pɛ Moïse wɛɛ na.» 11Nɛ ɔ ingɔ fin nde, yo bo nɛ wal deamɔ lɛm nɛ mbonga ka Sɔ bezɔk wi tuka nzeng wi na. Hazu takarata pɛ Sɔ tɔa: «Wi ka dung nzeng ha li Sɔ hazu a mɛkara Sɔ, wɛnɛ bedung nɛ zutunɔ.» 12Mɛgi, deamɔ lɛm nɛ mbonga, yo bo gbesi nɛ mɛkara Sɔ na. Ma, yo gbesi tuka takarata pɛ Sɔ tɔa: «Yo sɔna nɛ̂ wi ɛngɛ ka de mɔ wɛɛ lɛm nɛ hio wen mbonga, ka bedung nɛ zutunɔ ha wena.» 13Christ gbosasa ɔ ha si fomi pɛ mbonga. A guo yo ha zu ɔ gde ha zu wa. Tuka takarata pɛ Sɔ tɔa: «Fomi baa wi ɛngɛ ka ɛ gɛsa ha te.» 14Mɔ hɔa mɛgi tuka nde, nɛ wal Jésus-Christ, Sɔ awol dede wen ha zu hio kandɔ fɛt tuka wɛnɛ bagɔn se nua ha Abraham. Mɛgi, nɛ wal mɛkara Sɔ, ɔ lɛma kpa Nzɔy-Sɔtɛ ka Sɔ bagɔn nua. 15Hio ya mi, mi beku ma ndɔkitɛ wi tɔ nɛ wen pɔm. Ka ma wi gɔna nu nɛ wala kari hazu likɔ pɛa, ma wi ndang lɛm tukili mana kpalsi gɔnanu ɛngɛ na. 16Tuka ɛngi fin, Sɔ bagɔn nu ha Abraham nɛ ha bezang pɛa. Takarata pɛ Sɔ tɛ tɔ nde, hio bezang pɛa, na. Yo tɛ tɔ wen dɔka bezang na, ma, yo tɔ ka sɔna nɛ wen ndanga bezang ndang. Nɛ ndanga bezang ɛngɛ, yo nɛ̂ Christ. 17Mɛgi, mɔ ka mi ngoya mɛ tɔ, yo nɛ̂ ɛngɛ: Sɔ gɔna nu ha Abraham nɛ wala. Kili bɛlɛ gɔmmay nar zu bhukɔa tar pena ing ki Sɔ tɛ ha mbonga ha Moïse. Mɛgi, mbonga lɛm mɛ tukili mana yangili gɔnanu ɛngɛ pɛ Sɔ na. 18Ka bo se nde, hio wi akpa likɔ pɛ Sɔ nɛ wal deamɔ lɛm nɛ mbonga, ki gɔnanu ɛngɛ pɛ Sɔ tɛ bo nɛ̂ gbelemɔ. Ma, yo nɛ wal gɔnanu ka Sɔ dea dede sila ha tɛ Abraham. 19Ka mɔ dung tuka ɛngi, tom pɛ mbonga dung mɛng? Sɔ gdea mbonga ha zu gɔnanu pɛa tuka nde, ɔ aing deamɔ ka dung nɛ gdanga ha li wa. Sɔ haa mbonga keri nɛ hɔa pɛ bezang pɛ Abraham, ka Sɔ gɔna nua ha wɛnɛ. Hio telenge kuo mbonga tɛnɛ tɛ ha ha Moïse tuka nde, wɛnɛ adung ha soko Sɔ hinɛ hio wi. 20Ma, ka bo nɛ̂ pɛ Sɔ hinɛ Abraham, ma wi ndang tɛ dung ha soko mbwa na. Yo nɛ̂ Sɔ gbatɛ ha gɔn nu ha Abraham. 21Ɛngi ngoy tɔ nde, mbonga sungiri nɛ hio gɔnanu pɛ Sɔ nde? Way, yo bo mɛgi na! Ka bo se nde, mbonga ka Sɔ haa ha Moïse, nɛ ngatɛ mɛ ha tunɔ ha hio wi, ki mbwa lɛma dung nzeng ha li Sɔ nɛ wal dea mɔ lɛm nɛ yo. 22Ma, takarata pɛ Sɔ tɔa nde, hio wi mɔ nzan fɛt nɛ̂ bala ha si gdangamɔ. Mɔ dung mɛgi tuka nde, hio wi ka mɛkiri Jésus-Christ, mbwa akpa dedemɔ ka Sɔ gɔna nua, nɛ wal mɛkaramɔ pɛ mbwa. 23Sɔngsi ka ɔ tɛ kpa ka wal mɛ mɛkiri nɛ Christ na, ɔ dungɔ tuka hio bala ha si mbonga keri nɛ ngimɔ ka Sɔ begbasi wal ɛngɛ. 24Mɛgi, hɔ ha ngimɔ tɛa pɛ Christ, mbonga dungɔ ha pama ɔ tuka nde, ɔ atɛ nzeng ha li Sɔ nɛ wal mɛkara Christ. 25Nɛ sising ɔ bo fin ha si ngatɛ pɛ wan-pam wi ɛngɛ na, hazu ngimɔ mɛ mɛkiri Christ hɔa kari. 26Kpasawen, ɛnɛ fɛt tɛ bo nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ nɛ wal mɛkaramɔ ka ɛnɛ mɛkara nɛ Jésus-Christ. 27Ɛ gdumso ɛnɛ ha li tuka nde, ɛnɛ ade sɔy hinɛ Christ. Nɛ sising, ɛnɛ tɛ bo ha baa may hinɛ Christ. 28Mɛgi, gbaa soko kandɔ zuife nɛ olo kandɔ bo fin na. Gbaa soko bala nɛ bele bo fin na. Gbaa soko wei nɛ bhoko bo fin na. Ha dea sɔy hinɛ Jésus-Christ, ɛnɛ fɛt tɛ bo nɛ̂ wi ndang. 29Ka ɛnɛ nɛ̂ hio wi pɛ Christ, ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ hio bezang pɛ Abraham. Mɛgi, Sɔ beha ha ɛnɛ hio dedemɔ fɛt ka wɛnɛ bagɔn nua ha Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\