Galasi 4

1Mɛgi, mɔ ka mi ngoy mɛ tɔ, yo nɛ̂ ɛngɛ: Ha ngimɔ fɛt ka wan-ba likɔ bhɔn ka nɛ̂ bhobem, wɛnɛ gbesi tuka bala, ngase ka likɔ fɛt nɛ pɛa. 2A behil nɛ mɛndi ha si wi ndɔng ka day wɛnɛ, nɛ ka pam toy pɛa, zengi nɛ ngimɔ ka bafa wa weka. 3Yo gbesi nɛ ɔ. Ha ngimɔ ka ɔ badung tuka bhobem, ɔ badung se tuka bala ha si hio ziomɔ nzan. 4Ma, ka ngimɔ ka Sɔ baweki lɛma kari, a tomsa Bewei pɛa. Bhoko bhɛa wɛnɛ, nɛ a dungɔ ha si mbonga pɛ Moïse. 5A tɛa hazu yangi ɔ ka dung tuka bala ha si mbonga, tuka nde, Sɔ aba ɔ tuka hio bem pɛa. 6Sɔ tomsa Sɔtɛ pɛ Bewei pɛa ha zang sila ɔ, hazu osi nde, ɔ nɛ̂ hio bem pɛa nɛkpasa. Nɛ Sɔtɛ ɛngɛ ha gdɔra: «Abba» ka tɔ nde, Bafa mi! 7Ɛngi osi nde, mɛ bo fin nɛ̂ bala na, ma, mɛ tɛ bo nɛ̂ bem longo-longo. Nɛ mɔ fɛt ka Sɔ bhɔngara hazu hio bem pɛa, wɛnɛ beha yo ha mɛ, hazu mɛ tɛ bo nɛ̂ bem pɛa kari. 8Sɔngsi, ha ngimɔ ka ɛnɛ tɛ ing ka Sɔ na, ɛnɛ dungɔ tuka bala pɛ hio tili mɔ nɛtɛ-nɛtɛ ka bo nɛ̂ kpasa sɔ na. 9Sising ɛnɛ ingɔ Sɔ kari, mɛ tɔ tɛwen, yo nɛ̂ Sɔ ha ing ɛnɛ kari. Ma, ɛnɛ de mɛng mɛ kifiri fin tɛ tɛ dung ha si hio mɔka gbele sɔtɛ ndɔng, ge nde? Hazu ge, ɛnɛ ngoy de tom tuka bala ha mbwa fin nɛ mbinga, ge nde? 10Ɛnɛ ha kuo hio ma swe, hio ma kilize, hio ma ngimɔ bɛlɛ, nɛ hio ma kili bɛlɛ gde tuka gasa mɔ pentɛ ha li ɛnɛ. 11Mɛgi mi nɛ nɔzang hazu ɛnɛ yu nde, mana tom ka mi dea ha soko ɛnɛ betɛ dung tuka gbelemɔ. 12Hio ya mi, mi lokitɛ ha ɛnɛ nde, ɛnɛ atɛ gbesi tuka mi, tuka mi fin tɛa sɔngsi gbesi tuka ɛnɛ. Sɔngsi, ɛnɛ tɛ de gdangamɔ ha tɛ mi na. 13Ɛnɛ ingɔ nɛdedea nde, yo nɛ̂ zɛlɛ ha gbosisi wal ha mi mɛ bul Dede Wen ha ɛnɛ nɛ bosia. 14Ngase ka zɛlɛ pɔm baha yeksamɔ ha ɛnɛ pentɛ, ɛnɛ tɛ bhɛsiri mi mana mul mi pi na. Ma, ɛnɛ baa mi nɛ dede kɔ tuka mi dungɔ nɛ̂ ma telenge pɛ Sɔ, mana Jésus-Christ nɛ pɛa tɛ. 15Totɛ pɛ ɛnɛ ka badung ha ngimɔ ɛngi, nɛa ha ndo nde? Mi kɛ wen pɛ ɛnɛ long nde, ka bo se nde, ɛnɛ akpa wal, ki ɛnɛ bakɔti tɛ gbali ɛnɛ ku ha mi! 16Mana ɛnɛ tɛ bo ha zɔka mi tuka ngana pɛ ɛnɛ hazu mi ha tɔa tɛwen ha ɛnɛ nde? 17Hio ma wi nɛ gasa hɛl nde, ɛnɛ agbam may hinɛ mbwa. Ma, goto hɛl ɛngɛ bo nɛ dedea na. Mbwa ki nɛ wal mɛ kɛtini soko ɔ hinɛ ɛnɛ nde, ka ɛnɛ ade hɛl tɛ mbwa fɛt. 18Ka hio wi nɛ hɛl hazu de nɛ dedemɔ, ɛngi dea pentɛ. Ma, mbwa ade mɛgi ngimɔ fɛt, bo sɔna ha ngimɔ ka mi dung hinɛ ɛnɛ na. 19Hio bem pɔm, mi ha kpaa yimtɛ hazu ɛnɛ fin nɛ mbinga tuka bhoko ka bi bhɛ. Mi bebhɔn nɛ yimtɛ ɛngɛ tee hɔ ha ngimɔ ka ɛnɛ bedung nɛ̂ hio kpasa wi pɛ Christ. 20Mi ing fin mɔ ka mi betɔ ha ɛnɛ na. Yo nɛ̂ ɛngi, ka mi nɛ tɛ hɛl mɛ dung ha soko ɛnɛ sising tuka nde, mi aing tɔa wen ka beba sila ɛnɛ. 21Ɛnɛ ngoy mɛ bhɔn ha si mbonga na nde? Mɛgi, ɛnɛ akifiri wen ha anamɔ ɛngɛ: Ɛnɛ zea mɔ ka mbonga tɔa nde? 22Yo tɔa nde, Abraham babhɛ bewei bwa, ndang hinɛ ma bhoko bala, ling wa nde, Agar, nɛ ndang hinɛ ma bhoko bele, ling wa nde, Sara. 23Bhoko bala ɛngɛ bhɛa bem pɛa nɛ wal ndɔki bhɛ. Ma, bhoko bele, bhɛa bem pɛa nɛ wal gɔnanu pɛ Sɔ. 24Kasi mɔ ɛngɛ dung tuka wekamɔ, ka tɔ nde, dungɔ pɛ hio bhoko ndɔng bwa osi tili nɔa mbon bwa. Nɔa mbon ka Sɔ banɔ hinɛ Moïse ha zu ngari Sinai dung tuka Agar, ka bhɛa nɛ bebala. 25Agar dung tuka ngari Sinai ha kandɔnu Arabi. A dung fin tuka gasa le Jérusalem mɔ ngimɔ sising, hazu hio wi mɔ lea fɛt nɛ̂ hio bala. 26Ma, Jérusalem mɔ ngɔn dung tuka bele, nɛ yo nɛ̂ wɛnɛ ka dung nɛ̂ nana ɔ. 27Yo gbesi tuka takarata pɛ Sɔ tɔa: «Mɛ, nakomba, mɛ de totɛ! Mɛ ka tɛ kpa yimtɛ bio bhɛ na, mɛ gdɔri nɛ totɛ! Kpasawen, hio bem pɛ bhoko ka wei yangsa, bedɔk pen pɛ ɛngɛ ka dung nɛ wei.» 28Ka bo nɛ̂ pɛ ɛnɛ, hio ya ɔ, ɛnɛ nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ, ka wɛnɛ bhɛa lɛm nɛ gɔnanu pɛa gbesi tuka Isaac. 29Sɔngsi bhee, bem ka Agar babhɛ nɛ wal ndɔki bhɛ, wɛnɛ banamili bem ka Sara babhɛ nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ. Nɛ sising, mɔ dung ka fin gbesi. 30Ma, takarata pɛ Sɔ tɔa nde ge? Yo tɔa: «Mɛ yin bhoko bala ɛngɛ hinɛ bem pɛa fɛt yunɛ. Hazu bem pɛ bala lɛm kpa likɔ hinɛ bem pɛ bhoko bele gbesi na.» 31Mɛgi, hio ya ɔ, ɔ bo nɛ̂ hio bem pɛ bhoko bala na. Ɔ nɛ̂ hio bem pɛ bhoko bele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\