Galasi 5

1Christ gbosasa ɔ ha tom bala yunɛ tuka nde, ɔ adung nɛ̂ tɛ kpasa bele. Mɛgi, ɛnɛ bhɔn nɛ̂ tɛ bele nɛ nɔa nging. Ka ma wi aba ɛnɛ tuka bala fin na. 2Ɛnɛ ze nɛdedea. Mi, Paul, mi tɔ ha ɛnɛ long nde, ka ɛnɛ gɔn sɔru ɛnɛ, ki tom ka Christ dea hazu ɛnɛ, yo lɛm mɛ gbakiri ɛnɛ ndang na. 3Mi putiri fin tɔ ha ɛnɛ long nde, wi ka gɔn sɔru wa, lɛma ka lɛm nde, wɛnɛ ade mɔ lɛm nɛ mbonga fɛt wɛɛ. 4Ɛnɛ ka ngoy dung nzeng ha li Sɔ nɛ wal deamɔ lɛm nɛ mbonga, ɛnɛ gɔna soko hinɛ Christ kari. Mɛgi, Sɔ lɛm de dede sila ha tɛ ɛnɛ fin na. 5Pɛ ɔ, ɔ gde tazu ɔ nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ ha tɛ Sɔ nde, wɛnɛ begde ɔ nzeng ha li wa hazu ɔ mɛkara Christ. Nɛ ɔ ha kera mɔ ɛngɛ nɛ sila ɔ fɛt. 6Kpasawen, wi ka de sɔy hinɛ Jésus-Christ, mana wɛnɛ nɛ̂ wan-gɔn sɔru, mana wɛnɛ nɛ̂ wan-sɔru, yo de mɔ na. Gasa mɔ sɔna nde, wɛnɛ amɛkiri Christ nɛ gbasi yo nɛ wal ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ hio wi. 7Sɔngsi, ɛnɛ ba-angiri nɛdedea. Ma, yo nɛ̂ nge wi ha dolsi ɛnɛ mɛ de mɔ lɛm nɛ tɛwen, o nde? 8Yo bo nɛ̂ Sɔ ha osili ɛnɛ mɛ de mɛgi na, hazu yo nɛ̂ wɛnɛ ha sa ɛnɛ. 9Ɛnɛ ingɔ zɛngwen ka tɔ nde: «Yina hasisi mampa tikiring lɛma hasisi gasa mbɔrɔa fɛt.» 10Ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt ha dea sɔy hinɛ Kongawan. Mɛgi mi ha gdea tazu mi fɛt ha tɛ ɛnɛ nde, ɛnɛ bedung nɛ ndangtɛ takaramɔ gbesi tuka mi. Ma, wi ɛngɛ ka tukili mɔ ha soko ɛnɛ, ngase wia adung dung mɛng, Sɔ begɔn kita ba wɛnɛ. 11Hio ya mi, hio zuife ha namala mi. Ɛngi osi long nde, mi bo ha osa wen gɔna sɔru na. Ka mi aosi se mɔ mɛgi, ki wen fio pɛ Christ ha getakate bo fin nɛ̂ mɔ-kɔ nanga ha li hio zuife na. 12Hio wi ndɔng ka pi tukolomɔ ha soko ɛnɛ, nɛ dedea nde, ka mbwa agɔn sɔna nɛ sɔru mbwa na, ma, mbwa agba fin tɛ mbwa nɛ mala! 13Ka bo nɛ̂ pɛ ɛnɛ, hio ya mi, Sɔ saa ɛnɛ mɛ dung nɛ̂ bele. Mɔ ndang sɔna, ɛnɛ ka dung nɛ̂ bele sising, ka ɛnɛ atakiri nde, ɛnɛ lɛma de mɔ fɛt tuka sila ɛnɛ ngoya na. Ma, lɛma nde, ɛnɛ angoy may, nɛ ɛnɛ agbakiri may. 14Kpasawen, mbonga fɛt wesara may ha zang ndanga mbonga ɛngɛ ka tɔ nde, «Mɛ ngoy ma mɛ tuka tɛ mɛ.» 15Nɛ ka ɛnɛ de mɔ ha soko may tuka hio ngɔnzu ka yɔng may vak-vak, nɛ ka kɔmbiri may zɛgbɛk, ɛnɛ pangay yu nde, ɛnɛ betɛ gdari may mburr. 16Mi mbo ɛnɛ mɛ de mɔ fɛt nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ. Ka ɛnɛ de mɛgi, ɛnɛ lɛm de fin mɔ ka ndɔkitɛ ɛnɛ ngoya na. 17Hazu hɛl ndɔkitɛ ɔ sungiri nɛ mɔ ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoya. Nɛ mɔ ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoya, yo sungiri nɛ hɛl ndɔkitɛ ɔ. Hio mɔ ndɔng bwa ha bio bulo sungiri nɛ may. Hazu ɛngi, dedemɔ ka ɛnɛ bheki mɛ de, ɛnɛ lɛm de yo na. 18Ma, ka yo nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ha ngbɔsi ɛnɛ, ɛnɛ bo fin ha si mbonga na. 19Hio tom mɔ ndɔkitɛ wi gboa fɛt long: Dea wanza, dea mɔ nyɛl, dea mɔ tum, 20dea tom gbele sɔ, dea yina, sungoro may, mɔya, dea silamɔ, dea ngambi, dea kul, gbaa soko, sio kafɛ, 21golamɔ, nɔa dɔkɔ nɛ ngurua, yɔngamɔ nɛ kang, nɛ fin hio ma tili mɔ mɛgi. Mi gbaa tazu ɛnɛ sɔngsi kari, nɛ mi putiri yo fin nde, hio wi ndɔng ka de hio tili mɔ mɛgi, mbwa lɛm kpa bhandi ha Kongakandɔ pɛ Sɔ na. 22Ma, hio waya pɛ Nzɔy-Sɔtɛ, yo nɛ̂ ɛngɛ: ngoya may, totɛ, gaamɔ, yikosila, dea dede sila, dea dedemɔ, dea mɔ nɛ mboazu, 23dungɔa nɛ mɛndi, nɛ gana zu tɛ. Mbonga bo ha sungoro hio tili deamɔ mɛgi na. 24Hio wi pɛ Jésus-Christ gbɛa hio gdanga hɛl ndɔkitɛ mbwa fɛt ha getakate. 25Yo nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ka haa tunɔ ha ɔ. Mɛgi lɛma nde, ɔ ade kanɛ mɔ ka wɛnɛ osi ha ɔ. 26Ka ɔ asutɛ na, ka ɔ aki wen ha soko may na, nɛ ka ɔ ade silamɔ tɛ may na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\