Galasi 6

1Hio ya mi, Nzɔy-Sɔtɛ ang ha tɛ ɛnɛ. Mɛgi, ka ɛnɛ kpa ma wi ha dea gdangamɔ, ɛnɛ yolsi wɛnɛ nɛ gaa sila. Nɛ ɛnɛ pangay nɛ tɛ ɛnɛ fin yu nde, ɛnɛ betɛ tek ha zang gdangamɔ tuka wɛnɛ. 2Ɛnɛ agbakiri may ha zang hio ngamɔ. Ka ɛnɛ de mɛgi, ɛnɛ belɛmsiri mbonga pɛ Christ. 3Ka ma wi zɔk tɛ wa tuka zio wi, ma, wɛnɛ nɛ̂ gele wi sɔna, a osala tɛ wa nɛ pɛa tɛ. 4Dea nde, wi ndang ndang azɔk deamɔ pɛa nɛ pɛa tɛ. Ka wɛnɛ aweki deamɔ pɛa nɛ pɛ ma wi na. Mɛgi, ka wɛnɛ kpaa nɛ tɛ wa nde, deamɔ pɛa nɛ dedea, wɛnɛ lɛma lukisi tɛ hazua. 5Kpasawen, wen deamɔ pɛ wi ndang ndang ha zu wa nɛ pɛa tɛ. 6Wan-yambi wen pɛ Sɔ, dea nde, wɛnɛ akapini soko kpaamɔ pɛa hinɛ wan-osi yo ha wɛnɛ. 7Ka ɛnɛ aosili tɛ ɛnɛ na: Ma wi lɛm mam Sɔ na, wi bebhi nɛ waya mɔ ka wɛnɛ gunɔ. 8Wi ka gun ka sɔna nɛ mɔ ka ndɔkitɛ wa ngoya, wɛnɛ bebhi fin waya ka tɛ nɛ ndɔkitɛ wa. Nɛ wayaa yo nɛ̂ fio. Ma, wi ka gun mɔ ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoya, wɛnɛ bebhi fin waya ka tɛ nɛ Nzɔy-Sɔtɛ. Nɛ wayaa yo nɛ̂ tunɔ kpoo. 9Hazu ɛngi, ɔ azati ha dea dedemɔ kpoo nɛ kpoo. Hazu, ka tɛ ɔ kati na, ɔ bebhi bin wayaa ha dede ngimɔ. 10Mɛgi, ha ngimɔ pɛ ɔ fɛt, ɔ ade dedemɔ ha tɛ hio wi fɛt mburr, pen fɛt ha tɛ hio ya ɔ ha zang mɛkara Christ. 11Hio ngbengele-ngbengele nanga takarata ndɔng, ka ɛnɛ zɔk sising, osi nde, mi ngɛriki yo nɛ tɛ kɔ mi. 12Hio wi ndɔng fɛt ka nɔsisi ɛnɛ mɛ gɔn sɔru ɛnɛ, mbwa ngoya sɔna nde, hio wi alukisi nɛ mbwa. Mbwa de tuka ɛngi yu sɔna nde, hio wi betɛ namili mbwa hazu wen fio pɛ Christ ha getakate. 13Hazu, ngase ka mbwa ha gɔna sɔru mbwa, mbwa bo ha dea mɔ lɛm nɛ mbonga na. Mbwa ngoy mɛ gɔn sɔru ɛnɛ tuka nde, mbwa aba salia tuka mɔ sutɛ. 14Ma, pɔm, mi sutɛ sɔna hazu wen fio ka Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, fea nɛ ha getakate. Hazu, nɛ wal fio pɛa, hio mɔ nzan fɛt tɛ bo nɛ̂ fea mɔ ha li mi. Nɛ mi fin, mi tɛ bo nɛ̂ fiowi ha li nzan. 15Mana ma wi nɛ̂ wan-gɔn sɔru, mana wɛnɛ nɛ̂ wan-sɔru, yo de mɔ na. Gasa mɔ sɔna nde, wɛnɛ tɛ bo nɛ̂ mbombe wi ha li Sɔ. 16Hio wi ndɔng ka de mɔ lɛm nɛ osamɔ ɛngɛ, gaamɔ pɛ Sɔ nɛ dede sila pɛa adung hinɛ mbwa, nɛ fin hinɛ hio wi mɔ kandɔ pɛa fɛt. 17Kpasawen, hio sali dalɛ ka dung ha tɛ mi osi long nde, mi nɛ̂ pɛ Jésus. Mɛgi, angiri sising, ka ma wi ayeksi fin mi na. 18Hio ya mi, Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ, ade dede sila ha tɛ ɛnɛ fɛt. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\