Hebro 10

1Mbonga pɛ Moïse bo nɛ̂ kpasa mɔ na, yo sɔna nɛ̂ zizi hio dedemɔ ndɔng ka behɔ nɛ pata. Ha bɛlɛ ndang ndang fɛt hio wi dungɔ mɛ ha nɛ hio ndangtɛ tili sadaka ha Sɔ tuka nde, mbwa alɛm wɛɛ mɛ tiki nɛ hapɛtɛ wa. Ma, tili hio sadaka ndɔng lɛm mɛ de mɛgi na. 2Ka bo se nde, hio sadaka ndɔng alɛm mɛ bisi sɛmbɔ pɛ wi ze ndang bhɔn, ki mbwa tɛ zɔk tɛ mbwa tuka hio wan-de gdangamɔ fin na, nɛ ki mbwa laka haa sadaka gde. 3Ma, hio sadaka ndɔng tɛ bo ha gbaa tazu mbwa nɛ sɛmbɔ pɛ mbwa ha zang bɛlɛ ndang ndang fɛt. 4Hazu tɔk bafa nday nɛ tɔk bafa sami lɛm mɛ bisi sɛmbɔ pɛ wi yunɛ ndang na. 5Yo nɛ̂ hazu ɛngi, ha ngimɔ tɛa pɛa ha nzan, Christ batɔ nɛ ha Sɔ: «Hio haamɔ nɛ hio sari ka ɛ ha nɛ sadaka ha mɛ, mɛ ngoy yo na. Ma, mɛ yolsa tɛ wi ha mi. 6Hio sari sadaka ka ɛ dɔ ha we, nɛ hio sadaka zosi nɛ hio sɛmbɔ, mɛ de totɛa na. 7Mɛgi, mi tɔa: Sɔ, mi ga! Mi tɛ ha dea mɔ ka sila mɛ ngoya gbesi tuka ka ɛ ngɛraka nɛ wen tɛ mi ha zang takarata pɛ mɛ.» 8Christ tɔa sɔngsi: «Hio haamɔ nɛ hio sari ka ɛ ha nɛ sadaka ha mɛ, hio sari sadaka ka ɛ dɔ ha we, nɛ hio sadaka zosi nɛ hio sɛmbɔ, mɛ ngoy yo na, mɛ de totɛa na.» A tɔa mɛgi, ngase hio sadaka ndɔng lɛma nɛ mbonga pɛ Moïse. 9Hapata, a tɔa: «Sɔ, mi ga! Mi tɛ ha dea mɔ ka sila mɛ ngoya.» Ɛngi osi nde, Sɔ tukolo hio mɔa sadaka, nɛ a gdea sadaka pɛ Christ ha bhandia. 10Ɔ tɛ bo nɛ nzɔya ha li Sɔ, hazu Jésus-Christ haa tɛ wa nɛ sadaka ze ndang hireng tuka Sɔ ngoya. 11Hio wan-hasadaka fɛt dung mɛ yol ha ngɔn yala fɛt hazu de nɛ tom pɛ mbwa. Mbwa dung mɛ ha hio ndangtɛ tili sadaka hapata may. Nɛ hio sadaka ndɔng lɛm bisi sɛmbɔ pɛ hio wi ndang na. 12Ma, Christ haa ma sadaka ndang hazu bisi nɛ sɛmbɔ pɛ hio wi bhɔn. Hapata, a dungɔnu ha wekɔ Sɔ. 13Sising, wɛnɛ haki ha zenga ngimɔ ka Sɔ begde nɛ hio ngana pɛa adung nɛ̂ mɔ-gde nanga wa. 14Kpasawen, nɛ wal ndanga sadaka ndang, a dea nde, hio wi ndɔng ka tɛ bo nɛ nzɔya, alɛm wɛɛ bhɔn. 15Nɛ Nzɔy-Sɔtɛ kɛa fin ndangtɛ wen gbesi ha ɔ, a tɔa sɔngsi: 16« Kongawan Sɔ tɔa: Mbombe mbon ka mi benɔ ha soko mi hinɛ hio wi mɔ Israel ha ngimɔ ɛngi, yo bedung tuka ɛngɛ: Mi begde mbonga pɔm ha zang sila mbwa, nɛ mi begɔn yo fin ha takaramɔ pɛ mbwa.» 17Hapata, a tɔa fin: «Tazu mi lɛm fin gba nɛ hio sɛmbɔ nɛ hio kpandele pɛ mbwa na.» 18Mɛgi, ka Sɔ biso sɛmbɔ kari, a ngoy fin ma sadaka hazu sɛmbɔ ɛngɛ na. 19Mɛgi, hio ya mi, ɔ lɛma tɛ lɛm mɛ le ha nzɔy bhandi fɛt, hazu Jésus haa tɔktɛ wa tuka sadaka. 20Nɛ wal haa tɛ wa tuka sadaka, Jésus gbaa gasa la ka gɛ ha li nzɔy bhandi fɛt. Mɛgi a gbosasa ha ɔ ma mbombe wal ang, wal ka ha tunɔ ha ɔ. 21Ey, ɔ nɛ ma gasa wan-hasadaka ndang ka dung ha zu hio wi mɛ twa pɛ Sɔ. 22Wɛnɛ sasasa sila ɔ kari, ingɔmɔ sila pɛ ɔ bo fin nɛ nzing na, nɛ a zosa tɛ ɔ nɛ ngɛnza li. Hazu ɛngi, ɔ tiki nɛ hapɛtɛ Sɔ nɛ kpasa sila, ka dona don nɛ mɛkaramɔ. 23Mɔ ka ɔ gde tazu ɔ ang, nɛ ka ɔ kɛ wena ha li wi fɛt, ɔ apam yo nɛ nɔa. Ey, Sɔ nɛ mboazu, a bede mɔ ka wɛnɛ gɔna nua mɛ de. 24Ɔ azɔk wal pɛ may, nɛ ɔ aha da ha may mɛ ngoy may nɛ mɛ de dedemɔ. 25Hio ma laka wesara may gde, ka ɔ ade gbesi tuka mbwa na. Ma, ɔ mbo may pen mɔ sɔngsi, hazu ɛnɛ ingɔ nde, swe ka Jésus-Christ bepe nɛ, tɛ bo sanga-sanga. 26Hazu ka ɔ ingɔ tɛwen kari, nɛ ka ɔ bhɔn ka ha dea gdangamɔ nɛ nyalɔ, ma mbing sadaka ka lɛma mɛ bisi nɛ sɛmbɔ pɛ ɔ, bo fin na. 27Wi ka de gdangamɔ mɛgi, lɛma nde, wɛnɛ akeri kita pɛ Sɔ nɛ ke, hazu kita ɛngɛ bedung tuka gasa we ka bebesisi hio ngana pɛ Sɔ. 28Sɔngsi ha ngimɔ mbonga pɛ Moïse, ka ma wi tukolo mbonga ɛngɛ, nɛ ka wi bwa mana tar kɛa wena, ɛ gbɛa wia, ɛ tɛ de kobhe tɛ wia fin na. 29Kpasawen, hio ma wi bhɛsiri Bewei pɛ Sɔ. Mbwa zɔk tɔk mbon ka gdea mbwa nɛ nzɔya ha li Sɔ, tuka ngbundumɔ. Nɛ mbwa ya Nzɔy-Sɔtɛ ka gbasa dede sila pɛ Sɔ ha mbwa. Pɛ mbwa, bo nɛ̂ Sɔ bendulsi mbwa pen pɛ hio wi ka tukolo mbonga, na nde? 30Hazu ɔ ingɔ Sɔ ka tɔa: «Mi bekundiki mɔ, mi bekpe mɔ.» A tɔa fin: «Kongawan begɔn kita ha zu kandɔ pɛa.» 31Yo nɛ̂ gasa mɔ ke mɛ tek ha kɔ tunɔ Sɔ. 32Tazu ɛnɛ agba nɛ mɔ ka bakpa may hinɛ ɛnɛ, ha pata ngimɔ ka Sɔ badonsi sila ɛnɛ nɛ saamɔ pɛa. Ha ngimɔ ɛngi, ɛnɛ bazati nging ha zang bulo ka ɛnɛ bakpa dɔka yeksamɔ ang. 33Ma swe, ɛ baya ɛnɛ nɛ ɛ bade gdangamɔ ha tɛ ɛnɛ ha li wi fɛt. Ma swe fin, ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ sɔy pɛ hio wi ndɔng ka bakpa yeksamɔ mɛgi. 34Ɛnɛ bade sɔy ha ngɔtɛ pɛ hio wan-zɔbhɔ. Nɛ ka ɛ bakay toy pɛ ɛnɛ pen nɛnɛ, ɛnɛ badung nɛ totɛ hapata, hazu ɛnɛ ingɔ nde, ɛnɛ nɛ ma kpaamɔ ka dung nɛdedea pentɛ, nɛ ka bebhɔn kpoo. 35Mɛgi, ɛnɛ bhɔn ka ha gdea tazu ɛnɛ ha tɛ Sɔ, hazu Sɔ bekɛ ɛnɛ nɛ gasa mɔ. 36Lɛma nde, ɛnɛ aba sila ɛnɛ nɛ kɔ hazu de nɛ mɔ ka Sɔ ngoya. Ka ɛnɛ de mɛgi, ɛnɛ bekpa mɔ ka wɛnɛ gɔna nua. 37Ha zang takarata pɛa, Sɔ tɔa: «Ngbɔla kanɛ bebe ngimɔ tikiring sɔna, nɛ wi ɛngɛ ka dung ha tɛa, behɔ. A lɛm zik na. 38Nɛ wi ka dung nzeng ha li mi, bebhɔn nɛ zutunɔ nɛ wal mɛkara mi. Ma, ka wɛnɛ laka wala gde, mi lɛm de totɛ tɛ wa na.» 39Pɛ ɔ, ɔ bo nɛ̂ wi ka lak wal mɛkara Sɔ gde na, ɔ lɛm bhondi na. Ma, ɔ bhɔna ka ha mɛkara Sɔ, nɛ a bekpasisi tunɔ pɛ ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\