Hebro 7

1Melkisedeke ɛngɛ badung nɛ̂ kongapora mɔ gasa le Salem, nɛ fin wan-hasadaka ha Sɔ ka dung ha kuso ngɔn. A nɛa ha wea si Abraham ha ngimɔ ka wɛnɛ pea tuka wan-gan zu bulo sungiri hio ma kongapora. Nɛ Melkisedeke wola dede wen ha zu wa. 2Abraham haa ha Melkisedeke zu hio toy fɛt ka wɛnɛ kpaa ha bulo. Nɛ bosia, goto ling Melkisedeke tɔ nde, kongapora pɛ nzengmɔ. Nɛ zebwaa, wɛnɛ badung fin nɛ̂ kongapora mɔ Salem, ka tɔ nde, kongapora pɛ gaamɔ. 3Takarata pɛ Sɔ tɛ tɔ wen pɛ bafa wa na, nana wa na, hio ngbabafa wa na, bhɛ pɛa na, fio pɛa na. Wɛnɛ gbesi tuka Bewei pɛ Sɔ, wɛnɛ bhɔna nɛ̂ wan-hasadaka ngimɔ fɛt. 4Ɛnɛ zɔk, Melkisedeke gasa gdang! Ngase gasa ngbabafa ɔ, Abraham, haa wɛnɛ zu hio toy fɛt ka wɛnɛ kpaa ha bulo. 5Hio bezang pɛ Lévi ndɔng ka dung nɛ̂ hio wan-hasadaka, lɛma tɛ lɛm mɛ ku zu hio mɔ pɛ hio wi mɔ Israel fɛt, hazu mbonga pɛ Moïse haa nu mɛgi. Nɛ mbwa kpa yo ha kɔ hio ya mbwa, ngase ka mbwa fɛt nɛ̂ bezang pɛ Abraham. 6Ma, Melkisedeke, ka bo nɛ̂ bezang pɛ Lévi na, wɛnɛ kpaa zu hio mɔ pɛ Abraham. Nɛ wɛnɛ wola dede wen ha zu Abraham, wi ka Sɔ bagɔn nu ha wɛnɛ. 7Kafɛ bo na, yo nɛ̂ gasa wi ha wol dede wen ha zu bebe wi. 8Hio bezang pɛ Lévi ndɔng ka kpa zu mɔ ha kɔ hio ya mbwa, mbwa fɛt nɛ̂ hio wi ka befe. Ma, ka bo nɛ̂ pɛ Melkisedeke, takarata pɛ Sɔ tɔa nde, a bhɔn pɛa nɛ zutunɔ. 9Hio bezang pɛ Lévi ha kpaa zu mɔ. Ma, ɔ lɛma mɛ tɔ nde, nɛ wal Abraham, Lévi nɛ pɛa tɛ haa zu hio mɔ pɛa ha Melkisedeke. 10Hazu, ha ngimɔ ka Abraham kpaa may hinɛ Melkisedeke, Lévi badung ang ha tɛ Abraham, ngase ka ɛ tɛ bhɛ ka wɛnɛ na. 11Hio bezang pɛ Lévi ha dea tom haa sadaka lɛm nɛ mbonga pɛ Moïse. Mbwa nɛ̂ hio wan-hasadaka gbesi tuka ka Aaron badung nɛ. Ma, tom pɛ mbwa tɛ lɛmsiri mɔ tuka ka Sɔ ngoya na. Yo nɛ̂ ɛngi, ka Sɔ tomsa fin ma wi ka bo nɛ̂ bezang pɛ Aaron na, tuka nde, wia adung nɛ̂ wan-hasadaka tuka Melkisedeke. A bo se mɛgi na, ki Sɔ tomsa wɛnɛ mɛng? 12Ka wal tom haa sadaka kpala, lɛma nde, mbonga akpali fin. 13Kongawan pɛ ɔ, ka ɔ tɔ wena hakɛ, wɛnɛ nɛ̂ wi mɛ ma mbing nugala nɛtɛ. Nɛ ma wi mɛ nugala pɛa tɛ de tom haa sadaka ha Sɔ ndang na. 14Ɔ ingɔ nɛdedea nde, ɛ bhɛa Kongawan pɛ ɔ ha nugala pɛ Juda. Nɛ ka Moïse tɔa wen pɛ hio wan-hasadaka, a tɛ sa ling nugala ɛngɛ na. 15Nɛ mɔ ka gbasi wen ɛngɛ long pen mɔ sɔngsi, yo nɛ̂ ɛngɛ: Ma mbing wan-hasadaka tuka Melkisedeke hɔa. 16Wɛnɛ tɛ bo nɛ̂ wan-hasadaka bo nɛ wal wen mbonga pɛ wi na, ma, nɛ wal ngatɛ pɛa mɛ dung nɛ zutunɔ kpoo. 17Hazu takarata pɛ Sɔ tɔa wen hazu wa nde: «Mɛ bedung nɛ̂ wan-hasadaka kpoo nɛ kpoo, gbesi tuka ka Melkisedeke badung nɛ.» 18Mɛgi Sɔ tukolo mɔa wen mbonga, hazu yo tɛ bo nɛ mɔkaa nɛ gomboa. 19Kpasawen, mbonga pɛ Moïse tɛ lɛmsiri ma mɔ ndang na. Ma, sising, ma mɔ hɔa ka dung nɛ dedea pen mɔ sɔngsi. Ɔ lɛma gde tazu ɔ ang hazu yo gbosasa wal mɛ tiki nɛ sanga-sanga hapɛtɛ Sɔ. 20Ma mɔ ang fin nde, Sɔ kana mɔ. Ka Sɔ gdea hio bezang pɛ Lévi ha tom haa sadaka, wɛnɛ tɛ kan mɔ na. 21Ma, ka bo nɛ̂ pɛ Jésus, Sɔ kana mɔ, a tɔa: «Kongawan Sɔ kana mɔ, nɛ wɛnɛ lɛm kpali nu wa na: Mɛ bedung nɛ̂ wan-hasadaka kpoo nɛ kpoo.» 22Mɛgi Jésus tɛ bo fin nɛ̂ wi ɛngɛ ka lɛmsara mɔ tuka nde, Sɔ anɔ ma mbing mbon ha soko wa hinɛ hio wi. Nɛ mbon ɛngɛ nɛ dedea pen mɔa mbon. 23Nɛ ma mɔ ang fin. Hio mbing wan-hasadaka dungɔ nɛdɔka hazu mbwa dungɔ ha fea lak tom pɛ mbwa gde ha kɔ hio ma wi. 24Ma, Jésus nɛ zutunɔ kpoo. Mɛgi wɛnɛ bebhɔn nɛ̂ wan-hasadaka kpoo fin. 25Yo nɛ̂ ɛngi, ka wɛnɛ lɛma mɛ kpasisi hireng hio wi ndɔng ka tiki nɛ sanga-sanga hapɛtɛ Sɔ nɛ wal wɛnɛ. Hazu wɛnɛ nɛ zutunɔ kpoo mɛ gɔ Sɔ hazu mbwa. 26Mɛgi, Jésus nɛ̂ gasa wan-hasadaka ka lɛma nɛ ɔ. Wɛnɛ nɛ nzɔya, ma gdangamɔ mana ma wen bo ha zu wa na. Sɔ kuo wɛnɛ ha soko hio wan-de gdangamɔ gde ha kuso ngɔn. 27Lɛma nde, hio mbing gasa wan-hasadaka aha sadaka ha Sɔ swe fɛt. Mbwa ha sadaka sɔngsi ha wen sɛmbɔ pɛ mbwa, nɛ ha pata ha wen sɛmbɔ pɛ hio olo wi. Ma, pɛ Jésus bo mɛgi na. A haa kanɛ sadaka ze ndang hireng ha ngimɔ ka wɛnɛ gdea tɛ wa ha fio. 28Hio wi ka tɛ bo nɛ̂ gasa wan-hasadaka nɛ wal mbonga pɛ Moïse, mbwa nɛ̂ hio mɔka wi. Ma, ha pata haa mbonga ha Moïse, Sɔ gdea Bewei pɛa nɛ wal kanamɔ tuka gasa wan-hasadaka ka lɛma wɛɛ kpoo nɛ kpoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\