Jacques 4

1Goto mɔya nɛ tumbɔ ka dung ha soko ɛnɛ, yo gutɛ ha ndɔ tɛnɛ ge nde? Yo tɛ nɛ wal gdanga golamɔ pɛ ɛnɛ ka bi bulo ha tɛ ɛnɛ. 2Ɛnɛ ha gola mɔ, ka ɛnɛ kpa na, nɛ ɛnɛ gbɛ wi ha wena. Ɛnɛ ha gdea sila ha tɛ ma mɔ, ka ɛnɛ lɛm kpa yo na. Yo nɛ̂ ɛngi ka gde ɛnɛ ha mɔya nɛ ha bio tumbɔ ha soko may. Ɛnɛ kpa mɔ ka ɛnɛ ngoya na, hazu ɛnɛ gɔ yo ha kɔ Sɔ na. 3Nɛ ka ɛnɛ gɔ mɔ ha kɔ Sɔ, a lɛm ha yo ha ɛnɛ na, hazu ɛnɛ gɔ yo nɛ gdanga takaramɔ. Ɛnɛ gɔ yo sɔna hazu gdangsi yo lɛm nɛ golamɔ pɛ ɛnɛ. 4Ɛnɛ, hio wan-yambala zu ha li Sɔ, ɛnɛ ing nde, dea gdidan hinɛ nzan, yo nɛ̂ sungoro Sɔ. Mɛgi, wi fɛt, ka ngoy dea gdidan hinɛ nzan, a tɛ bo nɛ̂ ngana pɛ Sɔ. 5Ha zang takarata pɛ Sɔ ɛ ngɛraka: «Sɔ ha dea gula hazu sɔtɛ ka wɛnɛ gdea ha tɛ ɔ.» Ɛnɛ baa yo tuka gbele wen nde? 6Ma, ngase ɛngi, Sɔ ha dea dede sila ha tɛ ɔ nɛnɛ, gbesi tuka ɛ bangɛriki ha zang takarata pɛa: «Sɔ sungiri hio wan-sutɛ, ma, a de dede sila ha tɛ wi ka hil nɛ mɛndi.» 7Mɛgi ɛnɛ hil nɛ mɛndi ha si Sɔ. Ɛnɛ zati ha li Satan, nɛ wɛnɛ beyu ɛnɛ pen nɛyɛa. 8Ɛnɛ tiki tɛ ha pɛ Sɔ, nɛ Sɔ fin betɛ sanga nɛ ɛnɛ. Ɛnɛ hio wan-de gdangamɔ, ɛnɛ tay kɔ ɛnɛ! Nɛ ɛnɛ hio wan-sila bwa, ɛnɛ sasisi sila ɛnɛ! 9Ɛnɛ de ngɔtɛ hazu gdanga deamɔ pɛ ɛnɛ. Ɛnɛ lokitɛ nɛ he kwa. Ɛnɛ kifiri mami pɛ ɛnɛ ha kwa, nɛ totɛ ha ngɔtɛ. 10Ɛnɛ hil nɛ mɛndi ha si Kongawan, nɛ wɛnɛ begu ɛnɛ gde ha ngɔn. 11Hio ya mi, ka ɛnɛ atɔ gdanga lingtɛ may na. Wi ka tɔ gdanga lingtɛ ya wa, nɛ ka gɔn kita ha zu wa, a tɔa gdanga lingtɛ mbonga pɛ Sɔ, nɛ a gɔna kita ha zua. Ka mɛ gɔna kita ha zu mbonga ɛngɛ, yo tɔ nde, mɛ pam mbonga fin na, ma, mɛ tɛ bo nɛ̂ wan-gɔn kita. 12Sɔ ndang sɔna nɛ̂ wan-ha mbonga nɛ wan-gɔn kita. Yo nɛ̂ wɛnɛ ka lɛma kpasisi wi, nɛ ka lɛma bhondisi wi. Ma, pɛ mɛ, mɛ ba tɛ mɛ tuka o mɛ gɔn kita ha zu ma mɛ, o nde? 13Ɛnɛ pangay, ɛnɛ ka tɔ: «Mɛsɛ mana mɔsaaɔ benɛ ha ma gasa le. Ɔ bedung haki lɛm bɛlɛ ndang, ɔ begdongi mɔ, nɛɔ bekpa tonga.» 14Ɛnɛ ingɔ mɔ ka behɔ nɛ bhisiri nde? Way, tunɔ pɛ ɛnɛ dung tuka kutu ka bhɔn pata yɛ na, hapata yo yɛmala fin. 15Ɛngɛ nɛ̂ mɔ ka ɛnɛ lɛma tɔ: «Ka Kongawan ngoya nde, ɔ adung nɛ zutunɔ, ɔ bede mɔ mɛgi, manaɔ bede mɔ mɛgɛ.» 16Ma, sising, ɛnɛ ha suotɛ, nɛ ɛnɛ ha lukoso tɛ. Tili suotɛ mɛgi fɛt, yo nɛ gdanga. 17Mɛgi, wi ka ingɔ wal mɛ de dedemɔ, nɛ ka de yo na, wia dea gdangamɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\