Jean 14

1Jésus tɔa ha hio wan-yambimɔ pɛa: «Ka ɛnɛ adung nɛ nɔzang na. Ɛnɛ mɛkiri Sɔ, nɛ ɛnɛ mɛkiri fin mi. 2Ha zang twa pɛ Bafa mi, bhandi ɔnu ang nɛdɔka. Mi ha nɛa ha bhɔngara bhandi keri nɛ ɛnɛ. Ka bo se nɛ̂ tɛwen na, ki mi tɛ tɔ yo ha ɛnɛ na. 3Nɛ ka mi nɛa nɛ bhɔngiri bhandi kari, ki mi bekifiri tɛ kayɛnɛ sinɛ, tuka nde, ɛnɛ adung fin ha bhandi ka mi bedung ang. 4Ɛnɛ ingɔ bhandi ka mi nɛ ang, nɛ ɛnɛ ingɔ liwala.» 5Thomas ana wɛnɛ: « Kongawan, ɔ ing bhandi ka mɛ nɛ ang na. Ɔ being liwala mɛng?» 6Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Mi nɛ̂ liwal, mi nɛ̂ tɛwen, nɛ mi nɛ̂ tunɔ. Yo nɛ̂ sɔna nɛ wal mi ka wi lɛma nɛ ha pɛ Bafa mi. 7Ka ɛnɛ ingɔ mi, ɛnɛ being fin Bafa mi. Angiri sising, ɛnɛ ingɔ wɛnɛ nɛ ɛnɛ zɔka wɛnɛ.» 8Philippe ana wɛnɛ: «Kongawan, mɛ osi Bafa mɛ haɔ, nɛ mɔ fɛt belɛm ha ɔ.» 9Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Philippe, mi dungɔ hinɛ ɛnɛ pata yɛa kari, ma, mɛ tɛ ing ka mi na? Wi kɛ ka zɔka mi, a zɔka Bafa mi kari. Ma, mɛ tɛ tɔ fin nde, mi aosi Bafa mi ha ɛnɛ mɛng? 10Mɛ tɛ mɛkiri nde, mi ang ha tɛ Bafa mi, nɛ Bafa mi ang ha tɛ mi, na? Hio wen ndɔng ka mi tɔ ha ɛnɛ, yo bo nɛ̂ wen sila mi nɛ pɔm tɛ na. Yo nɛ̂ Bafa mi ka dung ang ha tɛ mi ka de tom pɛa nɛ wal mi. 11Ɛnɛ mɛkiri wen ka mi tɔ nde, mi ang ha tɛ Bafa mi, nɛ Bafa mi ang ha tɛ mi. Ma, ka ɛnɛ ngoy mɛkara na, dea nde, ɛnɛ amɛkiri yo hazu tom ndɔng ka mi ha dea. 12Kpasawen mi tɔ ha ɛnɛ, wi ka mɛkiri mi, a bede tom ndɔng ka mi ha dea. Nɛ wia bede gasa tom pen mi, hazu mi ha kiforoa si hapɛtɛ Bafa mi. 13Mɛgi, mi bede mɔ fɛt ka ɛnɛ beani ha kɔ Bafa mi nɛ ling mi, tuka nde mi, Bewei pɛa, agbasi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Bafa mi ha hio wi. 14Ka ɛnɛ ani ma mɔ nɛ ling mi, mi bede yo.» 15«Ka ɛnɛ ngoya mi, ɛnɛ pam hio mbonga pɔm. 16Mi beani Bafa mi ka wɛnɛ atomsi ma mbing wan-gbakiri ɛnɛ ka bedung hinɛ ɛnɛ kpoo nɛ kpoo. 17Wɛnɛ nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ka gbasi tɛwen pɛ Sɔ ha hio wi. Hio wi mɔ nzan lɛm ba wɛnɛ nɛ dede kɔ na, hazu mbwa zɔk wɛnɛ na, nɛ mbwa ing wɛnɛ na. Ma, pɛ ɛnɛ, ɛnɛ ingɔ wɛnɛ, hazu a dung hapɛtɛ ɛnɛ, nɛ a dung ha zang sila ɛnɛ. 18«Mi lɛm gde ɛnɛ tuka hio begula na. Ma, mi bekifiri pe ha pɛ ɛnɛ. 19Ha zang bengimɔ tikiring, hio wi mɔ nzan lɛm zɔk mi fin na. Ma, ɛnɛ bezɔk mi hazu mi bedung nɛ zutunɔ, nɛ ɛnɛ fin bedung nɛ zutunɔ. 20Nɛ ha swe ɛngi, ɛnɛ being nde, mi ang ha tɛ Bafa mi, nɛ nde, ɛnɛ ang ha tɛ mi, nɛ mi ang ha tɛ ɛnɛ. 21«Wi ka pam hio mbonga pɔm nɛ ka de mɔ lɛm nɛ yo, wɛnɛ nɛ̂ wi ka ngoya mi. Bafa mi bengoy wi kɛ ka ngoy mi. Mi fin bengoy wɛnɛ, nɛ mi begbasi tɛ ha wɛnɛ.» 22Nɛ Jude, ka bo nɛ̂ Judas Iskariote na, ana wɛnɛ: «Kongawan, hazu ge mɛ begbasi tɛ mɛ ha ɔ sɔna, bo ha hio wi mɔ nzan na, ge nde?» 23Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Wi ka ngoy mi, wɛnɛ bede mɔ lɛm nɛ wen pɔm, nɛ Bafa mi bengoy wɛnɛ. Mɛgi, mi nɛ Bafa mi, ɔ betɛ ha pɛa, nɛ ɔ bede le ha sila wa. 24Wi kɛ ka ngoy mi na, a lɛm de mɔ lɛm nɛ hio wen pɔm na. Nɛ wen ndɔng ka ɛnɛ ze mi ha tɔa, yo bo nɛ̂ wen pɔm na, ma, yo nɛ̂ wen pɛ Bafa mi, ka tomsa mi tɛnɛ hakɛ ha nzan. 25«Mi tɔ wen ndɔng ha ɛnɛ bingiri, ha ngimɔ ka mi boka hinɛ ɛnɛ. 26Bafa mi betomsi Nzɔy-Sɔtɛ, wan-gbakiri ɛnɛ, ka bedung hinɛ ɛnɛ ha bhandi pɔm. Nzɔy-Sɔtɛ beosi mɔ fɛt ha ɛnɛ, nɛ wɛnɛ begba tazu ɛnɛ nɛ hio mɔ fɛt ka mi batɔ ha ɛnɛ sɔngsi. 27«Hazu kɛ tɛ nɛ ɛnɛ, mi gde gaamɔ ha sila ɛnɛ. Yo nɛ̂ gaamɔ pɔm, ka mi ha ha ɛnɛ. Yo bo nɛ̂ gaamɔ ɛngɛ ka hio wi mɔ nzan ha na. Ka ɛnɛ adung nɛ nɔzang na, nɛ ka ɛnɛ ayu ke na. 28Ɛnɛ zea wen ka mi tɔa ha ɛnɛ nde, mi ha pena nɛ mi bepe bin ha pɛ ɛnɛ. Ka bo se nde, ɛnɛ ngoya mi, ki ɛnɛ dea totɛ hazu mi ha nɛa ha pɛ Bafa mi, hazu wɛnɛ nɛ gasaa pen mi. 29Mi gba tazu ɛnɛ bingiri sɔngsi ka mɔ ndɔng tɛ hɔ na, tuka nde, ɛnɛ amɛkiri mi ka yo behɔ. 30Mi lɛm fin wolmɔ hinɛ ɛnɛ nɛting na, hazu wan-le nzan ha tɛa. Wɛnɛ bo nɛ ma ngaya mɛ gan zu mi ndang na. 31Ma, mi bede mɔ ka Bafa mi ngoya tuka nde, hio wi mɔ nzan aing nde, mi ngoya Bafa mi. Ɛnɛ gutɛ, ɔ pen hakɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\