Jean 17

1Ka Jésus tɔa wen ndɔng fɛt kari, a guo li ha ngɔn nɛ a tɔa: «Bafa mi, ngimɔ lɛma kari. Mɛ gbasi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɔm, Bewei pɛ mɛ, ha hio wi tuka nde, mi agbasi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ mɛ ha mbwa fin. 2Mɛ haa mi ziomɔ ha zu hio wi fɛt tuka nde, mi aha tunɔ kpoo ha hio wi ndɔng ka mɛ gdea ha kɔ mi. 3Nɛ tunɔ kpoo, yo nɛ̂ ingɔ mɛ, ndanga kpasa Sɔ, nɛ ingɔ mi, Jésus-Christ ka mɛ tomsa. 4Ha ngimɔ ka mi dungɔ ha nzan, mi osa lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ mɛ ha hio wi nɛ wal dea tom ka mɛ haa mi mɛ de. 5Nɛ sising, Bafa mi, mɛ gu mi gde hapɛtɛ mɛ ha zang lɛkɛ-lɛkɛmɔ, ka mi badung nɛ yo hapɛtɛ mɛ sɔngsi, ha ngimɔ ka mɛ tɛ de ka nzan na. 6«Mi osa mɛ ha hio wi ndɔng, ka mɛ weka ha soko hio wi mɔ nzan gde ha kɔ mi. Mbwa badung hio wi pɛ mɛ, nɛ mɛ haa mbwa ha mi, nɛ mbwa pama hio wen pɛ mɛ. 7Sising, mbwa ingɔ nde, hio mɔ fɛt ka mi kpaa, yo nɛ̂ mɛ ka haa yo ha mi. 8Hazu mi tɔa ha mbwa hio wen ndɔng ka mɛ batɔ ha mi, nɛ mbwa mɛkara yo. Mbwa ingɔ nɛkpasa nde, mi guotɛ ha pɛ mɛ tɛnɛ. Nɛ mbwa mɛkara nde, yo nɛ̂ mɛ ka tomsa mi tɛnɛ. 9«Mi gɔ mɛ hazu mbwa. Mi gɔ mɛ hazu hio wi mɔ nzan na, ma, mi gɔ mɛ hazu wi ndɔng ka mɛ gdea ha kɔ mi, hazu mbwa nɛ̂ hio wi pɛ mɛ. 10Hio wi pɔm fɛt nɛ̂ pɛ mɛ, nɛ hio wi pɛ mɛ fɛt nɛ̂ pɔm. Yo nɛ̂ mbwa ka gbasi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɔm ha hio olo wi. 11Sising, mi lɛm dung fin hakɛ ha nzan na. Mi ha kiforoa si ha pɛ mɛ. Ma, mbwa bebhɔn pɛ mbwa ha nzan. Nzɔy Bafa mi, mɛ haa ziomɔ pɛ ling mɛ ha mi. Mɛgi, mɛ pam hio wi pɔm nɛ wal ziomɔ ɛngɛ tuka nde, mbwa adung tɛ ndang gbesi tuka ka ɔ hinɛ mɛ, ɔ dung tɛ ndang. 12Ha ngimɔ ka mi dungɔ hakɛ ha nzan, mi pama mbwa nɛ wal ziomɔ pɛ ling mɛ ka mɛ haa ha mi. Mi pama mbwa, nɛ ma ndang tɛ yɔ mɔ na, kanɛ wi kɛ ka ɛ bangɛriki se wen pɛa ha zang takarata pɛ mɛ nde, a beyɔmɔ. Mɛgi, wen ɛngi lɛmsara tɛ. 13Ma, sising, mi ha kiforo si ha pɛ mɛ. Mi tɔ wen ndɔng ha mbwa ha ngimɔ ka mi bhɔna ka hakɛ ha nzan, tuka nde, ndangtɛ totɛ ka dung ha sila mi, yo adung ha sila mbwa fin, nɛ tuka nde, totɛ pɛ mbwa alɛm wɛ ɛ. 14Mi osa wen pɛ mɛ ha mbwa, nɛ hio wi mɔ nzan sɛna mbwa, hazu mbwa bo fin nɛ̂ wi mɔ nzan na, gbesi tuka mi bo nɛ̂ wi mɔ nzan na. 15Mi tɛ gɔ mɛ hazu nde, mɛ agu mbwa ha nzan yunɛ na. Ma, mi gɔ mɛ nde, mɛ apam mbwa, yu nde, Satan betɛ de gdangamɔ ha tɛ mbwa. 16Gbesi tuka mi bo nɛ̂ wi mɔ nzan ɛngɛ na, mbwa fin, mbwa bo nɛ̂ hio wi mɔ nzan ɛngɛ na. 17Wen pɛ mɛ nɛ̂ tɛwen. Mɛ gde mbwa atɛ nɛ nzɔya nɛ wal tɛwen. 18Gbesi tuka mɛ tomsa mi tɛnɛ ha nzan, mi fin, mi tomsa mbwa ha nzan. 19Mɛgi, mi gdea tɛ mi nɛ nzɔya hazu mbwa tuka nde, mbwa fin atɛ nɛ nzɔya nɛ wal tɛwen. 20«Mi gɔ mɛ hazu mbwa sɔna na, ma, mi gɔ mɛ fin hazu wi ndɔng fɛt ka bemɛkiri mi nɛ wal bulowen pɛ mbwa. 21Mi gɔ mɛ nde, mbwa fɛt adung tɛ ndang gbesi tuka ɔ hinɛ mɛ, Bafa mi, ɔ dung tɛ ndang. Nɛ nde, mbwa fɛt adung tɛ ndang hinɛ ɔ, tuka nde, hio wi mɔ nzan amɛkiri nde, yo nɛ̂ mɛ ka tomsa mi. 22Lɛkɛ-lɛkɛmɔ ka mɛ baha ha mi, mi ha yo fin ha mbwa tuka nde, mbwa adung tɛ ndang gbesi tuka ɔ hinɛ mɛ, 23mi ang ha tɛ mbwa, nɛ mɛ ang ha tɛ mi. Mɛgi, mbwa bedung tɛ ndang nɛkpasa, tuka nde, hio wi mɔ nzan aing nde, yo nɛ̂ mɛ ka tomsa mi, nɛ nde, mi ngoya mbwa gbesi tuka ka mɛ ngoya nɛ mi. 24«Bafa mi, mɛ gdea wi ndɔng ha kɔ mi. Nɛ mi ngoya nde, mbwa adung hinɛ mi ha bhandi ka mi bedung ang, tuka nde, mbwa azɔk lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɔm ka mɛ haa ha mi. Mɛ haa yo ha mi, hazu mɛ bangoy mi gde mɛ tɛ de ka nzan na. 25Bafa mi, mɛ nɛ nzeng. Hio wi mɔ nzan ing mɛ na, ma, mi ingɔ mɛ, nɛ wi ndɔng hakɛ ingɔ nde, yo nɛ̂ mɛ ka tomsa mi tɛnɛ. 26Mi osa mɛ ha mbwa, nɛ mi beosi fin mɛ ha mbwa pen mɔ sɔngsi tuka nde, ngoy ka mɛ ngoya nɛ mi adung ha sila mbwa, nɛ mi adung ang ha tɛ mbwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\