Jean 4

1Jésus kpaa hio wan-yambimɔ nɛdɔka pen Jean, nɛ a gdumso fin hio dɔka wi ha li pen wɛnɛ. Hio Farizien zea wen mɛgi, nɛ Jésus ingɔ yo. 2(Yo bo nɛ̂ Jésus nɛ tɛ wa ka gdumso wi na, ma, yo nɛ̂ hio wan-yambimɔ pɛa.) 3Hazu wen ɛngɛ, a guotɛ ha kandɔnu Judée pen si ha kandɔnu Galile. 4Hazu nɛ haki, lɛma nde, wɛnɛ agɔn nɛ zang kandɔnu Samari. 5Jésus hɔa ha ma le mɔ kandɔnu Samari ka ɛ sa nde, Sikar. Yo sanga-sanga nɛ fɔ ka Jacob baha ha bewei pɛa, Joseph. 6Kɔ li ka Jacob baza sɔngsi bhee dung haki. Jésus dungɔnu ha pɛtɛa, hazu tɛ wa kata ha yali. Nɛ swe tɛ bo sanga nɛ sila zu. 7Ma bhoko mɔ kandɔnu Samari tɛa ha gduo li. Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ ha li ha mi anɔ!» 8Wɛnɛ dungɔ gbatɛ hazu hio wan-yambimɔ pɛa nɛa ha le mɛ hɛ yɔngamɔ. 9Bhoko Samari ɛngɛ tɔa ha Jésus: «Mɛ nɛ̂ zuife, nɛ mi nɛ̂ wi mɔ Samari. Mɛgi, mɛ dea mɛng mɛ gɔ nɛ li ha kɔ mi ge nde?» Hazu hio zuife de sɔy hinɛ hio wi mɔ Samari na. 10Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Mɛ aing se mɔ ka Sɔ ngoy mɛ ha ha hio wi, nɛ mɛ aing se mi ka gɔ li ha kɔ mɛ, ki yo nɛ̂ mɛ ka begɔ li ha kɔ mi, nɛ mi betɛ ha mɛ li ka ha tunɔ.» 11Bhoko ɛngɛ tɔa ha wɛnɛ: « Kongawan, kɔ li kɛ nɛ gdukoa, nɛ mɔ mɛ gdu nɛ li bo ha kɔ mɛ na. Mɛgi mɛ bekpa li ka ha tunɔ ha ndo? 12Ngbabafa ɔ, Jacob, baha kɔ li ɛngɛ ha ɔ. Wɛnɛ nɔa lia, hinɛ hio bem nɛ hio namdalɛ pɛa fɛt. Mɛ takiri pɛ mɛ nde, mɛ pena Jacob nde?» 13Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Wi ka nɔ li ɛngɛ, wɔ li bede wɛnɛ fin nɛ mbinga. 14Ma, wi ka benɔ li ka mi beha ha wɛnɛ, wɔ li lɛm mɛ de wɛnɛ fin na. Hazu li ka mi beha ha wɛnɛ, yo bekifiri nzɔngɛ nawuya ha sila wa ka ha wɛnɛ tunɔ kpoo.» 15Mɛgi bhoko ɛngɛ tɔa ha wɛnɛ: «Kongawan, mɛ ha mi li ɛngɛ nde, wɔ li ade mi fin na, nɛ mi atɛ fin ha gduo li hakɛ na.» 16Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ nɛ, nɛ sa wei mɛ. Ɛnɛ tɛ hinɛ may fɛt.» 17Nɛ wɛnɛ kiforo wen: «Mi bo nɛ̂ wei na.» Nɛ Jésus tɔa fin: «Mɛ tɔa kpasawen, ka mɛ tɔa nde, mɛ bo nɛ̂ wei na. 18Hazu sɔngsi, mɛ sio wei mɔrkɔ hapata may, nɛ wei ka mɛ dung hinɛ wɛnɛ sising, a bo nɛ̂ wei mɛ na. Mɛ tɔa kpasawen.» 19Mɛgi, bhoko kɛ tɔa ha wɛnɛ: «Kongawan, mi zɔka nde, mɛ nɛ̂ wan-tɔkuliwen pɛ Sɔ. 20Hio ngbabafa ɔ balukisi Sɔ hakɛ ha zu ngari ɛngɛ. Ma, pɛ ɛnɛ hio zuife, ɛnɛ tɔ nde, bhandi lukisi Sɔ, yo ka haki ha Jérusalem.» 21Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Bhoko, mɛ ze wen pɔm. Ma ngimɔ behɔ ka hio wi lɛm lukisi fin Sɔ ha zu ngari ɛngɛ na, ngase ha Jérusalem na. 22Ɛnɛ, hio wi mɔ Samari, ɛnɛ ing pɛ ɛnɛ Sɔ ka ɛnɛ lukisi na. Ma, ɔ, hio zuife, ɔ ingɔ Sɔ ka ɔ lukisi. Hazu wan-kpasisi wi gbo ha soko hio zuife. 23Ma, ngimɔ ha tɛa, yo hɔa sising, ka hio kpasa wan-lukisi Bafa belukisi wɛnɛ nɛ sila ka dona nɛ Nzɔy-Sɔtɛ nɛ tɛwen. Hazu Bafa ngoy nɛ wan-lukisi wɛnɛ tuka ɛngi. 24Sɔ nɛ̂ sɔtɛ, a bo nɛ multɛ na. Mɛgi, lɛma nde, hio wi alukisi wɛnɛ nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ nɛ tɛwen.» 25Nɛ bhoko ɛngɛ tɔa ha wɛnɛ: «Mi ingɔ nde, Mesi, wan-kpasisi wi, betɛ. Nɛ ka wɛnɛ hɔa, a begbasi mɔ fɛt ha ɔ.» 26Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Mi nɛ̂ Mesi, mi ka tɔ wen ha mɛ.» 27Ha ngimɔ ɛngi hio wan-yambimɔ pɛ Jésus pea. Mbwa yaksa hazu wɛnɛ ha wolamɔ hinɛ ma bhoko. Ma, ma ndang ha soko mbwa tɛ ani wɛnɛ nde, mɛ gɔ nɛ nge mɔ ha kɔ wa, mana, mɛ wolmɔ hinɛ wɛnɛ hazu ge, na. 28Mɛgi, bhoko ɛngɛ laka lɔngɔ gdu li pɛa gde. A kiforo ha le nɛ tɔa ha hio wi: 29«Ɛnɛ tɛ, tɛ zɔk ma wi. A tɔa ha mi deamɔ pɔm fɛt. Mana wɛnɛ nɛ̂ Mesi nde?» 30Mɛgi mbwa guotɛ ha zang le nɛ ha pɛ Jésus. 31Ha ngimɔ ka bhoko bhɔna ha zang le, hio wan-yambimɔ lokatɛ ha Jésus: «Wan-osimɔ, mɛ yɔngmɔ wa!» 32Ma, a tɔa ha mbwa: «Mi nɛ ma yɔngamɔ ang mɛ yɔng ka ɛnɛ ing na.» 33Hio wan-yambimɔ ana may: «Ma wi kuo nɛ ma yɔngamɔ tɛnɛ ha wɛnɛ nde?» 34Jésus tɔa ha mbwa: «Ka mi de mɔ ka wan-tomsi mi ngoya, nɛ ka mi lɛmsiri tom pɛa, ɛngɛ nɛ̂ yɔngamɔ pɔm. 35Ɛnɛ dung mɛ tɔ nde, kilize nar ngbɔla ka ngimɔ bhi kpalmɔ alɛm. Ma, mi tɔ ha ɛnɛ nde, ɛnɛ gu li ɛnɛ zɔk fɔ! Kpalmɔ ngaya kari, nɛ ngimɔ bhi tɛ bo sanga-sanga. 36Wan-bhi kpalmɔ kpa kɛamɔ sising, nɛ wɛnɛ ha bhio mɔ hazu tunɔ kpoo. Mɛgi, wan-pɛ kpalmɔ nɛ wan-bhi waya, mbwa bede totɛ gbesi. 37Zɛngwen ɛngɛ nɛ̂ tɛwen: ‹Wi ndang ha pɛ kpalmɔ, nɛ ma mbinga ha bhi wayaa.› 38Mi tomsa ɛnɛ tuka hio wan-bhi waya ha zang fɔ ka ɛnɛ tɛ de toma na. Yo nɛ̂ hio mbing wi ka dea toma, nɛ ɛnɛ kpaa nɛ gɔni mɔ ka mɔgbɛng gbaa mbwa ang.» 39Dɔka wi mɛ Samari, ka dung ha le ɛngɛ, mɛkara Jésus hazu bhoko ɛngɛ kɛa wen nde, a tɔa ha mi deamɔ pɔm fɛt. 40Mɛgi, ka hio wi mɛ Samari tɛa hapɛtɛ Jésus, mbwa ana wɛnɛ mɛ bhɔn hinɛ mbwa ing. Jésus mɛkara, nɛ wɛnɛ dungɔ hinɛ mbwa yala bwa. 41Hio dɔka wi pen mɔ sɔngsi mɛkara wɛnɛ, hazu yo nɛ̂ Jésus nɛ pɛa tɛ ka tɔa wen ha mbwa. 42Nɛ hio wi ndɔng tɔa ha bhoko ɛngɛ: «Sising, ɔ mɛkara wɛnɛ, bo sɔna hazu wen ka mɛ tɔa na, ma, hazu ɔ zea fin wɛnɛ nɛ pɛ ɔ tɛ. Mɛgi, ɔ ingɔ nde, wɛnɛ nɛ̂ tɛ wan-kpasisi wi mɔ nzan.» 43Hapata yala ndɔng bwa, Jésus guotɛ haki nɛ ha kandɔnu Galile. 44Hazu Jésus nɛ pɛa tɛ batɔ nde, hio wi ba wan-tɔkuliwen nɛ zioa ha le pɛa na. 45Ka Jésus hɔa ha Galile, hio wi haki baa wɛnɛ nɛ dede kɔ, hazu mbwa fin banɛ ha Jérusalem ha yenga Pake, nɛ mbwa bazɔk mɔ fɛt ka Jésus dea ha ngimɔ yenga. 46Ha Galile, wɛnɛ hɔa ha Kana, le ka wɛnɛ bakifiri li nɛ li vigne. Ma konga nasara dungɔ haki, nɛ ma bem pɛa mɔ bewei dungɔ nɛ zɛlɛ ha Kapernaum. 47Ka wei kɛ zea nde, Jésus guotɛ ha kandɔnu Judée tɛ ha Galile, a nɛa ha pɛ Jésus, nɛ a lokatɛ ha wɛnɛ nde, wɛnɛ anɛ ha Kapernaum nɛ kpasisi bem pɛa, ka tɛ bo sanga-sanga hapɛtɛ fio. 48Jésus kiforo wen ha wɛnɛ: «Pɛ ɛnɛ, ɛnɛ mɛkiri mi sɔna, ka ɛnɛ zɔka mɔweka nɛ mɔkifi.» 49Nasara ɛngɛ kiforo wen ha wɛnɛ: «Kongawan, ɔ nɛ hinɛ mɛ sɔngsi ka bem pɔm tɛ fe ka na.» 50Ma, Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ si! Bem pɛ mɛ kpasa kari.» Wei kɛ mɛkara wen ka Jésus tɔa ha wɛnɛ, nɛ wɛnɛ sio. 51Ka wɛnɛ boka ha liwal ha sioa, hio wan-tom pɛa wea si wa, nɛ mbwa tɔa ha wɛnɛ: «Bem pɛ mɛ kpasa kari.» 52Nɛ wɛnɛ ana mbwa nɛ ngimɔ ka zɛlɛ ɛngɛ kara nɛ ha tɛ bem pɛa. Nɛ mbwa tɔa ha wɛnɛ: «Yo nɛ̂ mɛmbalasɔ ha ngonga ndang mɔ wal mbolo, ka zɛlɛ bawetɛ ɛngɛ kara ha tɛ wa.» 53Mɛgi, bafa mɛ bem ɛngɛ ingɔ nde, yo dungɔ ha ndangtɛ ngimɔ ka Jésus wola nɛ mɔ ha wɛnɛ nde, bem pɛ mɛ kpasa kari. Mɛgi, wɛnɛ nɛ hio wi mɛ twa pɛa fɛt mɛkara Jésus. 54Ɛngɛ nɛ̂ zebwa mɔweka ka Jésus dea. A dea yo hapata ka wɛnɛ guotɛ ha Judée si ha Galile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\