Jean 8

1Jésus nɛa ha zu ngari Olivier. 2Nɛ sutole sut, a kiforo si ha zang gasa twa Sɔ. Hio wi fɛt ema mɛs-mɛs tɛ ha pɛa. Mɛgi, a dungɔnu nɛ osa mɔ ha mbwa. 3Hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien kuo ma bhoko tɛ, tɛ gde ha binsila giliwi. Ɛ kpaa wɛnɛ ha dea wanza. 4Nɛ mbwa tɔa ha Jésus: «Wan-osimɔ, ɔ kpaa bhoko kɛ ha dea wanza. 5Moïse bagɔn mbonga nde, ɔ alo hio bhoko-de wanza nɛ ta gbɛ. Mɛ tɔ pɛ mɛ ha wena nde ge?» 6Mbwa tɔa mɛgi hazu we nɛ sila Jésus nde, ka mbwa akpa wal mɛ fundi nɛ wɛnɛ. Jésus hilo ha nu, nɛ wɛnɛ ngɛraka mɔ ha nu nɛ ndɔngkɔ. 7Nɛ ka mbwa boka ha ana wɛnɛ mbaa-mbaa, a guotɛ yol ha ngɔn nɛ a tɔa ha mbwa: «Wi kɛ ha soko ɛnɛ ka tɛ de ka gdangamɔ ndang na, wɛnɛ api bosi ta ha tɛ bhoko ɛngɛ.» 8Nɛ Jésus hilo ha nu nɛ mbinga, nɛ wɛnɛ ngɛraka mɔ ha nu fin. 9Ka mbwa zea wen ɛngɛ, mbwa angara pena ndang ndang, hio koto wi pena nɛ bosia. Jésus bhɔna gbatɛ hinɛ bhoko ɛngɛ ka yola ha li wa. 10Mɛgi Jésus guotɛ, nɛ a ana wɛnɛ: «Bhoko, hio wi ndɔng ha ndo? Ma wi gɔna kita ha zu mɛ nde?» 11Bhoko ɛngɛ kiforo wen: «Way, Kongawan, ma wi ndang tɛ gɔn kita ha zu mi na!» Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Mi fin, mi gɔn kita ha zu mɛ na. Ma, ka mɛ ade gdangamɔ fin na. Mɛ si nɛdedea!»] 12Hapata, Jésus osamɔ ha hio giliwi nɛ mbinga. A tɔa: «Mi nɛ̂ saamɔ ka ba ha nzan. Wi ka ndari mi, a lɛm nɛ nɔ ha zang tutum fin na, hazu wɛnɛ kpaa saamɔ ka ha tunɔ.» 13Hio Farizien tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ tɛ bo ha kɛa wen tɛ mɛ nɛ pɛ mɛ tɛ nde? Zɔk, wen ka mɛ kɛ, yo bo nɛ̂ tɛwen na.» 14Jésus kiforo wen ha mbwa: «Ngase ka mi kɛ wen tɛ mi nɛ pɔm tɛ, yo nɛ̂ tɛwen. Hazu mi ingɔ bhandi ka mi guotɛ ang tɛnɛ, nɛ mi ingɔ bhandi ka mi nɛ ang. Ma, ɛnɛ ing bhandi ka mi guotɛ ang tɛnɛ na. Nɛ ɛnɛ ing bhandi ka mi nɛ ang na. 15Ɛnɛ gɔn kita lɛm nɛ ndɔki deamɔ pɛ hio wi mɔ nzan. Ma, mi gɔn kita ha zu ma wi ndang na. 16Nɛ ka bo se nde, mi gɔn kita, mi gɔn yo nɛ wala, hazu mi bo gbatɛ na, ma, mi hinɛ Bafa mi ka tomsa mi. 17Ɛ ngɛraka ha zang takarata mbonga pɛ ɛnɛ nde, ka hio wi bwa kɛ ndangtɛ wen, wen ɛngɛ nɛ̂ tɛwen. 18Mi ha kɛa wen tɛ mi nɛ pɔm tɛ, nɛ Bafa mi ha kɛa wen tɛ mi fin.» 19Hio Farizien ndɔng ana Jésus: «Bafa mɛ ha ndo?» Nɛ Jésus kiforo wen ha mbwa: «Ɛnɛ ing mi, ngase Bafa mi na. Ɛnɛ aing se mi, ki ɛnɛ ingɔ Bafa mi fin.» 20Jésus tɔa hio wen ndɔng ha ngimɔ ka wɛnɛ dungɔ ha osamɔ ha zang gasa twa Sɔ, ha bhandi wesiri mbɔli ha Sɔ. Ma, ɛ tɛ ba wɛnɛ na, hazu ngimɔ pɛa tɛ lɛm ka na. 21Jésus tɔa fin ha hio Farizien: «Mi bepen, nɛ ɛnɛ beki mi gan. Ɛnɛ befe ha zang sɛmbɔ pɛ ɛnɛ. Ɛnɛ lɛm nɛ ha bhandi ka mi benɛ ang na.» 22Nɛ hio wi tɔa: «Wɛnɛ ngoy mɛ gbɛ nɛ tɛ wa nɛ pɛa tɛ nde? Hazu a tɔa nde, ɔ lɛm nɛ ha bhandi ka wɛnɛ benɛ ang na.» 23Jésus tɔa ha mbwa: «Ɛnɛ nɛ̂ hio wi mɛ nu. Ma, pɔm, mi nɛ̂ wi mɛ ngɔn. Ɛnɛ nɛ̂ hio wi mɔ nzan ɛngɛ. Ma, mi bo nɛ̂ wi mɔ nzan ɛngɛ na. 24Yo nɛ̂ ɛngi ka mi tɔa ha ɛnɛ nde, ɛnɛ befe ha zang sɛmbɔ pɛ ɛnɛ. Mi nɛ̂ wi, ka mi tɔa wen pɛa. Ka ɛnɛ mɛkiri yo na, ki ɛnɛ befe ha zang sɛmbɔ pɛ ɛnɛ.» 25Mbwa ana Jésus: «Mɛ nɛ̂ o?» Jésus kiforo wen ha mbwa: «Mi tɔa yo ha ɛnɛ sɔngsi bhee. 26Mi nɛ mɔ nɛdɔka mɛ tɔ hazu gɔn nɛ kita ha zu ɛnɛ. Ma, wi kɛ ka tomsa mi tɛnɛ, wɛnɛ nɛ̂ wan-tɔ tɛwen. Mɛgi, mi tɔ ha hio wi mɔ nzan sɔna nɛ mɔ ka mi zea ha nu wa.» 27Jésus tɔa nɛ wen pɛ Bafa wa ha mbwa. Ma, mbwa tɛ ing yo na. 28Mɛgi Jésus tɔa ha mbwa: «Ha ngimɔ ka ɛnɛ begu mi, Bewei pɛ Wi, gde ha ngɔn, ɛnɛ being nde, mi nɛ̂ wi ka mi tɔ wen pɛa. Nɛ yo nɛ̂ ha ngimɔ ɛngi ka ɛnɛ being nde, mi de mɔ nɛ pɔm tɛ na, ma, mi tɔ sɔna nɛ wen ka Bafa mi osa ha mi. 29Wi kɛ ka tomsa mi tɛnɛ, wɛnɛ hinɛ mi swe fɛt. Wɛnɛ gde mi gbatɛ ma swe ndang na, hazu mi de kanɛ mɔ ka ha totɛ ha wɛnɛ.» 30Dɔka wi ka zea Jésus ha wolamɔ mɛgi, mɛkara wɛnɛ. 31Jésus tɔa ha hio zuife ndɔng ka mɛkara wɛnɛ: «Ka ɛnɛ pam hio osamɔ pɔm nɛ mboazu, ki ɛnɛ bedung nɛ̂ hio kpasa wan-yambimɔ pɔm. 32Ɛnɛ being tɛwen, nɛ tɛwen begbosisi ɛnɛ ha tom bala.» 33Mbwa kiforo wen ha wɛnɛ: «Ɔ nɛ̂ hio bezang pɛ Abraham. Ɔ tɛ de tom bala ha si ma wi ma swe ndang na. Ma, mɛ de mɛng mɛ tɔ nde, ɔ begbo ha tom bala ge?» 34Jésus kiforo wen ha mbwa: «Mi tɔ kpasawen ha ɛnɛ nde, wi ndang ndang fɛt ka de gdangamɔ, mbwa nɛ̂ bala ha si gdangamɔ. 35Bala dung kpoo hinɛ nam pɛ wan pɛa na. Ma, bezang nam bhɔn kpoo hinɛ nam pɛa. 36Ka Bewei pɛ Sɔ gbosisi ɛnɛ ha tom bala yunɛ, ki ɛnɛ bedung sɛɛ nɛkpasa. 37Mi ingɔ nde, ɛnɛ nɛ̂ hio bezang pɛ Abraham. Ma, ɛnɛ ha kio wal mɛ gbɛ mi hazu wen pɔm tɛ kpa bhandi ha sila ɛnɛ na. 38Pɔm, mi tɔ nɛ wen mɔ ka mi zɔka ha pɛ Bafa mi. Nɛ pɛ ɛnɛ, ɛnɛ de kanɛ mɔ ka ɛnɛ zea ha nu bafa ɛnɛ.» 39Mbwa kiforo wen ha wɛnɛ: «Bafa ɔ nɛ̂ Abraham.» Jésus tɔa ha mbwa: «Ɛnɛ abo se nɛ̂ hio bezang pɛ Abraham, ki ɛnɛ dea mɔ gbesi tuka Abraham bade. 40Mi tɔa ha ɛnɛ tɛwen ka mi zea ha nu Sɔ. Ma, ɛnɛ ki wal mɛ gbɛ mi. Abraham tɛ de ma tom mɛgi na. 41Pɛ ɛnɛ, ɛnɛ de tom pɛ bafa ɛnɛ.» Nɛ mbwa tɔa ha wɛnɛ: «Ɔ bo nɛ̂ hio bem wanza na. Bafa ɔ nɛ̂ Sɔ ndang sɔna.» 42Jésus tɔa ha mbwa: «Sɔ abo se nɛ̂ bafa ɛnɛ, ki ɛnɛ ngoya mi. Hazu mi guotɛ ha pɛa tɛnɛ. Mi tɛ tɛ nɛ zu mi na. Yo nɛ̂ wɛnɛ ka tomsa mi tɛnɛ. 43Hazu ge ɛnɛ ing goto wen ka mi tɔ ha ɛnɛ na, ge nde? Ɛnɛ ing yo na, hazu ɛnɛ kafa zea yo. 44Bafa ɛnɛ nɛ̂ Satan. Ɛnɛ ngoya kanɛ dea mɔ ka ha totɛ ha wɛnɛ. Angiri ha kudom mɔ, tom pɛa nɛ̂ gbɛa hio wi kpoo. A ngoy tɛwen na, hazu ma mbuli tɛwen bo ha sila wa na. Ndɔkitɛ wa nɛ̂ tɔa dalo, hazu wɛnɛ nɛ̂ wan-tɔ dalo nɛ bafa mɛ tili dalo fɛt. 45Mi ha tɔa tɛwen ha ɛnɛ, yo nɛ̂ ɛngi ka ɛnɛ mɛkiri mi na. 46Ha soko ɛnɛ, yo nɛ̂ o ka lɛma osi ha mi gdangamɔ ka mi dea, o? Ndang bona. Nɛ ka mi tɔ tɛwen ha ɛnɛ, ɛnɛ mɛkiri na hazu ge? 47Wi ka dung nɛ̂ pɛ Sɔ, wɛnɛ ha zea wen pɛ Sɔ. Ma, ɛnɛ ze mi na, hazu ɛnɛ bo nɛ̂ pɛ Sɔ na.» 48Hio zuife kiforo wen ha Jésus: «Mɛ nɛ̂ wi mɛ Samari, ka dua ha zang wa. Ɔ tɔa tɛwen na nde?» 49Jésus tɔa fin ha mbwa: «Mi bo nɛ dua ha zang mi na. Mi lukisi nɛ Bafa mi. Ma, pɛ ɛnɛ, ɛnɛ ngoy lukoso mi na. 50Pɔm, mi ki lukosomɔ pɛ hio wi na. Ma, yo nɛ̂ Sɔ ka ngoy nde, hio wi alukisi mi. Wɛnɛ begɔn soko wena. 51Kpasawen mi tɔ ha ɛnɛ nde, wi ka de mɔ lɛm nɛ wen pɔm, a lɛm fe kpoo na.» 52Hio zuife tɔa ha wɛnɛ: «Kpasawen, sising, ɔ ingɔ long nde, mɛ nɛ̂ wan-dua. Abraham hinɛ hio wan-tɔkuliwen fɛt fea. Ma, mɛ tɔ nde, wi ka de mɔ lɛm nɛ wen pɛ mɛ, a lɛm fe kpoo na. 53Mɛ pena gasa ngbabafa ɔ Abraham ka fea nde? Nɛ hio wan-tɔkuliwen fɛt fea fin. Mɛ ba tɛ mɛ tuka o?» 54Jésus kiforo wen: «Ka mi lukisi tɛ mi nɛ pɔm tɛ, ki lukosomɔ ɛngɛ nɛ gbelea. Ma, yo nɛ̂ Bafa mi ka lukisi mi. Ɛnɛ tɔ nde, wɛnɛ nɛ̂ Sɔ pɛ ɛnɛ, 55ma, ɛnɛ ing wɛnɛ na. Pɔm, mi ingɔ wɛnɛ. Mi atɔ se nde, mi ing wɛnɛ na, ki mi tɔa dalo tuka ka ɛnɛ ha tɔa. Ma, mi ingɔ wɛnɛ, nɛ mi ha dea mɔ lɛm nɛ wen pɛa. 56Gasa ngbabafa ɛnɛ Abraham bade totɛ hazu Sɔ tɔa ha wɛnɛ nde, a bezɔk swe ka mi betɛ. Nɛ ka wɛnɛ zɔka yo, a dungɔ nɛ totɛ.» 57Mɛgi, hio zuife tɔa ha Jésus: «Mɛ tɛ kpa ka bɛlɛ bhukɔa mɔrkɔ na, mɛ tɛ tɔ nde, mɛ zɔka Abraham nde?» 58A kiforo wen ha mbwa: «Kpasawen mi tɔ ha ɛnɛ: Sɔngsi bhee, gde ɛ tɛ bhɛ ka Abraham na, mi ang.» 59Ka mbwa zea mɛgi, mbwa kaya hio ta hazu lo nɛ wɛnɛ gbɛ. Ma, Jésus yɔamɔ ha li mbwa gbo ha gasa twa Sɔ pen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\