Luc 2

1Ha ngimɔ ɛngi, kongapora mɔ Rome, ling wa nde Sezar Auguste, haa nu nde, ɛ angɛriki ling wi mɔ hio kandɔnu pɛa fɛt ha takarata garama. 2Ɛngɛ nɛ̂ bosi gɔna ling wi ha takarata. Yo nɛ̂ ngimɔ ka Kirinius dungɔ gɔfɔrma ha kandɔnu Siri. 3Wi ndang ndang fɛt nɛa ha le pɛ mbwa tuka nde, ɛ angɛriki ling mbwa. 4Joseph guotɛ ha le Nazaret ha kandɔnu Galile, nɛ ha kandɔnu Judée ha Betlehem, le ka ɛ babhɛ se kongapora David ang. Joseph nɛ̂ nugala pɛ David, mɛgi a nɛa haki, 5tuka nde, ɛ angɛriki ling wa hinɛ Marie, bhoko ka wɛnɛ hala. Nɛ Marie dungɔ nɛ zang. 6Ha ngimɔ ka mbwa boka haki, yala bhɛ lɛma. 7Nɛ Marie bhɛa kay bewei pɛa. A luo wɛnɛ nɛ la, nɛ a piso wɛnɛ ha zang kpongi ha twa ɔnu pɛ hio sari. Hazu mbwa tɛ kpa bhandi ha zang twa ɔnu pɛ hio gɛnɛ na. 8Hio zaoro sami dungɔ ha bhandi ɛngi. Mbwa dungɔ ha zang bɛlɛ, pɛm nɛ zugili sami pɛ mbwa nɛ zɛ. 9Ma telenge pɛ Kongawan hɔa ha soko mbwa nɛ yolo lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Kongawan baa zikiri mbwa, nɛ gasa ke baa mbwa. 10Ma, telenge tɔa ha mbwa: «Ka ɛnɛ ayu ke na! Mi tɛ hazu tɔ dede wen ha ɛnɛ, wen gasa totɛ ka bedung ha zu kandɔ Israel fɛt. 11Swe mɛsɛ ɛ bhɛa wan-kpasisi ɛnɛ ha le pɛ David. Wɛnɛ nɛ̂ Mesi, Kongawan pɛ ɛnɛ. 12Ɛnɛ being wɛnɛ mɛgɛ, ɛnɛ bekpa yɛlkɛkɛ bem ka ɛ luo nɛ la, pisi ha zang kpongi.» 13Ha ndangtɛ ngimɔ, ma zugili telenge zilo ha ngɔn, tɛ tɛ kpa may nɛ bosi telenge. Nɛ mbwa lukoso Sɔ, mbwa tɔa: 14«Lukosomɔ ha Sɔ ha kuso ngɔn, nɛ gaamɔ ha nu ha soko hio wi ka Sɔ ngoya.» 15Hio telenge ndɔng kiforo si ha ngɔn. Nɛ hio zaoro sami dungɔ gbatɛ, mɛgi mbwa tɔa ha soko may: «Ɔ nɛ ha Betlehem, nɛ zɔk mɔ ka hɔa, ka Kongawan gbasa ha ɔ.» 16Mbwa nɛa nɛhasa nɛ mbwa kpaa Marie, Joseph nɛ yɛlkɛkɛ bem ka ɛ piso ha zang kpongi. 17Ka mbwa zɔka bem ɛngɛ, mbwa ba kasi mɔ ka telenge tɔa ha mbwa ha zu wa. 18Wi ndɔng fɛt yaksa ka mbwa zea wen pɛ hio zaoro sami. 19Ma, Marie konza wen ndɔng fɛt nɛ takara hazua ha zang sila wa. 20Hio zaoro sami kiforo si ha bhandi pɛ mbwa. Mbwa lukoso Sɔ, nɛ wola dede wen pɛ Sɔ hazu mɔ fɛt ka mbwa zea nɛ ka mbwa zɔka. Mɔ ndɔng fɛt hɔa gbesi tuka ka telenge tɔa nɛ ha mbwa. 21Hapata yala mɔrkɔ zanga bwa, swe gɔn sɔru bem lɛma. Nɛ ɛ gbala ling wa nde, Jésus. Ɛngɛ nɛ̂ ling ka telenge baosi sɔngsi, ha ngimɔ ka Marie tɛ ba ka zang na. 22Ngimɔ hɔa hazu Joseph nɛ Marie mɛ lɛmsiri yenga sasisi tɛ, ka mbonga pɛ Moïse ha nua. Mɛgi mbwa kuo bem nɛnɛ ha Jérusalem hazu gde wɛnɛ ha li Kongawan, 23gbesi tuka ɛ bangɛriki ha mbonga pɛ Kongawan: «Dea nde, ɛ agde hio kay bewei nɛtɛ hazu Kongawan.» 24Nɛ mbwa haa fin sadaka lɛm nɛ mbonga pɛ Kongawan, ka tɔ nde, ɛ ha bondo bwa mana gbakuli bwa. 25Ma wei ang ha Jérusalem, ling wa nde Siméon. Wɛnɛ nɛ̂ nzeng wi, ka yu ke Sɔ. A kera wan-yɔkili Israel nɛting. Nɛ Nzɔy-Sɔtɛ dungɔ ha zu wa, 26nɛ a gbasa ha Siméon nde, wɛnɛ lɛm fe na, kanɛ wɛnɛ zɔka Mesi ka Kongawan tomsa. 27Nzɔy-Sɔtɛ ngbɔsa wɛnɛ nɛnɛ ha gasa twa Sɔ. Nɛ Joseph hinɛ Marie kuo yɛlkɛkɛ bem nɛnɛ ha gasa twa Sɔ, hazu lɛmsiri ndɔki deamɔ ka mbonga pɛ Moïse osa. Ka mbwa lea haki, 28Siméon baa bem ɛngɛ ha ngbolokɔ wa. A lukoso Sɔ nɛ a tɔa: 29«Kongawan, sising ka mi, wan-tom pɛ mɛ, befe, mi fe ha zang gaamɔ. Hazu mɛ lɛmsara gɔnanu pɛ mɛ. 30Mi zɔka wan-kpasisi, 31ka mɛ tomsa ha hio kandɔ fɛt. 32Wɛnɛ nɛ̂ saamɔ ka begbasi mɛ ha hio kandɔ ka tɛ ing mɛ na. Nɛ hazu wɛnɛ bedung lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Israel, kandɔ pɛ mɛ.» 33Bafa nɛ nana mɛ Jésus yaksa hazu wen ndɔng ka Siméon tɔa ha zu wa. 34Siméon wola dede wen ha zu mbwa, nɛ a tɔa ha Marie: «Dɔka wi ha Israel bekɔ nanga ha tɛ bem ɛngɛ tek, nɛ wɛnɛ begu hio ma mbinga nɛdɔka. Sɔ tomsa wɛnɛ mɛ gba tazu hio wi, ma mbwa bekafi wɛnɛ. 35Nɛ wɛnɛ bede tuka nde, takaramɔ ka wusi ha sila hio dɔka wi agbo long. Ma, mɛ bekpa ngɔtɛ ka gdɔy sila mɛ tuka gbapa, hazu bem pɛ mɛ.» 36Nɛ fin, ma bhoko-tɔkuliwen ka gbɛla fɛt dungɔ ang haki, ling wa nde Anne. Bafa wa nɛ̂ Fanuel, ha nugala pɛ Aser. A basi wei ha ngimɔ pɔlɔmbɔ tɛ pɛa. Ma wei pɛa fea hapata bɛlɛ mɔrkɔ zanga bwa. 37Mɛgi Anne dungɔ nagula tee. Bɛlɛ pɛa fɛt tɛ bo nɛ bhukɔa mɔrkɔ zu bhukɔa tar gbala nar. A lak gasa twa Sɔ gde ndang na. Swe nɛ zɛ a dea tom Sɔ nɛ wal gɔa Sɔ, nɛ ma ngimɔ wɛnɛ zimɔ fin yɔngamɔ. 38Wɛnɛ tiko hapɛtɛ mbwa ha ngimɔ ɛngi, nɛ a lukoso Sɔ. Nɛ wɛnɛ tɔa wen tɛ bem ɛngɛ ha hio wi fɛt ka dungɔ ha kera nde, Sɔ ayangi Jérusalem. 39Hapata ka Joseph nɛ Marie lɛmsara hio mɔ fɛt ka mbonga pɛ Kongawan haa nua, mbwa kiforo si ha le pɛ mbwa Nazaret ha kandɔnu Galile. 40Jésus kpɔatɛ, nɛ wɛnɛ tɛ bo nɛ ngaya. A dona nɛ mbaramɔ, nɛ Sɔ dea dedemɔ ha tɛ wa pentɛ. 41Bɛlɛ ndang ndang fɛt, bafa nɛ nana mɛ Jésus ha nɛa ha Jérusalem ha yenga Pake. 42Ka Jésus tɛ bo nɛ bɛlɛ bhukɔ gbala bwa, wɛnɛ nɛa hinɛ mbwa lɛm nɛ ndɔki deamɔ yenga Pake. 43Ka yenga kara, bafa nɛ nana wa kiforo si. Ma Jésus bewei pɛ mbwa bhɔna pɛa ha Jérusalem, nɛ mbwa ing na. 44Mbwa takara nde, wɛnɛ ha soko hio sɔy-yali pɛ mbwa. Ma, ka mbwa nɛa nɔ kanɛ mbolo kari, mbwa angara kio wɛnɛ ha soko hio nam nɛ hio dan mbwa. 45Nɛ mbwa tɛ kpa wɛnɛ na, mɛgi mbwa kiforo nɛ ha Jérusalem ha kio wɛnɛ. 46Ha zetar yala mbwa kpaa wɛnɛ ha zang gasa twa Sɔ. A dungɔnu ha soko hio wan-osi mbonga, nɛ wɛnɛ ha zea mbwa, nɛ wɛnɛ ha ana mbwa. 47Wi ndɔng ka zea wɛnɛ, mbwa fɛt yaksa hazu ingɔmɔ nɛ kiforo wen pɛa. 48Ka bafa wa nɛ nana wa zɔka wɛnɛ, mbwa yaksa pentɛ. Nɛ nana wa tɔa: «Woo bem pɔm, mɛ de ɛngɛ mɛgɛ ha tɛ ɔ hazu ge? Mi hinɛ bafa mɛ, ɔ ha kio mɛ nɛ nɔzang.» 49A kiforo wen ha mbwa: «Ɛnɛ ki mi hazu ge? Dea nde, mi adung ha zang twa pɛ Bafa mi, ɛnɛ tɛ ing yo na?» 50Ma, mbwa ing gotowen ka wɛnɛ tɔa ha mbwa na. 51Hapata wɛnɛ zilo hinɛ mbwa si ha Nazaret. Nɛ a dungɔ ha zea nu mbwa. Ma, nana wa konza mɔ ndɔng fɛt gde ha sila wa. 52Jésus kpɔatɛ, nɛ wɛnɛ gasa ha zang mbaramɔ. Wɛnɛ dungɔ nɛ zioa ha li Sɔ, nɛ ha li hio wi fin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\