Luc 21

1Ha zang gasa twa Sɔ Jésus ha mbara mɔ, nɛ a zɔka hio wan-kpamɔ ha pio mbɔli ha zang kubha wesiri mbɔli. 2Nɛhasa wɛnɛ zɔka fin ma fabha nagula, ka pio sɛkɛ-sɛkɛ mbɔli bwa ha zang kubha ɛngɛ. 3Mɛgi a tɔa ha hio wan-yambimɔ pɛa: «Kpasawen, mi tɔ ha ɛnɛ nde, fabha nagula ɛngɛ haa mɔ pen mbingwi fɛt. 4Hazu mbwa fɛt ku nɛ ma benu yɛbhɛ-yɛbhɛ kpaamɔ pɛ mbwa pi. Ma, nagula ɛngɛ kuo mɔ fabha pɛa fɛt ha Sɔ. Ngase yo nɛ̂ mɔ ka dungɔ ha kɔ wa mɛ kpasisi nɛ tɛ wa.» 5Hio ma wi dungɔ ha lukoso gasa twa Sɔ nde, ɛ bɛa yo nɛ lɛkɛ-lɛkɛ ta, nɛ ɛ bhɔksa yo nɛ dedemɔ ka ɛ haa mɛ lukisi nɛ Sɔ. Ma, Jésus tɔa: 6«Ma ngimɔ betɛ ka ɛ beyangili mɔ fɛt, ka ɛnɛ zɔk hakɛ. Ma ta ndang lɛm bhɔn ha zu ma ta na.» 7Mɛgi, mbwa ana wɛnɛ: «Wan-osimɔ, mɔ ndɔng behɔ ha nge ngimɔ ge nde? Yo nɛ̂ nge mɔ ka begbasi nde, mɔ ndɔng tɛ bo sanga ge nde?» 8Wɛnɛ tɔa ha mbwa: «Ɛnɛ pangay, ka ma wi aosili ɛnɛ na. Hazu dɔka wi betɛ nɛ ling mi, nɛ mbwa betɔ: ‹Mi nɛ̂ Mesi!› nɛ mbwa betɔ fin: ‹Kpogio ngimɔ koka kari!› Ka ɛnɛ andari mbwa na. 9Ka ɛnɛ beze hio wen bulo nɛ hio wen sungoro may, ka ɛnɛ ayu ke na. Hazu yo lɛma nde, mɔ ndɔng ahɔ sɔngsi. Ma, kpogio ngimɔ tɛ hɔ ka sising na. 10Ma kandɔ begutɛ sungiri nɛ ma kandɔ, nɛ ma kongapora begutɛ sungiri nɛ ma kongapora. 11Nu beyak nɛngaya. Foto nɛ ginga zɛlɛ betek ha kandɔnu nɛtɛ-nɛtɛ. Hio gdanga ngamɔ behɔ, nɛ hio gasa mɔweka begbasi tɛ ha ngɔn.» 12«Ma, sɔngsi ka mɔ ndɔng behɔ, ɛ beba ɛnɛ, nɛ ɛ benamili ɛnɛ ndɛr-ndɛr. Ɛ begde ɛnɛ ha li kita ha zang twa gɔ Sɔ. Ɛ bepi ɛnɛ ha zɔbhɔ. Ɛ beku ɛnɛ nɛnɛ ha li hio kongapora nɛ ha li hio gɔfɔrma hazu ɛnɛ nɛ̂ wi pɔm. 13Mɛgi mɔ ndɔng beha ɛnɛ wal mɛ kɛ wen pɔm. 14Ka sila ɛnɛ abhunziki hazu wal, ka ɛnɛ bekɛ nɛ wen pɛ ɛnɛ na. 15Hazu mi nɛ pɔm tɛ beha ɛnɛ mbaramɔ mɛ tɔ wen, ka ngana pɛ ɛnɛ fɛt lɛm gan zua na, nɛ ka mbwa lɛm kifiri wen ha yo na. 16Nɛ fin, hio bafa, nana, nam, ya, nɛ dan ɛnɛ fɛt begde ɛnɛ ha li kita. Nɛ ɛ begbɛ hio ma ha soko ɛnɛ. 17Wi fɛt besɛn ɛnɛ hazu ɛnɛ nɛ̂ wi pɔm. 18Ma, ma bumɔzu ɛnɛ ndang lɛm yɔ na. 19Ka ɛnɛ ba nɛ nɔa nging ha mɔ ndɔng fɛt, ɛnɛ bekpasisi tunɔ pɛ ɛnɛ.» 20«Ka ɛnɛ zɔka nde, hio gili bulo ha kɛlkata Jérusalem, ɛnɛ aing nde, ngimɔ tukili yo koka kari. 21Ha ngimɔ ɛngi, dea nde, hio wi mɛ Judée ayu mɔ nɛ ha zu ngari. Wi ha Jérusalem, ayu mɔ pen nɛyɛa, nɛ wi ha nu fɔ, ale ha Jérusalem fin na. 22Hazu ɛngɛ nɛ̂ ngimɔ ka Sɔ bekundiki mɔ nde, mɔ fɛt ha takarata pɛa alɛmsiri tɛ. 23Yala ndɔng bedung nɛ gasa ngɔtɛ hazu hio nazang nɛ hio nanzɔ. Kandɔ ɛngɛ fɛt bekpa mɔ kobhe nɛkpasa, hazu Sɔ begɔn kita ba mbwa. 24Ɛ begbɛ mbwa nɛ gbapa, mana ɛ beba mbwa nɛ bala nɛnɛ ha kandɔnu nɛtɛ-nɛtɛ fɛt. Nɛ hio wi ndɔng ka bo nɛ̂ zuife na, beyangili Jérusalem, nɛ yo bebhɔn mɛgi kanɛ ngimɔ pɛ mbwa bekari.» 25«Hio mɔweka begbasi tɛ ha li swe, ha li ze nɛ ha li hio sɔla. Sila hio wi mɔ nzan bede ke nɛ bebhunziki nɛkpasa, hazu gasa gisi tongbasali pɛ nana-litɔng. 26Ka hio wi betakiri ha ngamɔ ka betɛ ha nzan, mbwa begɔn ngiri nɛ ke. Hazu hio mɔ ha liswe fɛt befesi tɛ. 27Hapata, hio wi bezɔk mi, Bewei pɛ Wi, ha tɛa ha zu buswe. Mi betɛ ha zang ziomɔ nɛ ha zang gasa lɛkɛ-lɛkɛmɔ. 28Ka mɔ ndɔng angara hɔa, ɛnɛ yolsi tɛ ɛnɛ, nɛ ɛnɛ ba da. Hazu Sɔ tɛ bo sanga mɛ kpasisi ɛnɛ.» 29Hapata, Jésus tɔa zɛngwen ɛngɛ ha mbwa: «Ɛnɛ azɔk te fige nɛ olo te fɛt. 30Ka hio wa te ndɔng angara bhɔya, ɛnɛ ingɔ nde, ngimɔ kolo tɛ bo sanga. 31Mɛgi, ka ɛnɛ zɔka nde, mɔ ndɔng hɔa kari, ɛnɛ aing nde, Kongakandɔ pɛ Sɔ tɛ bo sanga. 32Mi tɔ kpasawen ha ɛnɛ nde, hio ma wi mɔ ngimɔ ɛngɛ lɛm fe na, sɔngsi mɔ ndɔng fɛt ahɔ. 33Ngɔn nɛ nu bepen. Ma, hio wen pɔm lɛm pen ndang na.» 34«Ɛnɛ pangay! Ka ɛnɛ apengi nɛ totɛ mɔ nzan nɛ nɔa dɔkɔ na. Nɛ fin, ɛnɛ adung nɛ nɔzang ha zu mɔ nzan na. Yu nde, yala ka mi betɛ, betɛ wang ɛnɛ 35tuka pɔndɔ ka ba sari. Hazu yo betek ha zu hio wi mɔ nzan fɛt. 36Ɛnɛ ayang la nɛ ɛnɛ agɔ Sɔ nɛting, ka ɛnɛ akpa ngatɛ mɛ kpɔy ha hio yeksamɔ ka betɛ, nɛ ka ɛnɛ akpa ngatɛ mɛ yol ha li mi, Bewei pɛ Wi.» 37Ha hio gasa swe Jésus dungɔ ha osamɔ ha gasa twa Sɔ. Ma, ha mbolo wɛnɛ dungɔ ha gboa mɛ nɛ ha ɔanu ha zu ngari, ka ɛ sa nde Olivier. 38Nɛ hio giliwi dungɔ ha tɛa nɛ sutole sut ha gasa twa Sɔ hazu ze wɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\