Luc 6

1Ha ma swe ɔmtɛ, Jésus gɔna ha zang fɔ kpalmɔ tuka sundu. Hio wan-yambimɔ pɛa bhio hio ma wayaa nɛ mbwa ngbɔa ha kɔ yɔng. 2Nɛ hio ma Farizien ana mbwa: «Hazu ge ɛnɛ ha dea mɔ, ka mbonga kafa mɛ de yo ha swe ɔmtɛ ge nde?» 3Jésus kiforo wen ha mbwa: «Ɛnɛ tɛ tɔl mɔ ka David nɛ hio wi pɛa bade ha ngimɔ ka mbwa dungɔ nɛ wɔ, na nde? 4A lea zang twa Sɔ nɛ kuo mampa ka ɛ haa nɛ sadaka kari. A yɔnga nɛ haa ma ha hio wi pɛa, ngase ka mbonga pɛ ɔ haa nu nde, sɔna nɛ̂ hio wan-hasadaka ayɔng yo.» 5Nɛ Jésus tɔa fin ha mbwa: «Mi, Bewei pɛ Wi nɛ̂ wan hazu swe ɔmtɛ.» 6Ha ma mbing swe ɔmtɛ, Jésus lea ma twa gɔ Sɔ, nɛ a osa mɔ ha hio wi. Ma wi ka wekɔ wa yɔmba, dungɔ haki. 7Hio Farizien nɛ hio wan-osi mbonga dungɔ ha mbara Jésus nde, mana a bekpasisi ma wan-zɛlɛ ha swe ɔmtɛ, tuka nde ka mbwa akpa wal mɛ fundi nɛ wɛnɛ. 8Ma, Jésus ingɔ takaramɔ pɛ mbwa. Nɛ wɛnɛ tɔa ha wan-yɔmba kɔ mɛgɛ: «Gutɛ mɛ, nɛ nɛ yol ha binsila.» A guotɛ nɛ nɛ yol. 9Nɛ Jésus tɔa ha mbwa: «Mi ani ɛnɛ nde, mbonga pɛ ɔ haa wal mɛ de nɛ ge? Dede mɔ mana gdanga mɔ? Kpasasa tunɔ mana yangala tunɔ pɛ wi?» 10Jésus zɔka mbwa hɛrr fɛt, nɛ wɛnɛ tɔa ha wan-yɔmba kɔ: «Yafifi kɔ mɛ!» Wan-zɛlɛ ɛngɛ dea mɛgi nɛ kɔ wa kiforo nɛ dedea. 11Ma, mbwa dea ngambi gdang, nɛ mbwa ana may hazu ing mɔ ka mbwa bede nɛ Jésus. 12Ma swe hapata ɛngi, Jésus nɛa ha zu ngari hazu gɔ Sɔ. A dungɔ haki ha gɔa Sɔ nɛ zɛ fɛt. 13Ka mɔsaa, a wesara hio wan-yambimɔ pɛa, nɛ a kuo hio ma ha soko mbwa bhukɔ gbala bwa gde nɛtɛ. Nɛ wɛnɛ saa ling mbwa nde, hio wan-nɛtom. 14Wi ndɔng nɛ̂: Simon ka Jésus saa fin nde Pierre, André ya mɛ Pierre, Jacques hinɛ ya wa Jean, Philippe nɛ Barthélemy, 15Matthieu nɛ Thomas, Jacques bewei pɛ Alfe, nɛ Simon ka ɛ sa nde «Bele ka yin gɔn-gɛnɛ wan-le», 16Judas bewei pɛ Jacques, nɛ Judas Iskariote wan-hakasatɛ Jésus. 17Jésus zilo ngari hinɛ hio wan-nɛtom pɛa. Nɛ mbwa yola ha tɛlɛfɛn bhandi ka hio olo wan-yambimɔ dungɔ ang hinɛ gasa zugiliwi mɔ kandɔnu Judée, mɔ gasa le Jérusalem nɛ mɔ kandɔnu mɔ le Tir nɛ Sidon, ka dung hapɛtɛ nana-litɔng. 18Zugiliwi ndɔng tɛa hazu ze wen pɛ Jésus, nɛ hazu nde, wɛnɛ akarsi hio zɛlɛ pɛ mbwa. Nɛ Jésus kpasasa fin hio wi ka kpaa yeksamɔ ha kɔ gdanga sɔtɛ. 19Nɛ giliwi fɛt kio wal mɛ ndɔ tɛ wa, hazu ngatɛ mɛ karsi zɛlɛ gbo ha tɛ wa, nɛ a kpasasa hio wan-zɛlɛ fɛt. 20Jésus zɔka hio wan-yambimɔ pɛa nɛ a tɔa ha mbwa: «Totɛ ha ɛnɛ ka dung nɛ̂ fabha wi hazu ɛnɛ bedung hio wi mɔ Kongakandɔ pɛ Sɔ. 21Totɛ ha ɛnɛ ka dung nɛ wɔ sising, hazu zang ɛnɛ bedon. Totɛ ha ɛnɛ ka he kwa sising, hazu ɛnɛ bemam mami nɛ totɛ. 22Totɛ ha ɛnɛ ka hio wi besɛn ɛnɛ, nɛ ka mbwa bemul ɛnɛ pi, nɛ ka mbwa beya ɛnɛ nɛ fɛngsi ling ɛnɛ, hazu mi, Bewei pɛ Wi. 23Ɛnɛ de totɛ ha ngimɔ ka mɔ ndɔng behɔ, nɛ ɛnɛ de gaga hazu mɔ-kɛ ɛnɛ nɛ gasaa ha zang ngɔn. Hazu hio ngbabafa mbwa bade se mɛgi ha tɛ hio wan-tɔkuliwen. 24Ma, ngɔtɛ ha ɛnɛ hio wan-kpamɔ, hazu ɛnɛ kpaa mɔ gasisi sila ɛnɛ kari. 25Ngɔtɛ ha ɛnɛ ka zang ɛnɛ dona sising, hazu wɔ bede bin ɛnɛ. Ngɔtɛ ha ɛnɛ ka mam mami sising, hazu ɛnɛ bedung ha zang kobhe bin nɛ ɛnɛ behe kwa. 26Ngɔtɛ ha ɛnɛ ka hio wi fɛt ha tɔa dede kasi tɛ ɛnɛ, hazu hio ngbabafa mbwa dea gbesi ha tɛ hio wan-tɔkuliwen dalo.» 27«Ma, mi tɔ ha ɛnɛ ka ze mi sising nde, ɛnɛ angoy hio ngana pɛ ɛnɛ, nɛ ɛnɛ ade dedemɔ ha tɛ wi ndɔng ka sɛn ɛnɛ. 28Ɛnɛ awol dede wen ha zu wi ndɔng ka fom ɛnɛ. Ɛnɛ agɔ Sɔ hazu ɛ ndɔng ka yukiti ɛnɛ. 29Ka ma wi mɛla mɛ ha ma mbuku ndang, kifiri bhalkɔa ha wɛnɛ amɛl fin. Ka ma wi baa gasa latɛ pɛ mɛ, gde wɛnɛ aku fin latɛ mɔ sia. 30Ka ma wi gɔa mɔ ha kɔ mɛ, mɛ ha yo ha wɛnɛ. Nɛ ka ma wi baa ma mɔ pɛ mɛ, ka mɛ a-ani yo fin na. 31Mɔ fɛt ka ɛnɛ ngoy nde, hio wi ade yo ha tɛ ɛnɛ, ɛnɛ de yo gbesi ha tɛ mbwa! 32«Ka ɛnɛ ngoy sɔna nɛ wi ndɔng ka ngoy ɛnɛ, ki ɛ belukisi ɛnɛ hazu ge? Hazu hio wan-de gdangamɔ fin ha ngoya hio wi ka ngoy mbwa. 33Nɛ ka ɛnɛ de dedemɔ sɔna ha tɛ wi ndɔng ka de dedemɔ ha tɛ ɛnɛ, ki ɛ belukisi ɛnɛ hazu ge? Hazu hio wan-de gdangamɔ fin ha dea gbesi. 34Nɛ ka ɛnɛ ha mbee sɔna ha ɛ ndɔng ka ɛnɛ takara nde, mbwa bekifiri yo ha ɛnɛ, ki ɛ belukisi ɛnɛ hazu ge? Hazu hio wan-de gdangamɔ fin ha haa mbee ha ma mbinga tuka nde, wi ndɔng akifiri yo ha mbwa. 35Ma, ɛnɛ angoy hio ngana pɛ ɛnɛ, nɛ ɛnɛ ade dedemɔ ha tɛ mbwa. Ɛnɛ aha mbee ha ma wi, ma ɛnɛ atakiri hazu wen kiforo yo na. Ka ɛnɛ de mɛgi, mɔ-kɛ ɛnɛ nɛ gasaa ha zang ngɔn, nɛ ɛnɛ bedung hio bem pɛ Sɔ, ka dung ha kuso ngɔn. Hazu wɛnɛ ha dea dedemɔ fin ha tɛ hio gdanga wi, nɛ ha tɛ wi ndɔng ka ing tɔa ‹oeba› na. 36Ɛnɛ ade kobhe tɛ wi gbesi tuka Bafa ɛnɛ ha dea kobhe tɛ wi.» 37«Ɛnɛ agɔn kita ha zu ma wi na, mɛgi Sɔ lɛm gɔn kita ha zu ɛnɛ na. Ɛnɛ agɔn kita ba ma wi na, mɛgi Sɔ lɛm gɔn kita ba ɛnɛ na. Ɛnɛ bisi sɛmbɔ pɛ may, mɛgi Sɔ bebisi sɛmbɔ pɛ ɛnɛ. 38Ɛnɛ aha mɔ ha hio wi, mɛgi Sɔ beha mɔ ha ɛnɛ. Sɔ bedonsi toy wekimɔ pɛa, a beisi yo, a beyakili yo, kanɛ yo dona gɔy. Nɛ a begɔsi yo ha nu la pɛ ɛnɛ. Sɔ beweki mɔ ha ɛnɛ nɛ ndangtɛ mɔwekimɔ ka ɛnɛ weki nɛ mɔ ha hio oloa.» 39Jésus tɔa fin zɛngwen ha mbwa: «Wan-gdɔka li lɛma fin ngbɔsi ma wan-gdɔka li mɛng? Ka bo mɛgi, ki mbwa bwa fɛt betek ha zang gduko kɔ. 40Wan-yambimɔ ndang pen wan-osimɔ pɛa na. Ma, ka wɛnɛ yamba mɔ fɛt wɛ ɛ, a bedung tuka wan-osimɔ pɛa. 41«Hazu ge mɛ gɛri mbuli pala ka dung ha li ya mɛ, ma, mɛ zɔk gasa te ka dung ha li mɛ na ge nde? 42Mɛ bede mɛng mɛ tɔ ha ya mɛ: ‹Ya mi, gde mi aku mbuli pala ha li mɛ yunɛ,› nɛ mɛ zɔk gasa te ka dung ha li mɛ na, ge nde? Wan-dambari, mɛ kusi gasa te ka dung ha li mɛ yunɛ sɔngsi. Nɛ ka mɛ zɔka mɔ buee, ki mɛ lɛma ku mbuli pala ka dung ha li ya mɛ yunɛ.» 43«Dede te lɛm way gdanga wayaa na. Nɛ gdanga te lɛm way dede wayaa na. 44Hazu ɛ ing te ndang ndang fɛt nɛ wal wayaa. Ɛ lɛm bhi waya sole ha te gaza na. Nɛ ɛ lɛm bhi waya yama ha yak ngombia na. 45Dede wi gbosisi nɛ dedemɔ ka don zang sila wa. Nɛ gdanga wi gbosisi nɛ gdangamɔ ka don zang sila wa. Hazu wi tɔ sɔna nɛ wen mɔ, ka don zang sila wa.» 46«Hazu ge ɛnɛ sa mi nde, Kongawan, Kongawan, nɛ ɛnɛ de mɔ ka mi tɔ ha ɛnɛ na ge nde? 47Wi ka tɛ ha pɔm, ka ze wen pɔm, nɛ ka de mɔ lɛm nɛ yo, wɛnɛ ba may nɛ wi ka mi beosi ha ɛnɛ. 48A ba may nɛ ma wi ka bɛ twa, nɛ ka za kɔ nanga twa nɛ gdukoa hɔ ha nga nu. Ha ngimɔ mbeng, ka gbongbong kolo ilo twaa, yo fesi tɛ na, hazu a bɛa yo nɛdedea. 49Ma, wi ka ze wen pɔm nɛ zala sɔna, nɛ ka de mɔ ka mi osi na, wɛnɛ ba may nɛ ma wi ka bɛa twa pɛa ha gele nu, nangaa bona. Ka gbongbong kolo ilo twaa, yo tukolo nɛhasa mburr.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\