Luc 7

1Ka Jésus karsa bulo wen ndɔng fɛt ha hio wi, a nɛa ha Kapernaum. 2Haki, ma kagama-bulo dungɔ nɛ ma bala, ka wɛnɛ ngoya pentɛ. Nɛ bala ɛngɛ dungɔ nɛ zɛlɛ hapɛtɛ fio. 3Ka kagama-bulo ɛngi zea kasi tɛ Jésus, a tomsa hio ma kotowi pɛ hio zuife mɛ ani nde, Jésus atɛ tɛ kpasisi bala pɛa. 4Mbwa hɔa ha pɛ Jésus, nɛ mbwa lokatɛ ha wɛnɛ nɛ tɔa: «Wi ɛngɛ nɛ zioa nde, mɛ akpasisi bala pɛa. 5Hazu a ngoya kandɔ pɛ ɔ, nɛ yo nɛ̂ wɛnɛ ka bɛa twa gɔ Sɔ ha ɔ.» 6Jésus nɛa hinɛ mbwa. Ma, ka wɛnɛ hɔa sanga nɛ twa, kagama-bulo tomsa hio ma dan wa hazu tɔ ha wɛnɛ: « Kongawan, mɛ yeksi tɛ mɛ na, hazu mi bo nɛ zioa nde, mɛ ale ha zang twa pɔm na. 7Nɛ fin, mi kpaa nde, mi bo nɛ zioa mɛ tɛ ha pɛ mɛ na. Ma, mɛ tɔ ma wen ndang sɔna, nɛ bala pɔm bekpasi. 8Hazu mi fin, mi dung ha si ma zio wi, nɛ hio wan-bibulo dung ha si mi. Ka mi tɔ ha ma wan-bibulo pɔm: ‹Nɛ!› A nɛa. Nɛ ka mi tɔ ha ma mbinga fin: ‹Tɛ!› A tɛa. Nɛ ka mi tɔ ha ma bala pɔm fin: ‹De ɛngɛ!› A dea yo.» 9Jésus yaksa ka wɛnɛ zea wen ndɔng. A kiforo tɛ zɔk giliwi ka ndara wɛnɛ, nɛ a tɔa ha mbwa: «Mi tɔ ha ɛnɛ nde, mi tɛ kpa ka ma wi ndang ka mɛkiri Sɔ nɛkpasa tuka ɛngɛ na, ngase ha soko hio wi mɔ Israel yo bona.» 10Ka wi ndɔng ka kagama-bulo tomsa kiforo si ha twa pɛa, mbwa kpaa nde, zɛlɛ pɛ bala pɛa kara. 11Hapata, Jésus nɛa ha ma le linga nde Naine. Hio wan-yambimɔ pɛa nɛ ma gasa zugiliwi nɛa hinɛ wɛnɛ. 12Ka wɛnɛ hɔa ha nu le, a kpaa nde ɛ ha kuo ma wɔl wi gbo nɛ. Yo nɛ̂ ndanga bewei pɛ ma nagula. Nɛ dɔka wi mɔ le nɛa hinɛ nagula ɛngɛ ha gunɔ bem. 13Ka Kongawan Jésus zɔka nagula ɛngɛ, sila wa doya nɛ kobhe. Nɛ a tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ he kwa na!» 14Nɛ a tiko nɛ nɛ gde kɔ ha zu kubha fio. Nɛ wi ndɔng ka ba yo nɛnɛ yola, nɛ Jésus tɔa: «Pɔlɔmbɔ wi, mi ha nu ha mɛ, gutɛ mɛ!» 15Mɛgi fiowi kiforo ha tunɔ, a dungɔnu, nɛ wɛnɛ angara wolamɔ. Nɛ Jésus haa wɛnɛ ha nana wa. 16Ke baa wi fɛt. Mbwa lukoso Sɔ nɛ tɔa: «Gasa wan-tɔkuliwen hɔa ha soko ɔ!» nɛ fin «Sɔ tɛa hazu kpasisi kandɔ pɛa!» 17Kasi mɔ ɛngɛ yambala dam kandɔnu Judée nɛ kandɔnu fɛt ka zikiri Judée. 18Hio wan-yambimɔ pɛ Jean wan-gdumsiwi tɔa ha wɛnɛ wen mɔ ka Jésus dea. Jean saa hio ma wan-yambimɔ pɛa bwa, 19nɛ a tomsa mbwa ha pɛ Jésus hazu ani wɛnɛ: «Mɛ nɛ̂ Mesi ka betɛ nde? Mana ɔ akeri ma mbinga?» 20Ka mbwa hɔa ha pɛ Jésus, mbwa tɔa: «Jean wan-gdumsiwi tomsa ɔ hazu ani mɛ nde, mɛ nɛ̂ Mesi ka betɛ, mana ɔ akeri ma mbinga?» 21Ha ndangtɛ ngimɔ, Jésus kpasasa hio dɔka wan-zɛlɛ nɛ wan-kumɔ. Nɛ wɛnɛ yinɔ fin hio gdanga sɔtɛ gbosisi ha tɛ hio wi, nɛ wɛnɛ gbosasa li hio dɔka wan-gdɔka li. 22Jésus tɔa ha hio wan-nɛkasara pɛ Jean: «Ɛnɛ nɛ, nɛ tɔ ha wɛnɛ, mɔ ka ɛnɛ zɔka nɛ zea: ‹Hio wan-gdɔka li zɔka mɔ, hio kumɔ wi nɛa nɔ, tɛ hio wan-doko saa, hio wan-gdɔka zala zea mɔ, hio fiowi kiforo ha tunɔ, nɛ hio fabha wi ha zea Dede Wen.› 23Totɛ ha wi kɛ ka kafi mɛkara mi na!» 24Ka hio wan-nɛkasara pɛ Jean sio, Jésus angara tɔa kasi tɛ Jean ha giliwi, a tɔa: «Ɛnɛ nɛa ha kpɛnu ha zɔka ge? Bɛlɛ ka bok fesi nde? Way! 25Ma, ɛnɛ nɛa ha zɔka ge? Ma wi ka yol lɛkɛ-lɛkɛ la nde? Way, hazu hio wi ka yol lɛkɛ-lɛkɛ la, nɛ ka de le ha zang yɛbhɛ-yɛbhɛ kpaamɔ dung ha zang twa pɛ kongapora. 26Ma, ɛnɛ nɛa ha zɔka nɛ o? Wan-tɔkuliwen? Ey, yo gɔ. Nɛ mi tɔ ha ɛnɛ fin nde, wɛnɛ nɛ gasaa pen wan-tɔkuliwen. 27Hazu Sɔ tɔa wen hazu Jean ha zang takarata pɛa nde, ‹Mi betomsi wan-nɛkasara pɔm ha li mɛ hazu bhɔngiri wal ha mɛ.› 28Mi tɔ ha ɛnɛ nde, ɛ tɛ bhɛ ma wi ka dung nɛ gasaa pen Jean ndang na. Ma, wi kɛ ka dung nɛ bebea fɛt ha zang Kongakandɔ pɛ Sɔ, nɛ zioa pen Jean. 29«Hio wi fɛt hinɛ hio wan-ndɛm mbɔli garama fin zea Jean, nɛ mbwa mɛkara nde, Sɔ nɛ nzeng. Mɛgi mbwa tɛa tuka nde, Jean agdumsi mbwa ha li. 30Ma, hio Farizien nɛ hio wan-osi mbonga kafa mɔ ka Sɔ bhɔngara ha mbwa, nɛ mbwa tɛ ngoy nde Jean agdumsi mbwa ha li na.» 31Nɛ Jésus tɔa fin ha mbwa: «Mi beweki hio wi mɔ sising nɛ nge wi ge? Mbwa dung tuka o? 32Mbwa dung tuka hio bhobem ka dungnu ha binsila dɛl ha gdɔra ha may: ‹Ɔ mɛla bio nganmɔ ha ɛnɛ, nɛ ɛnɛ tɛ yo yula na! Ɔ bea gima ngɔtɛ ha ɛnɛ, nɛ ɛnɛ tɛ he kwa na!› 33Hazu, ka Jean wan-gdumsiwi hɔa, a kafa dɔkɔ nɛ hio ma yɔngamɔ. Nɛ ɛnɛ tɔa nde, wɛnɛ dung bala ha kɔ gdanga sɔtɛ. 34Ka mi, Bewei pɛ Wi, hɔa, mi yɔnga nɛ nɔa mɔ. Nɛ ɛnɛ tɔa nde, mi nɛ̂ wan-yɔngmɔ nɛdɔka nɛ wan-nguru dɔkɔ. Nɛ fin nde, mi de sɔy hinɛ hio wan-de gdangamɔ nɛ hio wan-ndɛm mbɔli garama. 35Ma, deamɔ pɛ hio bem pɛ Sɔ gbasi nde, mbaramɔ pɛ Sɔ nɛ nzeng.» 36Ma Farizien saa Jésus hazu yɔng mɔ hinɛ wɛnɛ. Jésus nɛa ha pɛa nɛ a dungɔnu hapɛtɛ tabolo. 37Ha le ɛngi ma bhoko-de mɔ nɛ tum ang. Nɛ ka wɛnɛ zea nde, Jésus ha yɔnga mɔ ha twa pɛ Farizien ɛngɛ, a kuo bebe dak ka dona nɛ liyama tɛnɛ. Ɛ sɛka dak ɛngɛ nɛ ma ta ka ɛ sa nde, albatre. 38Nɛ a tiko tɛ ha gdong Jésus hapɛtɛ nanga wa. Wɛnɛ hea kwa nɛ milikwa huyo ha nanga Jésus. Nɛ a dio yo nɛ bumɔzu wa. A duyo nanga Jésus nɛ hɔnga yo nɛ liyama. 39Nɛ ka Farizien ɛngɛ ka saa Jésus, zɔka mɛgi, a takara ha sila wa nde, ka bo se nde, wi ɛngɛ abo nɛ̂ wan-tɔkuliwen, a ingɔ nde, bhoko ɛngɛ ka baa tɛ wa, nɛ̂ bhoko-de mɔ nɛ tum. 40Mɛgi Jésus tɔa ha Simon: «Mi nɛ ma wen mɛ tɔ ha mɛ.» Simon kɔa nɛ tɔa: «Wan-osimɔ, mɛ tɔ yo.» 41Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Wi bwa dungɔ nɛ mbee pɛ ma wi ha zu mbwa, ndang nɛ lafu mbɔli gɔmmay mɔrkɔ, nɛ ma nɛ lafu mbɔli bhukɔa mɔrkɔ. 42Ma, ka wan-ha mbee zɔka nde, mbwa fɛt kpa wal mɛ kpe yo na, a laka mbee bwa fɛt gde. Mɛ tɔ ha mi, ha soko wi ndɔng bwa, yo nɛ̂ o ka bengoy wan-ha mbee pen mbinga, o nde?» 43Simon kiforo wen ha wɛnɛ: «Mi takiri nde, wi ka bengoy wɛnɛ pen mbinga nɛ̂ wi ɛngɛ ka dungɔ nɛ gasa mbee ha zu wa.» Jésus tɔa ha Simon: «Mɛ tɔa kpasawen.» 44Nɛ Jésus kiforo tɛ zɔk bhoko ɛngɛ nɛ wɛnɛ tɔa ha Simon: «Zɔk bhoko ɛngɛ nɛdedea! A dea mɔ ka mɛ tɛ de na. Hazu, ka mi lea twa pɛ mɛ, mɛ tɛ ha mi li mɛ fal nɛ nanga mi na. Ma, a taya nanga mi nɛ milikwa pɛa, nɛ a dio yo nɛ bumɔzu wa. 45Mɛ tɛ duy mbuku mi na. Ma, ha ngimɔ ka mi lea twa pɛ mɛ kanɛ sising, bhoko ɛngɛ tɛ karsi duyo nanga mi na. 46Mɛ tɛ a nɔ ha zu mi na, ma, yo nɛ̂ wɛnɛ ka aa liyama ha zu nanga mi. 47Hazu ɛngi, mi tɔ ha mɛ nde, Sɔ biso dɔka sɛmbɔ pɛa kari. Yo nɛ̂ ɛngi ka wɛnɛ osa ngoy ha mi nɛdɔka. Hazu wi ka sɛmbɔ pɛa biso tikiring, beosi ngoy fin tikiring.» 48Nɛ Jésus tɔa ha bhoko ɛngɛ: «Sɛmbɔ pɛ mɛ biso fɛt.» 49Mɛgi, wi ndɔng ka dungɔ hinɛ wɛnɛ ha tabolo angara tɔa ha sila mbwa: «Wi ɛngɛ ba tɛ wa tuka o mɛ bisi sɛmbɔ, o nde?» 50Ma, Jésus tɔa ha bhoko ɛngɛ: «Mɛ kpasa hazu mɛ mɛkara mi. Mɛ si nɛdedea.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\