Marc 16

1Ka swe ɔmtɛ pena kari, Marie Magdala, Salome nɛ Marie nana mɛ Jacques, mbwa hɛa dede pɛl kulo liama, hazu nɛ nɛ hɔng nɛ wɔl Jésus. 2Nɛ sutole sut hapata swe ɔmtɛ, mbwa nɛa ha zupisi ha gutɛ swe. 3Mbwa dungɔ ha ana may: «O bekinsi gasa ta ha nu zupisi ha ɔ, o nde?» 4Nɛ ka mbwa zɔka mɔ, mbwa kpaa nde, ɛ kinso yo yunɛ kari. Ngase ta ɛngɛ zio pentɛ. 5Mɛgi, mbwa lea zang zupisi. Nɛ mbwa zɔka ma pɔlɔmbɔ wi nɛ bula ha tɛ, ka dungnu ha wal wekɔ. Nɛ ke baa mbwa. 6Ma, a tɔa ha mbwa: «Ka ɛnɛ ayu ke na! Mi ingɔ nde, ɛnɛ ki nɛ Jésus wi mɔ le Nazaret ka ɛ ngbaa ha getakate. A bo fin hakɛ na. A guotɛ ha soko hio fiowi. Ɛnɛ zɔk hakɛ nɛ bhandi ka ɛ gdea wɛnɛ ang. 7Ma, ɛnɛ nɛ nɛ tɔ ha Pierre nɛ ha hio olo wan-yambimɔ nde, Jésus pena sɔngsi mbwa nɛ ha Galile. Mbwa bezɔk wɛnɛ haki gbesi tuka ka wɛnɛ batɔ se ha mbwa.» 8Mɛgi, mbwa gboa ha zupisi nɛ sɔawi pen. Mbwa dungɔ kele-wele nɛ yakatɛ tututu. Mbwa tɛ tɔ wena ha ma wi na, hazu mbwa dungɔ nɛ ke. 9[Ka Jésus guotɛ ha bosi yala hapata swe ɔmtɛ, wɛnɛ gbasa tɛ sɔngsi ha Marie Magdala, ka Jésus bayin se gdanga sɔtɛ mɔrkɔ zanga bwa ha tɛ wa gbosisi. 10Wɛnɛ nɛa nɛ tɔ longoa ha wi ndɔng ka badung se hinɛ Jésus. Mbwa dungɔ ha zimɔ mɔ nɛ hea kwa. 11Nɛ ka mbwa zea nde Jésus nɛ tunɔ, nɛ nde Marie zɔka wɛnɛ, mbwa tɛ mɛkiri na. 12Hapata ɛngi, Jésus gbasa tɛ nɛ ma mbing wal ha hio wan-yambimɔ bwa, ka guotɛ ha Jérusalem mɛ nɛ ha ma bhandi. 13Nɛ wi ndɔng kiforo tɛ pe tɛ tɔ longoa ha hio mbinga. Ma, ngase ɛngi, hio mbinga tɛ mɛkiri wen pɛ mbwa fin na. 14Hapata, Jésus gbasa tɛ ha hio wan-yambimɔ bhukɔ gbala ndang ha ngimɔ ka mbwa dungɔ ha yɔngamɔ. A sɛna wen ha mbwa, nɛ a tɔa: «Ɛnɛ si kafɛ hazu ge? Nɛ sila ɛnɛ dung gdang-ting hazu ge? Ɛnɛ tɛ mɛkiri wen pɛ wi ndɔng, ka zɔka mi hapata guotɛ pɔm na hazu ge?» 15Nɛ wɛnɛ tɔa ha mbwa fin: «Ɛnɛ nɛ ha nzan fɛt, nɛ bul Dede Wen ha hio wi fɛt. 16Wi ka bem ɛkiri, nɛ ka ɛnɛ begdumsi wɛnɛ ha li, Sɔ bekpasisi wɛnɛ. Ma, wi ka mɛkiri na, kita beba wɛnɛ. 17Wi ndɔng ka bem ɛkiri mi, mi beha mbwa ziomɔ mɛ de nɛ hio mɔweka. Mbwa beyin hio gdanga sɔtɛ nɛ ling mi. Nɛ mbwa bewolmɔ nɛ hio mbombe nu. 18Ngase ka mbwa beba hio da gɔk, mana ka mbwa benɔ hio gdanga yina, gdangamɔ ndang lɛm hɔ ha tɛ mbwa na. Mbwa begde kɔ mbwa ha zu hio wan-zɛlɛ nɛ zɛlɛ bekari.» 19Nɛ ka Kongawan Jésus tɔa wen ndɔng ha hio wan-yambimɔ pɛa fɛt kari, Sɔ guo wɛnɛ si nɛ ha ngɔn. Nɛ a dungɔnu ha wekɔ Sɔ. 20Nɛ hio wan-yambimɔ pena nɛ bul Dede Wen ha bhandi fɛt. Mɛgi, Kongawan dungɔ ha dea tom hinɛ mbwa. A dea hio mɔweka nɛ wal mbwa hazu gbasi ha hio wi nde, Dede Wen ka hio wan-yambimɔ bul nɛ̂ tɛwen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\