Marc 8

1Ha ngimɔ ɛngi dɔka giliwi wesara may nɛ mbinga hapɛtɛ Jésus. Mbwa tɛ dung nɛ yɔngamɔ na. Mɛgi Jésus saa hio wan-yambimɔ pɛa nɛ tɔa ha mbwa: 2«Kobhe tɛ wi ndɔng ha dea mi, hazu tɛ bo mɛsɛ nɛ yala tar ka ɔ dung hinɛ mbwa. Nɛ mbwa bo nɛ ma mɔ mɛ yɔng na. 3Ka mi gde nde mbwa asi ha le nɛ wɔ, mbwa betek ngata ha wal, hazu hio ma gutɛ nɛyɛa tɛnɛ.» 4Hio wan-yambimɔ pɛa kiforo wen ha wɛnɛ: «Ɔ hakɛ ha zang bɛlɛ. Ɛ bekpa dɔka yɔngamɔ mɛ ha ha mbwa ha ndo?» 5Mɛgi Jésus ana mbwa: «Ɛnɛ nɛ mampa ge?» Nɛ mbwa kiforo wen: «Ɔ nɛ mampa mɔrkɔ zanga bwa.» 6Wɛnɛ haa nu ha giliwi nde mbwa adungnu. Nɛ wɛnɛ kaya mampa ndɔng mɔrkɔ zanga bwa. Ka wɛnɛ lukoso Sɔ hazua kari, a gbinɔ yo ha hio wan-yambimɔ pɛa nde, mbwa akapini. Nɛ mbwa kapana yo ha hio giliwi ndɔng. 7Mbwa dungɔ fin nɛ hio ma bebe kɔyɔ. Jésus wola dede wen ha zua nɛ wɛnɛ tɔa ha hio wan-yambimɔ pɛa nde, mbwa akapini yo fin ha giliwi. 8Nɛ hio wi yɔnga yo, zang mbwa don. Nɛ ɛ ndɛma oloa don gɛsɛ mɔrkɔ zanga bwa. 9Nɛ dɔka wi ndɔng lɛma nɛ tomay nar. Hapata, Jésus gdea wal ha mbwa nde mbwa asi. 10Nɛhasa, wɛnɛ lea sɔngu hinɛ hio wan-yambimɔ pɛa pen si ha kuli tɔ ha kandɔnu Dalmanuta. 11Hio Farizien tɛa ha pɛ Jésus nɛ mbwa angara zanga wen hinɛ wɛnɛ. Mɛgi, hazu we sila wa, mbwa ana wɛnɛ mɛ de ma mɔweka, ka osi nde ziomɔ pɛa tɛ nɛ wal Sɔ. 12Jésus pesa ɔmi nɛngaya lɛng-kpɛng, nɛ tɔa: «Wi mɔ ngimɔ ɛngɛ ani mɔweka hazu ge? Kpasawen mi tɔ ha ɛnɛ nde, hio wi mɔ ngimɔ ɛngɛ bekpa ma mɔweka ndang na.» 13Hapata a laka hio Farizien ndɔng gde, nɛ wɛnɛ lea sɔngu fin kifiri si ha kuli tɔ. 14Tazu hio wan-yambimɔ biso nɛ kuo yɔngamɔ. Mɛgi, mbwa dungɔ sɔna nɛ mampa ndang ha zang sɔngu. 15Nɛ Jésus mboa mbwa, nɛ tɔa: «Ɛnɛ pangay nɛ yina hasisi mampa pɛ hio Farizien nɛ pɛ Herode.» 16Hio wan-yambimɔ tɔa ha soko may: «Ɔ bo nɛ yɔngamɔ na.» 17Jésus zea wena, nɛ wɛnɛ ana mbwa: «Hazu ge ɛnɛ tɔ ha soko ɛnɛ nde, ɔ bo nɛ mampa na, ge nde? Ingɔmɔ nɛ mbaramɔ pɛ ɛnɛ bona nde? Sila ɛnɛ dung gdingbiti hazu ge? 18Gbali ɛnɛ ang fɛt, ma ɛnɛ zɔk mɔ na? Zala ɛnɛ ang fɛt, ma ɛnɛ ze mɔ na? Tazu ɛnɛ tɛ gba nɛ hio mɔ ka mi dea sɔngsi na nde? 19Ha ngimɔ ka mi kapana nɛ mampa mɔrkɔ ha soko hio wi tomay mɔrkɔ, ɛnɛ kaya hio titia don gɛsɛ ge?» Mbwa tɔa ha wɛnɛ: «Yo dona gɛsɛ bhukɔ gbala bwa.» 20«Nɛ ngimɔ ka mi kapana nɛ mampa mɔrkɔ zanga bwa ha soko hio wi tomay nar, ɛnɛ kaya titia don gɛsɛ ge?» Mbwa tɔa ha wɛnɛ: «Yo dona gɛsɛ mɔrkɔ zanga bwa.» 21Jésus ana mbwa fin: «Gbo kanɛ sising, ɛnɛ tɛ ing ka gotoa na?» 22Jésus hinɛ hio wan-yambimɔ pɛa hɔa ha le Betsaida. Nɛ hio wi kuo ma wan-gdɔka li tɛnɛ ha pɛa. Mbwa lokatɛ nde, wɛnɛ andɔ tɛ wa nɛ kpasisi wɛnɛ. 23Jésus baa kɔ wan-gdɔka li ɛngɛ, nɛ a ngbɔsa wɛnɛ nɛnɛ ha gdong le. Hapata, a aa tafu ha li wa, a gdea kɔ ha zu wa, nɛ a ana wɛnɛ: «Mɛ ha zɔka ma mɔ?» 24Wan-gdɔka li bhaa li nɛ tɔa: «Mi ha zɔka hio wi. Ma, mbwa dung tuka te, ka nɛ nɔ.» 25Hapata Jésus gdea kɔ ha li wa nɛ mbinga. Nɛ wɛnɛ angara zɔka mɔ nɛ saa, li wa bhaa kari. Wɛnɛ tɛ bo ha zɔka mɔ nɛdedea. 26Mɛgi Jésus tɔa ha wɛnɛ: «Mɛ si nzeng ha twa pɛ mɛ, ka mɛ ale ha zang le na!» 27Hapata ɛngi, Jésus hinɛ hio wan-yambimɔ pɛa baa wal hazu nɛ ha hio le hapɛtɛ gasa le Sezare pɛ Philippe. Nɛ ka mbwa boka ha liwal, a ana hio wan-yambimɔ: «Hio wi tɔ nde, mi nɛ̂ o?» 28Mbwa kiforo wen ha wɛnɛ: «Hio ma wi tɔ nde, mɛ nɛ̂ Jean wan-gdumsiwi. Hio ma nde, mɛ nɛ̂ Elie. Nɛ hio ma mbinga tɔ nde, mɛ nɛ̂ ma wi ndang ha soko hio wan-tɔkuliwen.» 29Nɛ wɛnɛ anamɔ fin: «Ma, ɛnɛ, ɛnɛ tɔ pɛ ɛnɛ nde, mi nɛ̂ o?» Pierre kiforo wen ha wɛnɛ: «Mɛ nɛ̂ Mesi.» 30Mɛgi Jésus mboa nu mbwa nɛngaya nde, mbwa atɔ wen ɛngɛ ha ma wi ndang na. 31Hapata ɛngi Jésus angara osamɔ ha hio wan-yambimɔ pɛa, a tɔa: «Lɛma nde, mi, Bewei pɛ Wi, akpa yeksamɔ nɛdɔka. Hio kotowi, hio gasa wan-hasadaka nɛ hio wan-osi mbonga bemul mi pi. Ɛ begbɛ mi, nɛ mi begutɛ hapata yala tar.» 32Wɛnɛ tɔa wen ndɔng long. Mɛgi, Pierre daka tɛ hinɛ wɛnɛ tikiring nɛ a angara sɛna wen ha wɛnɛ. 33Ma, Jésus kiforo tɛ zɔk hio wan-yambimɔ, nɛ wɛnɛ gaya Pierre, nɛ tɔa: «Mɛ pen ha li mi, Satan! Hazu takaramɔ pɛ mɛ tɛ nɛ wal Sɔ na, ma, nɛ wal pɛ wi.» 34Hapata, Jésus saa hio giliwi nɛ hio wan-yambimɔ pɛa. Nɛ wɛnɛ tɔa ha mbwa: «Ka ma wi ngoy mɛ ndari mi, lɛma nde wɛnɛ akafi wɔ mɔ nzan fɛt. Wɛnɛ agu getakate pɛa gde ha zu bhaka wa, nɛ wɛnɛ andari mi. 35Hazu wi, ka ngoy kpasisi tunɔ pɛa, a beyɔsisi yo. Ma, wi ka yɔsisi tunɔ pɛa hazu wɛnɛ mɛkara mi nɛ Dede Wen pɛ Sɔ, a bekpasisi yo. 36Ka ma wi kpaa mɔ nzan fɛt, nɛ ka wɛnɛ kɔpa tunɔ kpoo, kpaamɔ pɛa bede nɛ ge ha wɛnɛ ge nde? 37Wi lɛm hɛ fin tunɔ pɛa nɛ mbinga nɛ nge mɔ ge nde? 38Hio wi mɔ ngimɔ ɛngɛ bo nɛ mboazu na, nɛ mbwa nɛ̂ wan-de gdangamɔ. Ka mɛ de foy ha li mbwa hazu ling mi nɛ hazu wen pɔm, mɛgi mi, Bewei pɛ Wi, mi bede foy fin hazu mɛ, ha ngimɔ ka mi betɛ hinɛ hio nzɔy telenge ha zang lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Bafa mi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\